نویسنده = کرم افروز، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای.

دوره 9، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 19-48

10.22054/jem.2019.33708.1787

علی حسن عزیزپوریان؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی