نویسنده = بختیاری فایندری، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 43-60

10.22054/jem.2015.323

منصوره بختیاری فایندری؛ مجتبی بذرافشان مقدم؛ محمدرضا بذرافشان؛ حسین کارشکی