1. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

محمود نگهبان سلامی؛ ولی اله فرزاد؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز (175 دختر و 325 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دولتی شهر کرج انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش موفق پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر ...  بیشتر

2. فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان

پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ محمود نگهبان سلامی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 75-94

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه عملکرد ریاضی دانش آموزان بوده است. به این منظور با استفاده از فصلنامه ها و مجلات علمی – پژوهشی، کلیه پژوهش های انجام شده در سراسر کشور طی سالهای 1388 -1381 گردآوری و بررسی شد که در مجموع 40 مورد از آن پژوهش ها دارای ویژگی های سنجش فراتحلیل به خصوص ویژگی محاسبه سنجش اندازه اثر بودند. ...  بیشتر