انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم B )

بهار عنایتی؛ غلامرضا گل محمدنژادبهرامی؛ جواد مصرآبادی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، ، صفحه 151-164

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.19100.1477

چکیده
  هدف پزوهش حاضر انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل برای دانش آموزان 14-8 ساله‌ی شهر آذرشهر است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پایه های دوم ابتدایی تا هشتم ابتدایی شهر آذرشهر در سال تحصیلی 1395-1394 بود که تعداد 562 تفر از آنان به عنوان نمونه ...  بیشتر