نویسنده = قدم پور، عزت اله
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 127-141

10.22054/jem.2019.27009.1651

حسن جعفری؛ سمانه محمدپور؛ عزت اله قدم پور؛ مسلم قبادیان