نویسنده = ابراهیم دماوندی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. باز ساخت، رواسازی، پایاسازی، و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 19-45

10.22054/jem.2018.21476.1527

بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ اصغر رعدی