1. ارزش یابی آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی بر اساس نظریه سوال – پاسخ و مقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون

اسماعیل مام شریفی؛ علی دلاوران؛ آزاده بلوکی؛ سمیه شعبانی

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 1-34

چکیده
  زمینه: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی انجام و اجرا شده است. نمونه مورد مطالعه را 350 نفر از پاسخ دهندگان آزمون تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند و تعداد 30 سوال از سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی که به روش تصادفی ساده استخراج شده بودند ...  بیشتر

2. نقش مؤلفه ‏های انگیزشی و نگرشی در پیشرفت درس ریاضی به منظور تدوین یک مدل ساختاری بین دانش ‏آموزان سال اول دبیرستان‏های استان آذربایجان‏غربی

آزاده بلوکی؛ علی دلاور؛ اسماعیل امام شریفی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 1-33

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش مؤلفه‏های انگیزشی و نگرشی در پیشرفت درس ریاضی و تدوین مدل ساختاری بوده است. تعداد افراد نمونه 300 نفر از دانش‏آموزان سال اول دبیرستان‏های شهرستان ارومیه می‏باشد. نمرۀ ترم 1 دانش‏آموزان به عنوان شاخص پیشرفت درس ریاضی مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده‏ها از روش تحلیل مسیر، به کمک نرم ...  بیشتر