نویسنده = عابدینی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان

دوره 5، شماره 19، بهار 1394، صفحه 130-149

10.22054/jem.2015.1701

محسن گل پرور؛ محمد رضا مصاحبی؛ حسن عابدینی؛ زهرا ادیبی؛ فهیمه عبدلی