مدیر مسئول


دکتر فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

سردبیر


دکتر علی دلاور استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

روش های تحقیق و آمار

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی دلاور استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

آمار و روش تحقیق

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن احدی استاددانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس بازگان هرندی استاد

روش تحقیق

اعضای هیات تحریریه


دکتر الهه حجازی دانشیار دانشگاه تهران

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نورعلی فرخی استاددانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


حمیدطاهر نشاط دوست استاد گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


محمد عسگری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

سنجش و اندازه گیری

اعضای هیات تحریریه


علیرضا کیامنش دانشیار دانشگاه خوارزمی

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


بختیار شعبانی ورکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید امین موسوی دانشیار دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا

دبیر تخصصی


حمید رضا مقامی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

کارشناس نشریه


نسترن مهرزاد دانشگاه علامه طباطبائی

  • mehrzad1389gmail.com