مدیر مسئول


دکتر فریبرز درتاج استاد

روان شناسی تربیتی

 • dortajatu.ac.ir

سردبیر


دکتر علی دلاور استاد ممتاز

روش های تحقیق و آمار

 • delavaraliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی دلاور استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

آمار و روش تحقیق

 • delavaraliatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

 • fariborzdortajatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن احدی استاد

روانشناسی

 • ahadiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس بازگان هرندی استاد

روش تحقیق

 • a.bazarganmehralborz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر الهه حجازی دانشیار

روانشناسی

 • ehejaziut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نورعلی فرخی دانشیار

روان شناسی تربیتی

 • farrokhinooraliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حمیدطاهر نشاط دوست استاد گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

روان شناسی بالینی

 • h.neshatedu.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد عسگری دانشیار سنجش و اندزه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

سنجش و اندازه گیری

 • drmasgari423gmail.com

اعضای هیات تحریریه


علیرضا کیامنش دانشیار دانشگاه خوارزمی

روان شناسی

 • kiamaneshgmail.com

اعضای هیات تحریریه


بختیار شعبانی ورکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 • bshabanium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید امین موسوی دانشیار، روانسنجی و سنجش و اندازه‌گیری کلاسی، دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا

دبیر تخصصی


حمید رضا مقامی استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

 • hmaghamigmail.com

کارشناس نشریه


نسترن مهرزاد دانشگاه علامه طباطبائی

 • mehrzad1389gmail.com

ویراستار ارشد


مرضیه غلامی توران پشتی استادیار گروه سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)دانشگاه آزاد اسلامی