ویژگی های روانسنجی باورهای کارآمدی در تدریس ریاضی با استفاده از مدل اعتبار پاره‌ای تعمیم یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

4 کارشناس ارشد پژوهش ات آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

زمینه: مقیاس باورهای کارآمدی در تدریس ریاضیات توسط هوینکر و اینوچ (1995) توسعه داده شده است. با این حال، نتایج تحقیقات در باب ویژگی های روانسنجی این مقیاس متناقض است. هدف: پژوهش حاضر  به منظور بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس باورهای کارآمدی در تدریس ریاضی با استفاده از مدل اعتبار پاره­ای تعمیم یافته، یکی از مدل های نظریه سوال -پاسخ برای داده های چند ارزشی،  بر روی نمونه ای از معلمان اجرا شد. روش: تعداد 332 نفر از معلمان دوره ابتدایی شهر تبریز به طور تصادفی انتخاب و به مقیاس باورهای کارآمدی معلم در تدریس ریاضیات (هوینکر، اینوچ، 1995) پاسخ گفتند. یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ برای دو خرده مقیاس انتظار پیامد، و باورهای کارآمد به ترتیب برابر با 82/0 و 85/0 بود. نتایج تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی تاییدی دال بر تک بعدی بودن هر دو خرده مقیاس بود. علی رغم شاخصه های آماری قابل قبول برای مقیاس، نتایج مدل اندازه گیری اعتبار پاره ای تعمیم یافته دال بر مشکلات عمده در سوالات هر دو خرده مقیاس بود. نتایج تحقیق نشان داد که ضرایب دشواری سوالات همگی منفی، یعنی سوالات آسان بودند؛ همچنین تابع آگاهی سوالات دال بر این بود که برای طیف توانایی بالاتر از متوسط سوالات آگاهی بسیار پایینی دارند و تنها در طیف توانایی پایین سوالات آگاهی بخش بودند. بحث: نظر به اهمیت  سنجش خود کارآمدی تدریس ریاضی ساخت ابزاری جدید وکارآمد با ویژگی های روانسنجی خوب توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of math efficacy beliefs using generalized partial credit model

نویسندگان [English]

  • nooarali farokhi 1
  • Mansour Herfedoost 2
  • Hiva Mohamadjani 3
  • Soraya Jabari 4
  • Farzaneh Raai 2
چکیده [English]

Context: the math efficacy beliefs instrument was developed by Huinker, Enochs (1995). However, research review implied that there is conflicting results. Goal: current research was conducted to investigate psychometric properties of math efficacy beliefs using G-PCM, an item-response model for polytomous model, on teachers samples. Method: 332 Tabriz city elementary schools teachers were chosen randomly and the math efficacy beliefs was administrated them. Results: Alfa coefficients for two subscales of the instrument were .82 and 0.85 for outcome expectancy and efficacy beliefs respectively. In spite of acceptable classical results, generalized partial credit model results implied that the scale items had major problems. Results showed that  all difficulty coefficients were negative, i.e simple items., and information functions only best in low-ability part. Discussion: given the importance of  math efficacy beliefs, developing new and efficient instrument with good psychometric properties are advised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math efficacy beliefs
  • polytomous item-response models
  • generalized partial credit model