نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

چکیده

زمینه: در سال­های اخیر پژوهش در حیطه روانشناسی مثبت افزایش یافته است. هدف غایی این رویکرد شناسایی سازه­ها و شیوه­هایی است که بهزیستی انسان را فراهم می­کند. بنابراین، بررسی خصوصیات روان­سنجی ابزارهای پرکاربرد در این حیطه از جمله تاب­آوری خانواده بسیار حائز اهمیت است. هدف: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس "تاب­آوری خانواده" سیکسیبی (2005) می­باشد. روش: در اجرای مقدماتی30 نفر و در اجرای اصلی 400 نفر از دانش­آموزان دبیرستان­های ناحیه4 شهر کرج در سال تحصیلی 92-1391 به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب گردیدند و پرسشنامه تاب­آوری خانواده را تکمیل نمودند. داده­ها با استفاده از تحلیل­ عامل اکتشافی و تاییدی توسط نرم­افزا­های spss و لیزرل (lisrel) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: نتایج به­دست­آمده از روش آماری تحلیل­عاملی اکتشافی شش عامل را نشان داد و نتایج تحلیل عامل تاییدی موید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده­ها دارد و کلیه شاخص­های نیکویی برارزش مدل را تایید می­کنند. در بررسی پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای­کرونباخ و بازآزمایی کل پرسشنامه به ترتیب 92/0 و 88/0 به­دست­آمد. همچنین ضرایب روایی همگرا پرسشنامه تاب­آوری­خانواده (سیکسبی 2005) با عملکرد خانواده نسخه 1 (FAD)، مقیاس عملکرد خانواده نسخه 2 (FAD)، مقیاس انسجام خانواده (1381)، و پرسشنامه تاب­آوری کانر-دیویدسون(2003) به ترتیب 88/0-، 73/0-، 65/0 و 45/0 بدست آمد، در حد بالا و قابل قبولی بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که ویژگی­های روانسنجی مقیاس مذکور رضایت­بخش بوده و می­توان از آن به عنوان ابزار پایا و روا در پژوهش­های حوزه خانواده استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate the psychometric properties of the Sixbey "Family Resilience scale

نویسندگان [English]

  • K zahrakar 1
  • K Karami 2
  • K bozorgmanesh 2

چکیده [English]

Background: In recent years research in the field of positive psychology has increased. The ultimate goal this approach is the identification of structures and practices that provide for human well-being. Thus, the psychometric properties of commonly used tools in the field of family resiliency is very important.
0bjectives: The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties ofthe Sixbey "Family Resilience scale (2005).
Methods: In the pilot study of 30 patients and 400 primary school students in District 4 city of Karaj, 92 to 1391 academic year were selected by stratified random sampling. Completed questionnaire family resiliency. Exploratory and confirmatory factor analysis of the data using the spss and lisrel were analyzed by the software increases.
Results: The results of exploratory factor analysis revealed six factors. And confirmatory factor analysis results confirmed that the questionnaire had an acceptable fit to the data and all other goodness of fit  indicators confirm  the model. Also  survey of the reliability questionnaire,  Cronbach's alpha coefficient and test-retest Obtained 0.92 and 0.88 respectively. Also the convergent validity coefficients  of Family Resiliency questionnaire (Sixbey, 2005) with family functioning scale  ( Family Assessment Divice version 1(FAD ),  Family Assessment Divice version 2, Family cohesion scale (1381) and Connor – Davidson Resiliency Scale (2003) Obtained 0.80, 0.73, 0.65 and 0.45 respectively that be upper limit and acceptable.
Conclusions: The results showed that the psychometrics properties of the scale was satisfactory and can be considered as a valid and reliable instrument used in the research of family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family resiliency
  • exploratory factor analysis
  • Confirmatory Factor Analysis
  • reliability