رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان و مردان ساکن شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور.

3 دانشیار گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998) در زنان و مردان تهرانی بوده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع زمینه­یابی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از زنان و مردان شهر تهران که 500 زن و مرد به روش خوشه ای چندمرحله ای از جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998). جهت بررسی پایایی مقیاس از روش بازآزمایی استفاده شد و جهت بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج: ضریب همبستگی پیرسون میان نتایج دو بار اجرای پرسشنامه حاکی از پایایی بالای پرسشنامه بود و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده برازش خوب مدل در تعیین عاملها به شکل اولیه بیان شده توسط کیز (1998) بود. همچنین، نتایج مربوط به میانگین حاکی از آن بود که میانگین نمرات شکوفایی اجتماعی در زنان، مردان و کل آزمودنیهای پژوهش بیشتر از میانگین نمرات سایر عوامل است. نتیجه­گیری: بر اساس نتایج پژوهش، پرسشنامه بهزیستی اجتماعی ابزاری روا و پایا است و در جامعه ایرانی از برازش خوبی برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the validity, Relibility of Social Well-being Questionnaire in Men and Women Resident in Tehran City

نویسندگان [English]

  • M Saffarinia 1
  • M Tadris Tabrizi 2
  • M Aliakbari 3
چکیده [English]

objective: The aim of this study was studying exploring the validity, relibility of Keyes` Social Well-being Questionnaire among women and men in Tehran. Method: This research was kind of survey. Statistical population of this research was included women and men in Tehran City that 500 women and men randomly selected by multi-phases clustering sampling from statistical population. Research tool was Keyes` Social Well-being Questionnaire (1998). For studying the scale`s reliability was used of test-retest method and for studyind valilidity used of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Results: Pearson correlation coefficient between two times implementations showed that this questionnaire has high reliability and confirmatory factor analysis showed that model has moderate fitness in determining factors in the primary form expressed by Keyes (1998). Also , results of the means indicated that social contribution mean in wemon, men and whole participants was more than other factors. Conclusion:According to the research results, the questionnaire is valid and reliable tool and has good fitness for Iranian population.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relibility
  • social well-being
  • validity