طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس کیفیت روابط زناشویی با تأکید بر تئوری انتخاب گلاسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحدگرمسار.گرمسار.

چکیده

زمینه: هفت عادت مخرب، رفتارهای اساسی روانشناسی کنترل بیرونی هستند که رابطه را تخریب کرده و در نتیجه مسبب اغلب مسائلی هستند که انسان ها با آن درگیرند. هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاسی بود که بتواند هفت رفتار مخرب ازدواج را بر اساس تئوری انتخاب ویلیام گلاسر مورد ارزیابی قرار دهد. روش: با مطالعه مبانی نظری تئوری انتخاب در زمینه هفت رفتار مخرب در ازدواج، و پژوهش های مربوط به آن، برای طراحی پرسشنامه بر اساس سازه های مذکور که از مطالعه منابع موجود به دست آمده بود اقدام شد. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی این مقیاس و هر کدام از عوامل آن، و حذف سئوالات نامربوط، 68 سئوال برای تحلیل نهایی کنار گذاشته شد. این پرسشنامه بر روی یک نمونه 250 نفری (213 زن و 37 مرد) از دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی اجرا گردید. برای بررسی  پایایی این مقیاس از روش همسانی درونی آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی پرسشنامه مزبور به سه شیوه روایی سازه (تحلیل عاملی)، روایی ملاک (روایی همزمان) و روایی محتوا بررسی گردید. یافته ها: تحلیل عاملی با استفاده از روش مولفه های اصلی و چرخش ابلیمین مستقیم نشان داد که 7 عامل مشخص شده 989/58% از واریانس کل را تبیین می کنند. ضریب پایایی مقیاس از روش ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 95/0، برای عامل اول 82/0، برای عامل دوم 76/0، برای عامل سوم 78/0، برای عامل چهارم 83/0، برای عامل پنجم 76/0، برای عامل ششم 82/0، و برای عامل هفتم 71/0 برآورد شد. روایی همزمان مقیاس یاد شده از طریق همبسته کردن این مقیاس با زیر مقیاس «چهار اسب سوار ارتباطات مهلک» از مجموعه مقیاس های جان گاتمن (SRH)، 567/0 به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد پرسشنامه مورد بررسی از روایی و پایایی لازم برخوردار بوده و از آنجایی که در داخل و خارج از کشور مقیاسی برای ارزیابی رفتارهای تخریبگر در روابط زناشویی بر اساس تئوری انتخاب وجود ندارد، این پرسشنامه می تواند تا حدی خلأ پژوهش های مربوط به این حوزه را جبران کند و مورد استفاده روان درمانگران و متخصصان این حیطه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and standardization of Quality of Marital Relationships (QMR) Scale based on Glasser’s Choice theory

نویسندگان [English]

  • S Mohamadi 1
  • A Pirkhaefi 2
چکیده [English]

Background:The seven deadly habits are all the basic behaviors of external control psychology that harm and destroy relationships and, in doing so, cause almost all the problems with which people struggle.Objective:The main purpose of this research was to construct and validate an instrument that operationalizes Glasser’s constructs of seven deadly habits in marriage.Method: The theoretical principles of the deadly habits in marriage based on the Choice theory perspective were studied first. Then, the researchers designed a questionnaire based on the framework resulted from studying the achieved resources. After studying the form and content validity of the raisedquestions in relation to each of the sub-scales and removing the inappropriate ones, 68 questions were performed for the final performance on a group composed of 250 married students (213 females and 37 males) of Allameh Tabataba’i University. To investigate the reliability, two methods of internal consistency (Cronbach's Alpha) and split-half were applied, and the validity was determined from three aspects of construct validity (factor analysis), concurrent validity and content validity.Results:A factor analysis, using the principal components analysis (direct oblimin rotation) resulted that determined 7 factors consisted of 58.989% of the total variance. The Cronbach’s alpha for the whole scale was 0.95 (first factor: 0.82, second factor: 0.76, third factor: 0.78, fourth factor: 0.83, fifth factor: 0.76, sixth factor: 0.82, and seventh factor: 0.71), and split-half reliability was 0.957. We assessed the concurrent validity of the “Quality of Marital Relationships” (QMR) Scale in relation to the “Four Horsemen” subscale of Sound Relationship House Scale (SRH), and the result was 0.567. Conclusion:It can be concluded that the “Quality of Marital Relationships” scale has a good reliability and validity, and is useful instrument to assess deadly habits in marital relationship based on the choice theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice theory
  • External control psychology
  • Glasser
  • Marriage
  • seven deadly habits