ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی‏ حوصلگی در دانشجویان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز

2 نویسنده رابط: دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه: بی‏حوصلگی به عنوان یک حالت تنفر یا ناسازگاری با هر نوع تجربۀ تکراری مثل کار روزانه یا برخورد با افراد کسل کننده و ملال­آور و بی قراری زیاد در شرایطی که رهایی از یکنواختی امکان پذیر نیست، تعریف می‏شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر کلیۀ دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 92-1391 بودند که تعداد 400 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامۀ آمادگی برای بی‏حوصلگی فارمر و ساندبرگ پاسخ دادند. همه آزمودنی‏ها بصورت داوطلبانه پرسشنامه‏ها را تکمیل کردند و برگرداندند. داده‏ها با استفاده از نرم افزار 19 SPSS و LISREL تحلیل شد. یافته‏ها: نتایج ساختار عاملی پژوهش حاضر حاکی از وجود دو عامل تحریک درونی و تحریک بیرونی بود، به گونه‏ای که تحریک درونی 11 سؤال و تحریک بیرونی 10 سؤال را به خود اختصاص داد. بحث و نتیجه گیری: صاحب‏نظران عوامل متفاوتی را برای سبب شناسی بی‏حوصلگی معرفی کرده‎اند که می‎توان آنها را متأثر از عوامل شخصیتی یا ذهنی دانست. به دلیل ارتباط بی‏حوصلگی با عملکرد تحصیلی، استفاده از یافته‏های پژوهش حاضر به آموزش و پرورش و دانشگاه‏ها، روان‌شناسان، مشاوران و روان­پزشکان و پژوهشگران توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determination of Factors Structure of the Boredom Proneness Scale in Iranian Students

نویسندگان [English]

  • Mansour Bayrami 1
  • Yazdan Movahedi 2
چکیده [English]

Introduction: boredom is defined as a hated status or conflict with any repetitive experience such as daily chores or dealing with dull and boring persons in situation that releasing from stability (monotonous) is not possible. Aim: This study was The Determination of Factors Structure of The Boredom Proneness Scale in Iranian Students. Method: The population of present study was all student of Tabriz University in academic year of 2012-2013, that responded to Boredom Proneness Questionnaire Farmer and Sandberg. All subjects voluntarily completed the questionnaires and returned them. Data were analyzed using the softwares of SPSS19 and LISREL. Results: The results of this study suggest the existence of two factors stimulating factor structure, internal and external stimuli, respectively. External stimuli such that stimulate internalization of 11 questions and 10 questions allocated.  Conclusions: Various scholars have identified different factors for etiology of boredom that they can be influenced by personality or mental factors. Because of the association between boredom and with academic performance, using of finding is recommended to Education, universities, psychologists, counselors, psychiatrists and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors Structure
  • Boredom Proneness
  • Iranian Students