نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد و مدیر‌گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین کارآیی نسبی واحدهای اداری آموزش و پرورش استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)  صورت پذیرفته است. این مطالعه از یک رویکرد کمّی بهره برده، به لحاظ روش، توصیفی-مقطعی بوده و برای پاسخگویی به سئوال‌های پژوهش از ابزار بررسی اسناد و مدارک اداری استفاده شده است. برای تعیین کارآیی، ابتدا با استفاده از پرسشنامه، نظرات خبرگان در خصوص متغیرهای ورودی و خروجی دریافت شد و سپس با استفاده از روش بُردا (Borda) به تعیین و انتخاب این متغیرها اقدام شد. با استفاده از مدل جمعی (Slack)، از تعداد 14ادارۀ آموزش و پرورش، 7 اداره کارآ و 7 اداره دیگر ناکارآ تعیین شدند. به منظور استفاده از نتایج مطالعه در برنامه‌ریزی و بهینه‌کاوی، مقادیر بهینۀ هر متغیّر به تفکیک ادارات آموزش و پرورش ارائه شد تا از این مقادیر به عنوان هدف کمّی در هدفگذاری و برنامه ریزی استفاده شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Data Envelopment Analysis as a Instrument for Organizational Performance Measurement, Planning and Benchmarking in Education

نویسندگان [English]

  • abbas abbaspoor 1
  • hamid rahimian 2
  • mohamad reza mehrgan 3
  • Hadi ahmad nia 4

1 allameh tabatab'i

2 allameh tabataba'i

3 allameh tabataba'i

4 allameh tabataba'i

چکیده [English]

This paper aimed to explain relative efficiency of educational departments of Zanjan province using Data Envelopment Analysis (DEA)  technique. The study used quantitative approach and a descriptive-cross sectional methodology by investigation in official documents. To determine the efficiency, using a questionnaire, viewpoints of experts about input and output variables were gathered and then the appropriate ones were seleceted by Borda technique. By using Slack method, from 14 education offices, seven offices determined as efficient and the others as inefficient. To use the findings of the research in planning and benchmarking, optimum values of each education offices were presented to be used as quantitative objectives in goal setting and planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Organisational Performance Measurement
  • Planning and Benchmarking