نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)

چکیده

زمینه: همگام با رشد روزافزون تکنولوژی در دومین دهه‌ی قرن بیست و یکم با اختلالی مواجه هستیم که به آن هراس از نداشتن و یا در دسترس نبودن موبایل گفته می‌شود.
هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌موبایل‌هراسی است.
روش: دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها 363 نفر زن و مرد در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه‌ی تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه محقق ساخته از سه عامل تشکیل‌شده و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نیز مدل سه عاملی را تأیید کرد. این پرسشنامه به همراه مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم موبایل اجرا شد که با 47 آیتم از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود.
بحث و نتیجه‌گیری: از پرسشنامه محقق‌ساخته بی‌موبایل‌هراسی می‌توان برای تشخیص افراد به اختلال بی‌موبایل‌هراسی استفاده کرد.
واژگان کلیدی: اعتباریابی، بی‌موبایل‌هراسی، ساخت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing and Standardization of the nomobophobia Questionnaire

نویسندگان [English]

  • homeira azadmanesh 1
  • hasan ahadi 2
  • gholamreza manshaee 3

چکیده [English]

Background: In the second of the 21 century along side with improving of technology we confront with a disorder as nomobophobia that mean is the fear of being out of mobile phone contact.
Objectives: the present research aims to study construction and psychometric properties of the nomobophobia questionnaire.
Method: using the ratio random sampling method, 363 subject including males and females were selected from among the student of the humanistic sciences in the state of universities of Tehran in 1393-1394
Results: the results of the factor analysis showed that the nomobophobia questionnaire consisted of 17itemsas well as the three factor of anxiety, depression and conflict. This questionnaire administrated with semantic differential scale that consist of 47 items that were reliable and valid.
This questionnaire administrated with semantic differential scale that consist of 47 items that were reliable and valid.
This questionnaire administrated with semantic differential scale that consist of 47 items that were reliable and valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • nomobophobia
  • Validation