نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی وروانشناسی،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی،واحدخوراسگان،دانشگاه ازاداسلامی،اصفهان،ایران

2 گروه علوم تربیتی وروانشناسی،دانشگاه علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)

چکیده

چکیده
هدف:تحقیقات نشاندهنده نقش عوامل متعدد ازجمله خودارزیابی فرد،علاقه واضطراب در پیشرفت تحصیلی میباشد.این پژوهش با هدف هنجاریابی مقیاس نگرش واضطراب ریاضی توماس وداکر به مرحله اجرا درآمد. روش:جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 بودند که براساس جدول حجم نمونه کوهن وهمکاران (2000) تعداد398 نفر آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند وپرسشنامه در مورد آنها اجرا گردید. از ضریب آلفای کرونباخ،روش بازآزمایی وروایی همزمان جهت بررسی پایایی پرسشنامه واز تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی دربررسی روایی سازه استفاده شد . نتایج: ضریب آلفای کرونباخ کل برای پرسشنامه نگرش واضطراب برابر 6/0 و برای خرده مقیاس های خود ارزیابی، علاقه، میزان ناراحتی و میزان اضطراب به ترتیب88/0 ،86/0، 82/0 و 86/0 بود . نتایج تحلیل عامل تاییدی گویه های مقیاس نگرش و اضطراب ریاضی نشان داد که این مقیاس دارای 4 عامل با شاخص برازش مطلوب است . ضریب آلفای کرونباخ بین دو مرتبه اجرای پرسشنامه 8/0 بود. نتیجه گیری:براساس نتایج پژوهش،پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی ابزاری روا ومعتبربوده که میتوان ازآن در شناخت نوع نگرش و تشخیص میزان اضطراب دانش آموزان دردرس ریاضی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor structure,Reliability,Validity &Nomalization of The Thomas & Dowker'S Math Attitude and Anxiety Questionnaires(MAAQ)

نویسندگان [English]

  • Shokouh Jamalizavareh 1
  • Mohammad Ali Nadi 2

1 ,Department Of Psychology,Faculty Of Education And Psychology, Islamic Azad University Of Isfahan(Khorasgan), Isfahan, Khorasgan, Iran.

2 Department Of Psychology,Faculty Of Education And Psychology, Islamic Azad University Of Isfahan(Khorasgan), Isfahan, Khorasgan, Iran.

چکیده [English]

Abstract

Background and objective : Researches on academic achievement has demonstrated multiple factors including self-assessment, interest and anxiety are involved. This research is enforced with the aim of normalizing Thomas& Dowker's Math Attitude and Anxiety Questionnaire .Method: The statistical universe of this research was the boy and girl students, in the fourth base of Tehran's public elementary schools in the educational years 2014-15. According Cohen's table (2000), 398 students were simple random sampling selected as samples. To evaluate reliability, cronbach's alpha coefficient, parallel test and test-retest methods, and for evaluating the validity, Exploratory and Confirmatory factor analysis were used.Results: Cronbach alpha was for the total scale 0.6, and four subscales of self-assessment, Interest, Worry and Anxiety, 0.88 ,0.86 , 0.82, 0.86 . Cronbach's alpha between the two times Inventory was 0.8 Confirmatory factor analysis indicated this Questionnaire has 4 operating with optimal fit index. Pearson's correlation coefficient for the relationship with Zank Anxiety scale was 0.72.Conclusion: According to the results, MAAQ is a valid and reliable tool to identify type of attitude and degree of math anxiety in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Normalization"
  • "Math Anxiety"
  • "Self – Assssment"