روایی سنجی واعتباریابی روشی برای پرورش مهارت تفکر انتقادی درنظام یادگیری بر خط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه: برای تحقیق درخصوص روش مناسب برای پرورش مهارت تفکر انتقادی در نظام یادگیری بر خط ضروریست در ابتدا فرایند مفهوم سازی تفکر انتقادی ، درقالب بحث های همزمان و غیر همزمان مورد بررسی قرارگیرد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارائه گزارشی از روایی سنجی و اعتباریابی مراحل منتهی به پرورش مهارت تفکر انتقادی به واسطه تبیین ساخت دهی زنجیرۀ یادگیری مفاهیم تا بالاترین سطح و فرایند رشد مهارتهای شناختی در نظام یادگیری برخط با استفاده از مدل بحث سقراطی صورت پذیرفت.روش: برمبنای روش تحقیق طولی در طول دو ترم تحصیلی- دانشگاهی به بررسی روایی و پایایی مراحل پرورش مهارت تفکر انتقادی(بر اساس مقیاس آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا) از طریق روش بحث سقراطی وبررسی تاثیرات آن بر 42 دانشجو در محیط برخط پرداختیم.یافته ها: روایی سازه یا ارتباط بین اجزاء سازنده این مهارت و روایی عاملی در مرحله روایی سنجی و سنجش پایایی مهارت در پایان اجرای آزمون تائید شد. نتیجه گیری: بازسازی مفاهیم و پرورش مهارت تفکر انتقادی از طریق روش بحث سقراطی و با به کارگیری مشوق های مدل بحث سقراطی در فرایند پرورش این مهارت ودر محیط برخط امکانپذیر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and reliability of Critical thinking ability promotion through E base environment

چکیده [English]

This article presents a discourse analysis method designed to study networked cognitive communication processes in knowledge communities, such as conceptual change, higher order learning and knowledge building in synchronous and asynchronous mode of online learning. Object: The method is grounded on the meaning of critical thinking and the process of meaning construction in the group to reveal the basis of collaborative critical thinking through using discussion and leading to discussion in synchronous and asynchronous mode. Method: on the basis of longitude method of research and through 2 semesters (on 42 students) the implication of Socratic Questioning Prompt (SQP) are validated It was needed to prepare the teacher to have revised on the construction of meaning in the subject to design the process of reconstruction during discussion. Finding: Relations among the skills leaded to Ct promotion as an indicator considered in California Critical Thinking Test are estimated and approved in the paper. Conclusion: It is revealed that there are relations among the mentioned skills and a process which designed in online environment to promote critical thinking ability is approachable through Socratic Questioning Prompt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thiniking
  • validity
  • reliability