نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

زمینه: پژوهشگران اضطراب را یک حالت هیجانی منفی که با بی‌قراری، تشویش، نگرانی و فعال‌سازی یا انگیختگی بدنی همراه است توصیف کرده‌اند. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ تجدیدنظر شده اضطراب حالتی رقابتی-2 در ورزشکاران انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر کلیۀ ورزشکاران شهر تهران بودند. 376 پرسش‌نامه به وسیله ورزشکاران 16 تا 44 ساله‌ای که در رشته‌های مختلف فعالیت داشتند، تکمیل گردید. برای برآورد روایی سازۀ سیاهه از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) جهت تعیین تعداد عوامل و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) برای برازش مدل‌ اندازه‌گیری استفاده شد. پایایی سیاهه با استفاده از روش همسانی درونی محاسبه گردید. برای تعیین پایایی زمانی با استفاده از روش آزمون- آزمون مجدد از ضریب همبستگی درون طبقه‌ای استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL تحلیل شد. نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که نسخۀ فارسی سیاهه، از ساختار اصلی حمایت کرده و روایی و پایایی این سیاهه تأیید می‌گردد. بحث و نتیجه‌گیری: اضطراب عاملی است که می‌تواند بر عملکرد ورزشی ورزشکاران مؤثر باشد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، پیشنهاد می‌شود که از نسخۀ فارسی سیاهه بازنگری شده اضطراب حالتی رقابتی-2 برای سنجش اضطراب حالتی ورزشکاران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Persian version of the Revised Competitive State Anxiety Inventory-2

نویسنده [English]

  • Amir hossein mehrsafar

چکیده [English]

Introduction: Researchers describe anxiety as a negative emotional state of restlessness, agitation, worry and somatic activation or arousal. Purpose: The aim of this study was to examination psychometric properties of the Persian version of the Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 in athletes. Method: population of this study was whole of the Tehran's athletes. 376 questionnaires were completed by 16-44 years old athletes who took part in different fields. To assess of the inventory's construct validity, the exploratory factor analysis (EFA) is used in order to determine count of the factors, and the confirmatory factor analysis (CFA) is used in order to befit the measurement models. The inventory's reliability is calculated by using of the internal consistency method. To assess of time reliability by using of test-retest method, correlation coefficient was used. Data were analyzed by SPSS and LISREL software's. Results: The findings of this study showed that the Persian version of the inventory supports main structure, thus validity and reliability of this inventory is confirmed. Conclusion: anxiety is a factor can influence on sport performance of athletes, therefore, according to the results of this study, recommended that the Persian version of the revised competitive state anxiety inventory -2 be used to consider state anxiety of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Anxiety
  • validity
  • reliability
  • Athletes