فراتحلیل رابطه گرایش مذهبی با سلامت روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

مقدمه: پژوهش های متعدد ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان و حتی سلامت جسمی را نشان داده اند. روی آوری پژوهشگران به مذهب وتاثیرات روانشناختی آن رو به افزایش بوده است. در این خصوص فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف میزان ارتباط بین متغیرها رامشخص می کند.پژوهش حاضر برآن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل میزان ارتباط گرایش مذهبی با سلامت روان را مورد بررسی قرار دهد.
روش:با بررسی پیشینه از میان تمام پژوهش های مرتبط با رابطه جهت گیری مذهبی با سلامت روان که در نشریات علمی پژوهشی فارسی چاپ شده اند تعداد10پژوهش را که از لحاظ روش شناختی مورد پذیرش بود انتخاب و فراتحلیل روی آن ها انجام گرفت.ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بودو از روش اندازه اثرکوهن برای دستیابی به مقدار ارتباط کلی استفاده شد
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر رابطه گرایش مذهبی با سلامت روان برابر با428/0به دست آمد که با تبدیل متوسط d به مقدارzدریک منحنی توزیع نرمال مطابق ملاک کوهن مقدار بالایی است.
بحث و نتیجه گیری:با توجه به ارتباط بالای بین گرایش مذهبی وسلامت روان می توان برنامه های متناسب با گرایش مذهبی افراد جهت ارتقای سلامت و درمان اختلالات تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the relationship between religious orientation and mental health

نویسنده [English]

  • abolghasem yaghoobi 1
چکیده [English]

Introduction:various studies have shown the relationship between religious orientation and mental health and physical health .meta-analysis ith integrating results from various researches,specifies Relationship between the variables.this Research is intended to use the meta-analytic model to examine the relevance of mental health to religious orientation.

Methods: We reviewed records of all research related to the relationship between religious orientation and mental health in the Journal of Research Persian have been published 10 research that were accepted in methodological procedure selected and meta-analysis was done. Research tool was the Czech List of meta analysis and Cohen's effect size method was used to achieve the overall relationship

Results: the results showed that The effect size of relationship between religious orientation and mental health equal to 428/0 was obtained and by conversion of the d value of z in normal distribution curve according to the Cohen's criteria is a high value.
Conclusion: Considering the high relationship between religious orientation and mental health programs we can develop an adequate programs toan individual's religious orientation towards health promotion and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • Mental Health
  • Meta-analysis
  • Effect size
منابع
بدری گرگری و فرید. (1391). رابطه بین جهت‌گیری مذهبی درونی و رفتارهای سلامت جسمی، روانی و معنوی و نقش واسطه‌ای ارزیابی چالش برانگیزبودن. راهبرد فرهنگ. شماره20. صص67-72
بهرامی احسان، هادی و تاشک؛ آناهیتا. (1383). ابعادرابطه جهت گیری مذهبی وسلامت روانی وارزیابی مقیاس جهت گیری مذهبی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. دوره 34، شماره 2.صص41-63
بهرامی احسان، هادی. (1381). رابطة بین جهت گیری مذهبی ،اضطراب وحرمت خود، تهران: پایگاه اطلاعات علمی.
تبرایی، رامین. متحی آشتیانی، علی. رسول زاده طباطبایی، کاظم. (1387). بررسی سهم تأثیر جهت‌گیری مذهبی بر سلامت روان در مقایسه با عوامل جمعیت شناختی. روان شناسی و دین. سال اول، شماره3. صص37-52
جان بزرگی، مسعود. (1386). جهت گیری مذهبی و سلامت روان. پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دوره 31 ،شماره 4، زمستان 1386، صفحات 345 تا 350
خدابخشی، شراره؛ رحیمی کیا، امین و جعفری، حسن. (1393).شناسایی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. فصلنامهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیلرستان. دوره16. شماره1. صص58-65
دلاور، علی. (1388). مبانینظریوعملیپژوهشدرعلومانسانیواجتماعی، تهران: رشد
رمضانی، ولی الله؛ نوابی نژاد، شکوه و بوالهری، جعفر. (1376). بررسی ارتباط جهت گیری دینی درونی و بیرونی با سلامت روان پیروان سه دین زرتشت، مسیح و اسلام
غباری بناب، باقر؛ غلام علی لواسانی، مسعود؛ روجلیلی، فرخ. (1386). رابطه جهت گیری مذهبی و سلامت روانی مادران کودکان استثنایی. کودکان استثنایی. شماره42. صص122-134.
کرمی، جهانگیر؛ روغنچی، محمود؛ عطاری، یوسفعلی؛ بشلیده، کیومرث و شکری، مهتاب. (1385). بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت­گیری مذهبی با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه.
کاسیرز، ارنست. (1962). فلسفه روشنفکری، ترجمه یدالله موفق(1370). تهران: انتشارات نیلوفر.
گراوند، هوشنگ؛ قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی؛ کامکار، پیمان؛ جعفری، سپیده. (1391). بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیر منطقی. روانشناسی و دین. سال پنجم. شماره اول. صص79-103
لهسایی زاده، عبدالعلی؛ آذرگون، زهره؛ مرادی، گلمراد. (1385). بررسی جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان مهاجران بر اساس مدل آلپورت و راس. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی. شماره8. 149-169
نجاتی، عثمان. (1384). قرآن و روان‌شناسی دین، ترجمه: عباس عرب (1998). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
نجم عراقی، لعیا. (1379). احساس وجهت‌گیری مذهبی انسان سالم ازدیدگاه آلپورت، نشریه روان‌شناسی دین، سال اول، شماره اول. صص 17-24
نوذری، جمشید و غلامی، یونس. (1389). بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی با سلامت روان دانشجویان. مطالعات اسلامی و روانشناسی. ش‌(4) 1‌‌‌‌: 42ـ 
هومن، حیدرعلی. (1387). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: انتشارات سمت.
Aghili, M. & Aliniya, R. (2012). The Investigation of the Relationship between Religious Orientation and Suicide Thought among Students. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(3): 2956-2961.
Allport, G. (1963). Behavioral science: religion and mental health. Journal of Religion and Health, 2:187-92.
Elizabeth, A. R., Elizabeth, M. A. & Joseph, J. C. (2005). The relationship between religion/spirituality and physical health, mental health and panic in a chronic pain population. Journal of Pain, No. 116, PP: 311-321.
Hong, Jin Pyo. Park, s. Cho Jong, M. (2012). The Relationship between Religion and Mental Disorders in a Korean Population. psychiatry investig Journal. V (9). 1ISRN Psychiatry Volume.
Koenig, H. (2012). Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications.
Krause, N. (2009) “Religious involvement, gratitude, and change in depressive symptoms over time,” International Journal for the Psychology of Religion, vol. 19, no. 3, pp. 155–172
Masters, K. S., & Spielmans, G. I. (2007). Prayer and health: Review, meta-analysis, and research agenda. Journal of Behavioral Medicine, 30, 329-338.
Messay, B. (2010). The relationship between quest religious orientation, forgiveness and mental health. Master thesis, University of Dayton.
Moradi, A., Ghalamkarian, S. M. & Heyrat, A. (2013). A Meta-Analysis about Researches on Relationship between Religious Orientation and Mental Health and Depression in Iran. International Research Journal of Applied and Basic Sciences ISSN 2251-838X / Vol, 5(7): 829-838
Neelman, J., Halpern, D., Leon, D. & Lewis, G. (1997). Tolerance of suicide, religion and suicide rates: an ecological and individual study in western countries. Psychol Med, 27(5):165-71.
Nooney, Jennifer, G. (2005). Religion, stress, and mental health in adolescence: Finding from add health. Review of Religious Research, 46 (4), 341-355.
Schaefer CA, Gorsuch RL. (1991). Psychological adjustment and religiousness. Journal for the Scientific Study of Religion; 3(4):448-61.
Trevino, K. M., Archambault, E., Schuster, J. L., Hilgeman, M. M., & Moye, J. (2011). Religiosity and spirituality in military veteran cancer survivors: A qualitative perspective. Journal of Psychosocial Oncology, 29, 619-635.
Wulff, DM. (1997). Psychology of Religion: Classic and Contemporary (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons, 760 pp. First edition: 1991.
Yousefi, Ali. (2015). The Relation of Religion and Mental Health. International Journal of Economy, Management and Social Sciences. Vol (4), No (2). pp. 241-243