بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ترجیح حروف الفبای نام (آی‌پی‌تی) برای سنجش عزت نفس نا آشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه پیام نور، عضوهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید مدرس کردستان

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

زمینه: مطالعۀ عزت نفس یکی از فراوان‌ترین روش‌های مطالعۀ تفاوت‌های فردی در روانشناسی است. در سال‌های اخیر در نتیجۀ گسترش «مدل فرایند دوگانه[1]» که هم بر اهمیت فرایندهای خودکار وهم بر فرایندهای تأملی تأکید می­کند، مطالعات روانشناسی شناختی توجه خود را معطوف معرفی دو نوع عزت نفس آشکار[2] و عزت نفس نا آشکار[3] نموده است. هدف: هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) مقیاس ترجیح حروف الفبای نام برای سنجش عزت نفس ناآشکار و انطباق آن با حروف الفبای زبان فارسی بود. روش: تحقیق حاضر یک مطالعۀ توصیفی از نوع همبستگی بود که بر روی نمونه‌ای 420 نفری (239 مرد و 181 زن) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام شد. در مرحلۀ اول پایایی مقیاس آی­پی­تی به روش دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ و باز آزمایی به فاصلۀ 14 روز بر روی 280 آزمودنی به دست آمد و در مرحلۀ دوم به منظور بررسی روایی مقیاس آی­پی­تی، همزمان با اجرای آن، مقیاس‌های عزت نفس روزنبرگ، مقیاس عاطفۀ مثبت عاطفۀ منفی و مقیاس سلامت عمومی بر روی 140 آزمودنی اجرا شد. یافته­ها: میزان همبستگی بین نمرات مقیاس آی­پی­تی به روش باز آزمایی 84/0 و ضرایب همسانی درونی آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن به ترتیب، 87/0 و 89/0 به دست آمد. همچنین همبستگی معنادار آی­پی­تی با مقیاس‌های سلامت عمومی (56/0)، عواطف مثبت (44/0)، عزت نفس روزنبرگ (30/0) و عواطف منفی (36/0-) نشان‌دهندۀ روایی همگرا و واگرای بالای مقیاس بود. نتیجه­گیری: به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که روایی و پایایی مقیاس آی­پی­تی از شایستگی و کفایت لازم برای سنجش عزت نفس نا آشکار در جامعۀ ایرانی کردستان برخوردار است. با توجه به مناسب بودن شاخص‌های روان‌سنجی این مقیاس می‌توان گفت که این ابزار یک مقیاس مفید و مناسب برای ارزیابی عزت نفس نا آشکار در جوامع غیر بالینی است. همچنین تشابه نتایج گزارش‌شده در پژوهش حاضر با پژوهش‌های حاصل از زبان‌های خارجی حاکی از مناسب بودن برگردان زبان این مقیاس به فارسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary psychometric properties of Name Initial Preferences Task (IPT) for Implicit self-esteem

نویسندگان [English]

  • Bahram Maleki 1
  • Ahma Alipoor 2
  • Hossein Zare 3
  • Farhad Shaghaghi 3
چکیده [English]

One of the most common researches of individual differences in psychology, is self- esteem. In recent years, as a result of "dual process model" that emphasizes the importance of reflective processes and automated processes, cognitive psychology studies focused on the two types of self-esteem: explicit self-esteem (ESE) and Implicit Self-Esteem (ISE). Objectives: The purpose of the present study was evaluation the psychometric properties (reliability and validity) properties of Name Initial Preferences Task (IPT) in Iranian society and its adaptation with the Persian language alphabet. Methodes: A descriptive correlational research was carried out on 420 subjects (239 male, 181 female) university undergraduates with stratified random sampling. Results:  In study 1, the reliability of IPT with using Cronbach's alpha and split-half and test-retest within 14 days of the 280 samples obtained. in study 2,  to determine the validity of IPT, along with IPT, The scales of RSES, PANAS, and GHQ was conducted on 140 subjects. Correlation between IPT in test-retest 84/0 and alpha coefficient and split-half, respectively, 87/0 and 89/0. Also IPT scores significantly correlated with GHQ (56/0), PA (44/0), RSES (30/0) and NA (36/0-) indicate convergent and divergent validity of the scale. Counclusion: The overall results showed that the reliability and validity of IPT is Competente  for Implicit self-esteem in the Iranian society. The suitability of psychometric characteristics of this scale, it can be  useful measure for evaluating the Implicit self- esteem of iranian in non-clinical populations. Similarity of this results with researches  of  foreign languages ​​suggests that the suitability of the Persian language in the scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Name Initial Preferences Task (IPT)
  • Explicit self-esteem
  • Implicit self-esteem
  • reliability
  • validity