ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کنترل عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

کنترل عمل یکی از فرایندهای خودتنظیمی است که به افرد اجازه می‌دهد مقاصدشان را شکل دهند، نگهداری کنند و آنها را اجرا کنند، و اهدافشان را به اعمال عینی تبدیل کنند. یک مکانیزم‌های روان‌شناختی ویژه‌ است که موجب می‌شود افراد به مجموعه‌ای از اعمال در برابر اعمال دیگر متعهد شوند. کنترل عمل، یکی از فرایندهای خودتنظیمی است که در حوزه‌های تحصیلی، خانوادگی، مهارت‌های زندگی، و سلامت روان نقش بسزایی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس تجدیدنظر شدۀ کنترل عمل در جامعه ایرانی بود.ترجمة فارسی مقیاس کنترل عمل بر روی 422 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز اجرا شد. پایایی مقیاس به روش همسانی درونی، و روایی آن به شیوه تحلیل عاملی و روایی همگرا (از طریق همبستگی مقیاس با پرسشنامه خودتنظیمی) محاسبه شد. محاسبة ضریب آلفای کرونباخ، حاکی از پایایی مطلوب ابزار بود. بررسی ساختار عاملی مقیاس نیز حاکی از وجود 3 عامل کناره‌گیری/ اشتغال ذهنی، آغازگری/ دودلی، و پافشاری/ بی‌ثباتی بود که مجموعاً 93/35 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کرد. مقیاس کنترل عمل از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و ابزار سودمندی برای سنجش کنترل عمل در فرهنگ ایرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Action Control Scale

نویسندگان [English]

  • elham farokhi 1
  • Masoud Hosein Chari 2
چکیده [English]

Action control is one of the self-regulation processes which allow people to form their goals, persevere, execute and convert these goals into objective actions. It is a kind of psychological mechanism that led people commit to a set of actions against other actions. Action control is one of the self-regulation processes which considerably affect family variables, academic, life skills, and psychological health. The present study was aimed to investigate psychometric properties of Action Control Scale in Iranian community. The Persian version of Action Control Scale was performed on 422 undergraduate students of Shiraz University. Internal consistency was calculated so as to examine the reliability of the measure; the validity of the scale was also investigated employing the factor analysis and convergent validity. Cronbach's alpha coefficient indicated the acceptable reliability of Action Control Scale. Factor analysis also indicated the involvement of 3 factors, namely Disengagement/ Preoccupation, Initiative/ Hesitation, and Persistency/ Volatility, in the aforementioned scale which altogether explain 35/93% of total variance. Action Control Scale is of acceptable reliability and validity and hence is an appropriate method for assessment of action control in the Iranian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action Control
  • the Revised Form of Action Control
  • validity
  • reliability