ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس صبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی تربیتی، استادیار دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

زمینه: ساخت ابزاری پایا و روا در زمینة سنجش صبر ضروری است.
هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت مقیاس صبر و بررسی ویژگی‌های روانسنجی آن در دانشجویان بود.
روش: مقیاس صبر دارای 25 گویه است که این گویه‌ها با استناد به مولفه‌های قرآنی صبر طراحی شده اند. به منظور بررسی خصوصیات روانسنجی این مقیاس، تعداد 516 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به وسیلة نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به روش تناسب احتمالی با اندازه، انتخاب و با تکمیل مقیاس صبر در این پژوهش شرکت کردند.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه‌های اصلی همراه با چرخش واریماکس نشان دهندة وجود 5 مولفة صبر بود که به ترتیب متعالی شدن، شکیبایی، رضایت، استقامت و درنگ نامگذاری شدند. این 5 مولفه 52 درصد از واریانس کل نمونه را توضیح دادند. به منظور سنجش پایایی مقیاس صبر از روش محاسبة ضرایب آلفای کرونباخ و همسانی درونی استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌ها از 60/. تا 84/. محاسبه شد و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس نیز 86/. محاسبه شد.
بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی، یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس صبر از روایی و پایایی مناسبی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Patience Scale:Instrument development and Estimates of Psychometric properties

نویسندگان [English]

  • farhad khormaee 1
  • Azam Farmani 2
  • Esmael Soltani 3
چکیده [English]

Background: The development of a reliable and valid instrument measuring the construct of patience is necessary. Objectives: The aim of the present study was to develop the Patience Scale and to examine the psychometric properties of it. Methods: The Patience Scale consists of 25 items which were designed on the basis of the Qur’an components of patience. In order to examine the psychometric properties of the Patience Scale, 516 university students from Shiraz University were recruited using random cluster sampling method. These participants filled the Patience Scale. Results: The results of the factor analysis yielded 5- factor structure. The factors were named Transcendence, Patience, Consent, Persistence and Delay. Five factors explained 52% of the variance. In order to yield the reliability of the instrument, Chronbach alpha coefficient and internal consistency were utilized. The total Chronbach alpha coefficient was calculated 0.86 and the Chronbach alpha coefficients of the subscales ranged from 0.60 to 0.84. Conclusion: Taken together, the Patience Scale has good psychometric properties.