نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور اهواز

چکیده

زمینه: ازآنجایی‌کهدر قرن بیستم از اعتیاد به تلفن همراه به‌عنوان یک اختلال وسواسی و اعتیاد گونه یادشده است، استفاده مفرط از آن می‌تواند زمینه اعتیاد به آن را فراهم کند. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه است. روش: دانش‌آموزان دختر و پسر سوم مقطع متوسطه آموزش‌وپرورش ناحیه یک اهواز جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده‌اند که از بین آنان 200 نفر (100 پسر و 100 دختر) به شیوه تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه تحلیل عاملی شده دارای 13 سؤال و سه خرده‌مقیاس خلاقیت زدایی، میل گرایی و احساس تنهایی بوده و ازلحاظ روان‌سنجی از پایایی، روایی و برازندگی خوبی برخورداراست. ساختار عاملی تأییدی نیز، مدل سه عاملی پیشنهادی پرسش‌نامه یادشده را تأیید کرد. بحث و نتیجه‌گیری: از پرسش‌نامه تحلیل عاملی شده فوق‌الذکر، می‌توان برای تشخیص و مطالعات مربوط به اعتیاد به تلفن همراه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of the Mobile Phone Addiction Questionnaire

نویسنده [English]

  • karim sevari

: Assistant Professor, Payame Noor University of Ahvaz

چکیده [English]

Background: ‘Mobile phone addiction’ is considered as a compulsive and addictive disorder in the 21st century, and excessive usage of mobile phone can lead to addiction. Objectives: The present research aims to study construction and psychometric properties of the Mobile Phone Addiction Questionnaire Method: Using the multi-stage random sampling method, 200 subjects (including100 males and 100 females) were selected from among the 3rd-grade high school students in District 1 of Ahwaz city. Results: The results of the factor analysis showed that the Mobile Phone Addiction Questionnaire consisted of 13 questions as well as the three subscales of creativity loss, tendency, and loneliness, and that its reliability and validity enjoy a good fitness. Confirmatory factor structure also confirmed the suggested three-factor model of the Questionnaire. Conclusion:The mentioned questionnaire can be used for diagnosis of mobile phone addiction and performing the related studies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction
  • Validation
  • Mobile Phone Addiction