نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور: s90_bagheri@yahoo.com

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی: m_arefi@cc.sbu.ac.ir

3 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور: jamali@sanjesh.org

چکیده

زمینه: شناسایی وضعیت پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران، اعضای هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور و مسئولان ذیربط آموزش عالی، زمینه انجام این تحقیق می‏باشد. هدف: هدف از انجام این تحقیق سنجش و مقایسه دیدگاه سه جامعه فوق، نسبت به شیوه‌ها وعوامل وضع موجود (شیوه آزمون متمرکز، شیوه آزمون فراگیر و عوامل معدل کتبی، نمره علمی، سهمیه‌ها و جنسیت) و سایر شیوه‌ها و عوامل مؤثر (شیوه آزمون غیر متمرکز، عوامل سوابق تحصیلی، هوش و استعداد تحصیلی) است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و نمونه آماری براساس جدول مورگان و نیز انتساب متناسب برای دانشجویان سه دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی به تعداد 346 نفر می‏باشد. همچنین تمامی اعضای هیأت علمی و مسئولین ذیربط آموزش‌عالی نیز در نظر گرفته شده‌اند.
یافته‏ها: یافته‌های تحقیق‌ نشان می‌دهد اکثریت دانشجویان با شیوه‌ برگزاری آزمون (متمرکز، فراگیر) موافق بوده واعضای هیأت علمی و مسئولین نیز با شیوه آزمون متمرکز موافق و با شیوه آزمون فراگیر مخالف می‌باشند. همچنین تفاوتی بین دیدگاه دانشجویان، اعضای هیأت علمی و مسئولین نسبت به شیوه آزمون متمرکز، شیوه آزمون فراگیر و معدل کتبی، نمره علمی، سهمیه‌ها وپذیرش جنسیت وجود ندارد. از طرف دیگر براساس نتایج بدست آمده از تفاوت دیدگاه سه جامعه می‌توان گفت که  اعضای هیأت علمی و مسئولان نسبت به شیوه آزمون غیر متمرکز دیدگاهی یکسان دارند ولی دانشجویان نسبت به شیوه آزمون غیرمتمرکز با دو جامعه دیگر دیدگاهی متفاوت دارند.بحث و نتیجه گیری: براساس دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در پاسخ به سؤالات مربوط به سهمیه‌ها مشخص است که وجود برخی سهمیه‌ها موجب بروز مشکلات عدیده‌ای از جمله ناراحتی و رنجش دانشجویان، عدم هماهنگی آنها در کلاسهای درس و ... است، لذا ادغام این سهمیه‌ها با هم یا اعمال آنها به صورت ظرفیتی اضافی در آزمون سراسری موجب رفع مشکلات و نگرانی‏ها خواهد بود. از طرف دیگر سه جامعه مسئولان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به ترکیبی از آزمون متمرکز و سوابق تحصیلی در آزمون سراسری تأکید داشته‌اند لذا نباید از هریک از آنها به تنهایی در آزمون سراسری استفاده نمود.
 
واژگان کلیدی: پذیرش دانشجو، آموزش عالی،آزمون ورودی دانشگاه‌ها، آزمون متمرکز، آزمون غیرمتمرکز، آزمون فراگیر.

عنوان مقاله [English]

Situation analysis of student admission in Iranian higher education system from students, NOET's academicians and related educational officials' point of view

نویسندگان [English]

  • zahra Bagherikhah 1
  • mahbobe Arefi 2
  • ehsan jamali 3

چکیده [English]

Background: The present research has been undertaken with a view to specify the student admission status in Iranian higher education system from the point of view of students studying in some of the state owned universities in Tehran university, professors in Sanjesh organization and some of the related higher education officials.
Object: The attitudes derived from three sample populations were investigated which revolved around the procedures and the current constituents (including the concentrated testing method, comprehensive examination method, the factor of average written score, the knowledge baseline score, the students quota and students gender) as well as other influential factors (such as non-concentrated examination method, the educational background factor, intelligence and educational aptitude).
Method: The research was a descriptive survey. The sample was prepared based on Iran's Morgan table and the research subjects were composed of 346 students from three well known universities such as Sharif Industrial University Shahid Beheshtee University and Allameh Tabataba'i University along with their member board of academicians and a number of the higher education officials.
Results: The results obtained in this research are as follows. The greatest percentage of students' responses was related to the concentrated examination method, which showed their relative acceptance; also the highest percentage of professor's response and officials which represented a favorable attitude was to questions related to the concentrated examination method, and non-concentrated examination method which received unfavorable attitudes. There appeared to be no major attitudinal differences among students, university professors and officials towards concentrated examination method, comprehensive examination method, written average score, knowledge score, quotas, and admissions of gender.
Conclusion: Based on the views of both students and professors, their responses to questions concerning admission quotas, revealed that some of these quotas resulted in divers complications amongst students including unpleasant feelings, annoyance, and incongruity among students etc. Therefore combining the quotas together or applying them in the form of additional quotas in general entrance exams might prove effective in alleviating anxieties and problems.
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Student's admission
  • Higher education
  • general university entrance exam
  • concentrated exams
  • non-concentrated exam
  • comprehensive exam
منابع فارسی
آقازاده، احمد. (1377). اصول حاکم بر گزینش دانشجو در برخی از ممالک موفق جهان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
جاودانی، حمید. (1386). بررسی راه‏های افزایش دستیابی به آموزش عالی، جلد اول، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی‌آموزش عالی.
حجازی، مهدی. (1386). بررسی تطبیقی و تحلیلی نظام گزینش دانشجو در کشور ایران و ممالک توسعه یافته (ژاپن، آلمان، انگستان) به منظور ارائه الگوی مناسب، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
رحیمی، حسین. آقابابا، ابوالفضل. (1384). آشنایی ‌با نظام‌جامع‌گزینش دانشجو در آزمون سراسری، تهران: راه دانشگاه. شماره 25.
سازمان‌سنجش آموزش‌کشور. (1354). طرح پیشنهادی گزینش دانشجو برای دانشگاه‏ها، تهران: سازمان‌سنجش آموزش کشور.
عرب مازار، علی اکبر. (1371). نگرش سیستمی به مسائل آموزش عالی ایران. تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.
کاردان، علی محمد. (1351). تاریخچه تحولات مسابقات ورودی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران. تهران: نشریه 2‌، دانشکده علوم تربیتی.
قورچیان، نادرقلی، آراسته، حمیدرضا، جعفری، پریوش. (1383). دایره المعارف آموزش عالی، تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، جلد دوم.
مجتهدی، زهرا. (1373). بررسی رابطه بین شیوه فعلی گزینش دانشجو و موقعیت در دانشگاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ناظم ‌زمردی، ناهید. (1366). بررسی نظام گزینش دانشجو و اثرات آن بر توفیق تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران در سال‏های تحصیلی 1365-1362، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
نیک‏نژاد، عبدالحسین. (1381). دانشگاه ویژه روشی نو در پذیرش دانشجو، مجموعه مقالات سمینار بررسی روش‏ها و مسائل آزمون‏های ورودی دانشگاه‌ها، انتشارات دانشگاه اصفهان.
منابع لاتین
Aghazadeh, Ahmed .(1999). 'Principles governing students admission in certain progressive states' Allame Tabatabai' university
Arabmazar, Aliakbar .(1992). A systemic view on the higher education affairs in Iran. Tehran. Shahid Beheshti University.
Dunn, E.M. & Salem, B.S. State College M.B.A, Suffolk University, Policy Implement Action Of Admissions Standards in State Colleges in Massachusetts.
Ghorchyan Nader Gholi, Arasteh, Hamid Reza, Parivash .(2004). 'the Encyclopedia of Higher Education' The Grand Persian Encyclopedia' 2nd Volume
Harman ,G.)1994).Student Selection and Admission to Higher Education: Policies and Practices in the Asian Region, Higher Education, VOL.27, NO.3.
Hejazi , Mahdi (2007) 'A comparative & analytic review on the student admission criteria I Iran & other advanced states (i.e. Japan, Germany , Britain) as a suitable model . MA thesis. Alame Tabatabai'
Kardan , Ali Mohammad (1962). the history of general university entrance examinations and higher educational and institutes in Iran' Faculty of educational sciences.
Mojtahedi , ZAhra (1995) "The study on the relationship between the current student's admission criteria & their academic status MA thesis. Alame Tabatabai' university.
National Education assessment organization .(1975). Proposed plan for student's admission in Universities. Tehran.
Nazemzomorodi, Nahid .(1987). the study on the student's admission criteria and the effects on the educational performances of students in university of Tehran. (1983-86) MA thesis, university of Tehran.
Niknedjad, Abdulhossein (2002) Special University. A novel method of student admission. Proceeding of a seminar on university entrance examination affairs Esfahan.
Rahimee, Hossein & Aghababa, Aboulfazel. (2005) "Familiarity with comprehensive system for student's admission in general university entrance exam – Tehran National education assessment organization.