نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش و اندازه‌گیری(نویسنده مسئول) pdehkordy@yahoo.com

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 - کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی

چکیده

زمینه: تحقیقات اخیر نشان داده است که در کنار افراد وابسته به یکی از انواع مواد مخدر تعداد قابل توجهی از افراد را می‏توان یافت که از نظر شخصیتی مستعد اعتیاد به مواد مخدرند. اما سنجش چنین ویژگی‏هایی در ایران مستلزم ابزار پژوهشی مناسب با فرهنگ کشور است. هدف: پژوهش حاضر با هدف آماده سازی و بررسی ارزش تشخیصی آزمون جهت تشخیص افراد در معرض اعتیاد انجام گرفته است. روش: پس از طراحی پرسشنامه در قالب یک فرم 60 سؤالی، آزمون بر روی 90 معتاد و 540 دانشجوی گروه نمونه اجرا شد. یافته‏ها: آزمون مورد نظر به طور معناداری بین گروه معتادان و دانشجویان تفکیک قایل شد. پایایی آزمون از طریق کودرریچاردسون و آلفای کرونباخ 88 درصد به دست آمد. اعتبار صوری پرسشنامه و اعتبار سازه آزمون نیز تأیید شد. تحلیل عاملی آزمون نشان داد که از ده عامل اشباع شده است. هنجارهای آزمون براساس نمرات T تهیه شد.
بحث و نتیجه­گیری: در کل می‏توان گفت استفاده از این پرسشنامه جهت امور غربالگری و در زمینه های درمانی و آموزشی و پژ‍وهشی مفید است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparing and normalization of addiction potential scale among students of Tehran universities

نویسندگان [English]

  • parisa Dehkordian 1
  • ali delavar 2
  • hamidreza jali 3

چکیده [English]

Backgrounds: Recent studies showed that beside the person with addiction great number of person are with personality in the risk of addiction, but the measurement of this characteristic in Iran needs to instrument that similar to culture of this country. 
Objectives: The purpose of this study was the Preparing and normalization of addiction potential scale among students of Tehran universities.
Methods: after design, scale indicating 60 item were administrated to a sample of 90 addict and 540 students of Tehran universities.
Result: this scale distinguished between addict and non addict students. The reliability coefficients was estimated through internal consistency using cronbach alpha coefficient and was (α=0.88) . The validity of this scale investigated in two different ways: construct validity and face validity. The result obtained from analysis showed this scale consists of ten factors and is highly valided. T score was calculated for normalization.
Conclusion: overall indicated that the use of the addiction potential scale in researches, therapy and screening is useful.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: addiction
  • psychometric
  • addiction potential scale
  • normalization
 
منابع لاتین
Aronson, L, Arthur, Dent, B.Oran & Kline, D, Christopher (1996): cross validation of mmpi and mmpi-2 predictor scales journal of clinical psychology, vol, 52(3) 311-315
Celements, r .,& Heintz,j.m.(2002).Diagnostic accuracy and factor structure of personality assessment, 79, 564-582
cattell,R.B.(1966) The scree test for the number of factors.multivariate behavioral research,Vol.1,245-276
Gottesman, I. I., & Prescott, C. A. (1989). Abuses of the Mac Andrew MMPI Alcoholism scale: A critical review. Clinical Psychology Review,9, 223-242
Graham, J. R., & Stronger, V. E. (1988). MMPI characteristics of alcoholics:A review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56,
Grant, B. R. (1997). Prevalence and correlates of alcohol use and DSM—IV alcohol dependence in the United States: Results of the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. Journal of Studies on Alcohol, 58, 464-473
Helzer, J. (1988). Psychiatric diagnoses and substance abuse in the general population: The ECA data. National Institute onDrug Abuse: Research Monograph Series, 81, 405-415.
Levenson, M. R., Aldwin, C. M., Butcher, J. N., De Labry, L., Workman-Daniels, K. & Bosse, R. (1990). The MAC scale in a normal population: The meaning of "false positives." Journal of Studies on Alcohol, 51, (457—462)
MacAndrew, C. (1965). The differentiation of male alcoholic outpatientsfrom nonalcoholic psychiatric outpatients by means of the MMPI. Quarterly Journal of Studies on Alcohol, 26, 238-246.
N., McKenna, T., & Ben-Porath, Y. S. (1992).New measures for assessing alcohol and drug abuse with the MMPI-2:The APS and AAS. Journal of Personality Assessment, 58, 389-404.
Rouse, s. v., butcher, j.n.,& Miller, K.B.(1999). Assessment OF substance abuse in psychotherapy clients: the effectiveness of Svanum, S., Mcgerew J.& Ehrman, l.(1994). Validity of the substance abuse of the mmpi-2 in a college student sample. Journal of personality assessment, 62. 427-439
Stein, L.A.R.,Graham,R. John., Ben-Porath, Y. S.(1999).Using mmmpi-2 to detect substance abuse in an outpaitient mental health setting. journal of psychological assessment,vol 11,no,1,94-100
Sirigatti, saulo & stefanile cristina(1996). Nuave misure per lo studio della dipendeza da soanze conll mmmpi.2:aas.mac-r.,Bollettino di psicologia applicata,12-25
Sawrie,steve., kabat, Michael., dietz, chales, greenroger., Annewhiddon,mann (2010). Internal structure of the mmpi-2 addiction potential scale in alcoholic and psychiatric inpatients.psychological assessment.11,1,101,107
Weed, N. C., Butcher, J. Celements, r .,& Heintz,j.m.(2002).Diagnostic accuracy and factor structure of personality assessment, 79, 564-582