نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‏شناسی بالینی

2 دانشیار دانشگاه سمنان

3 کارشناس ارشد روان‏شناسی تربیتی (نویسندۀ مسئول) h.rahimpoor66@gmail.com

چکیده

زمینه: در بسیاری موارد معلمی درآموزش خود موفق است، اما به دلیل اینکه درس او مورد علاقۀ شاگردانش نیست و دارای سطح دشواری است، آموزش او نیز تحت‏الشعاع درس وکتاب درسی قرار می‏گیرد. هدف: پژوهش حاضر به بررسی همترازی نمرات ارزشیابی اساتید در دروس مختلف، با توجه به سطح دشواری دروس از دید دانشجویان می پردازد. روش: جامعۀی آماری این پژوهش تمامی دروس ارزیابی شدۀ دانشگاه سمنان در نیمسال اول 88-87 می باشد. به این منظور ابتدا دروس 9 رشتۀ تحصیلی از دید دانشجویان سال آخر با استفاده از مقیاس لیکرت، به 5 سطح (خیلی دشوار تا خیلی آسان) تفکیک شد و نمونه‏ای به حجم 171 درس انتخاب گردید. یافته‏ها: نتایج نشان داد که کاربرد یک نمرۀ واحد برای مقایسۀ عملکرد اساتید در فرم‏های ارزشیابی، روش مناسبی نیست و برای مقایسۀ نمرات ارزشیابی اساتید، باید ابتدا نمرات به دست آمده، تراز شوند. در این پژوهش برای همتراز کردن نمرات از دو روش پارکی ساده و تبدیل زد[1] استفاده شد. بحث و نتیجه گیری: یکی از دلایل ناهمترازی، تفاوت در نوع ارزشیابی دانشجویان از دروس با توجه به سطح دشواری دروس می‏باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alignment review of teacher evaluation scores according to courses difficulty level

نویسندگان [English]

  • alireza Sepehrara 1
  • s Talepasand 2
  • hamide Rahimpoor 3

چکیده [English]

Background: In many cases, teacher's teaching has been successful, but since it does not teach his/her students and his favorite surface is hard. The courses teacher teaches are also overwhelmed by the course books.
Objective: This objective of this study is to examine the alignment scores in evaluating teachers in different subjects.
Methods: The study population was all of the courses which were evaluated in the first semester at Semnan University in the academic year of 1387-88. Thus, the first nine subjects from senior students using academic discipline, MC, level 5 (very difficult to very easy) resolution and a sample volume of 171 students was selected.
Results: Results showed that the use of a single score for the comparison of performance evaluation forms for teachers is a good way and comparing the scores for teacher evaluation scores must be obtained, are aligned. In this study, to justify the scores of the two methods into a park and z were used.
Conclusion: One of the reasons for non-alignment, differences in the type of student's evaluation of courses is the difficulty level courses.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Evaluation
  • course difficulty level
  • Alignment
منابع فارسی
حوزۀ معاونت پژوهشی دانشگاه سمنان. (1386). مجموعۀ قوانین ومقررات پژوهشی؛ دانشگاه سمنان.
رنجبر منصور، وحیدشاهی، کورش، محمودی، میترا. (1384). بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکدهپزشکی دانشگاه علوم پزشکیمازندران در مورد ارزشیابی استادان توسط دانشجویان مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. بهمن و اسفند 1385; 16(56): 135-126.
سیف، علی‌اکبر. (1385). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی؛ تهران: نشر دوران.
محمدی، فرزانه. اخوان تفتی، مهناز. (1386). بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس و رفتارهای کلاسی دانش‏آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 23. 100-67.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری. (1387). آئین‏نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی.
 
 
منابع لاتین
Aleamoni LM, Hexner PL. (1980). A review of the research on student evaluation and a report on the effect of different sets of instructions on student course and instructor evaluation. Instructional Sci; 9(1): 67-84.
Gay-L.R. (1991).Educational Evaluation and Measurement (2nd ed.) Maxwell Macmillan,International.
Marsh, H.W., & Roche, L.A. (1994). The Use of Student's Evaluations of University Teaching to Improve Teaching Effectiveness, Final Project Report (A Report for the Evaluations and Investigations Program of the Department of Employment and Education): Canberra: Australian Government Printing Service.
MC Kinney, K. (1997). What do student Ratings Means? Retrieved March 13, 1997 from: http://www.ntlf.com.
Rifkin, T. (1995). Eric Review: Faculty Evaluation in Community College, Community College Review, 23, 63-73.
Vardi, I. (2000). An Introduction to Teaching Curtin University of Technology, Center for Education Advancement,Retrieved Februrary 16, 2000, from:
      http://www.cea.curtin.edu.au/.