نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- استادیار دانشگاه علامه طباطبایی Email:kiiumars@yahoo.com

چکیده

زمینه:ورود به دانشگاه همواره برای برخی از دانشجویان با چالش‏هایی همراه است که مستلزم سازگاری مجدد می‏باشد. کنش‏های سازگاری دانشجویان متفاوت از سازگاری انسان در موقعیت‏های دیگر می‏باشد. با توجه به وجود نوع کنش سازگارانه و ناسازگارانه نیاز به وجود ابزار ویژه آن می‏باشد. هدف:هدفاز انجام این پژهش تهیه آزمون مناسب برای سنجش سازگاری دانشجویان متناسب با واکنش‏های آنان در شرایط فرهنگ ایرانی بود. روش:با استفاده از سوابق پژوهشی انجام شده و آزمونهای مشابه خارجی مانند مقیاس سازگاری دانشجویان (سی ای اس[1]) و پرسشنامه انطباقی دانشجویان و جمع‏آوری اطلاعات مربوط به واکنشهای انطباق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرسشنامه اولیه تهیه شد. سؤالات مربوط به پنج خرده مقیاس با عنوان سازگاری اجتماعی،سازگاری تحصیلی، دلبستگی به رشته و دانشگاه، سازگاری عاطفی و هدفمندی اختصاص داده شد. روایی محتوایی آن توسط اساتید روان‏شناسی و مشاوره تأیید وسپس بروی یک نمونه 771 نفری دانشجوی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان و تعدادی از دانشجویان دیگر دانشگاه‏های شهراصفهان به همراه آزمون جی اچ کیو اجراگردید. سؤالات با روش آماری مناسب تحلیل و میزان پایایی، روایی و هنجار آزمون همراه نقاط برش تعیین گردیدند.
یافته‏ها:میانگین ضریب لاشه برای تبیین روایی محتوای کل آزمون 71/0 وبرای خرده مقیاس‏ها از 58/0تا82/0به دست آمد. همبستگی نمره کل آزمون با آزمون جی اچ کیو 58/0- به دست آمد و برای سایر خرده مقیاس‏ها نیز همبستگی معنی بین27/0- تا43/0- به دست آمد که نشانگر روایی آزمون است. پایایی درونی کل آزمون 94/0 و برای خرده آزمون‏ها از 73/0 تا 81/0 تعیین گردید.
بحث و نتیجه‏گیری: با توجه به میزان پایایی و روایی به دست آمده، آزمون سازگاری دانشجویان (اسد) ابزاری است که می‏تواند مورد استفاده محققان قرار گیرد. به علاوه می‏تواند به عنوان ابزاری برای سنجش و پایش سازگاری دانشجویان در مراکز مشاوره دانشجویی مورد استفاده واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and standardization university students adjustment test (ASD)

نویسنده [English]

  • kiiumars Farahbakhsh

چکیده [English]

Background: Onset life university requests learning new habits and skills for adaptive and adjustment the new situation. Disability in adaptive and adjustment cause behavioral, emotional and academic performance problems. Prevention and intervention of these problems request measurement and monitoring the process of students' adjustment. This instrument must be valid, reliable, normative, and accordant with Iranian culture.
Objective: the aim of this research was to construct and standardize an adjustment test for university students.
Method: the first step was to review the literature of adjustment and adapting measurement. Then, the questionnaire was developed with questions about five dimensions of students' adjustment. The dimensions were social, academic, attachment academic, emotional and goal setting. Its content validity confirmed by psychology and counseling professions. Criteria validity was detected by G.H.Q. Item analysis and internal reliability and test-retest reliability detected by SPSS-15. The sample size was 773 students from medical sciences of Isfahan University and other universities in Isfahan.
Results: The means of Lacsh for content validity is .71 and for subscale is from .58-.82. Total correlate score test with GHQ was-.58 indeed correlation GHQ with subscale in this test is from-.27to-43. This correlation is significant (p<0.001). This measure indicates criteria validity of test. Total internal reliability of test is .94 and also internal reliability for subscales detected from .73 to .81.
Conclusion: the findings of this research showed adjustment test for university students has enough validity and reliability; that is, this test can be used by counselors and researchers for monitoring students' mental health at universities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Students' Adjustment Test
  • social adjustment
  • academic adjustment
  • attachment academic
  • emotional adjustment
  • goal setting
منابع فارسی
یعقوبی، نورالله. (1374). همه‏گیرشناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستایی صومعه سرا-گیلان؛ پایان نانه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 
 
منابع لاتین
Anton, W. D., & Reed, J. R. (1991) . College adjustment scales.Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.
 Baker, R. W., & Siryk,  (1984)B Measuring adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 31, 179-189
  Baker, R. W., & Siryk, B. (1989). Manual for the student adaptation to college questionnaire. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
    Dahmus, Sue, Bernardin, H. John(1992). Student Adaptation to College Questionnaire.Measurement & Evaluation in Counseling & Development, (1992)07
   Friedlander ,Laura J. Reid, Graham;.Shupak, Naomi. Robert Cribbie.( 2007) Social Support, Self-Esteem, and Stress as Predictors of Adjustment to University Among First-Year Undergraduates Washington . lournal of college student development,: 48, 259-275.
    Holly, Heard Hinderlie, Maureen Kenny(2002) Attachment, social support, and college adjustment among Black students at predominantly White universities. Journal of College Student Development. Washington: 327-341.
   Jou, Y. H., & Fukada, H(1995) Effects of social support on adjustment of Chinese students in Japan. Journal of Social Psychology ,39-47.
  Lydia Kalsner,  M Carole Pistole,(2003) College adjustment in a multiethnic sample:Attachment, separation-individuation, and ethnic identity, . Journal of College Student Development. 92-112.
 Michele Mathis,  Len Lecci. (1999)Hardiness and college adjustment: Identifying students in need of services .Journal of College Student Development. 305-310.
 Montgomery, R. L., & Haemmerlie, F. M. (1993). Undergraduate adjustment to college, drinking behavior, and fraternity membership. Psychological Reports, 801-802
Nafziger ,Mark A; C Couillard Gwena; Smith Timothy B; Wiswell, Denise K, (1998), Normative Data on the College Adjustment Scales From a University Counseling , Journal of College Student Development.39,283-296.
Napoli, A. R., &Wortman, P. M. (1998). Psychosocial factors related to retention and early departure of two-year community college students. Research in Higher Education 1998, 39, 419-455.
Quick, C. L(2002). Measuring change in university counseling center clients: Using symptom reduction and satisfaction with services to propose a model for effectiveoutcome research. Doctoral dissertation, University of North Texas.
Sandra Kerr,  Vanessa K Johnson,  Susan E Gans, (2004) manual Journal of College Student Development. Los Angeles: Western Psychological Jodi Krumrine.  Baker, R W., & Siryk, B. Student Adaptation to College Questionnaire Services Washington.
Saundra Tomlinson-Clarke(1998), Dimensions of adjustment among college women, Journal of College Student Development.39 364371.
Tao, S., Dong, Q., Pratt, M. W., Hunsberger, B., & Pancer, S. M.(2000) Social support: Relations to coping and adjustment during the transition to university in the People’s Republic of China. Journal of Adolescent Research,15, 123-144
Wiswell, D. K.(1996) Establishing the validity of the College Adjustment Scales (CAS) as outcome measures in a university counseling center: A test of construct and conve