فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب و افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سنجش و اندازه گیری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات انجام شده دردو حوزه اضطراب و افسردگی در دانشکده روان‏شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سال‏های 85 -63  صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش بخشی مربوط به تحقیقات پیرامون اضطراب و بخش دیگر مربوط به تحقیقات پیرامون افسردگی بوده است. از میان 55 مورد در زمینه اضطراب 41  مورد و از میان 59 مورد در زمینه افسردگی 36 مورد برای فراتحلیل مناسب تشخیص داده شدند. روش تحقیق این پژوهش در بخش آمار توصیفی، روش مرور ساختار یافته[1] می‏باشد و دربخش آمار استنباطی روش فراتحلیل می‏باشد. برای تجزیه وتحلیل داده‏های جمع آوری شده از نرم افزارهای CMA (Comprehensive Meta Analysis) وSPSS  استفاده شده است.
تمامی تحقیقات از نظر معناداری اندازه اثر مورد تحلیل قرار گرفتند. روش آماری t (وابسته و مستقل) در بخش علل و عوامل مؤثر بر اضطراب و شیوه‏های درمانی اضطراب و علل و عوامل مؤثر بر افسردگی وروش‏های درمانی افسردگی روش آماری معنادار شناخته شد. روش نمونه‏گیری خوشه‏ای و روش نمونه‏گیری در دسترس در تحقیقات مربوط به علل و عوامل اضطراب و در مورد شیوه‏های درمان اضطراب روش نمونه‏گیری در دسترس و روش نمونه گیری تصادفی معنادار می‏باشند. روش‏های نمونه‏گیری تصادفی و خوشه ای ، در حوزه  علل و عوامل افسردگی و روش نمونه‏گیری تصادفی در حوزه شیوه‏های درمان افسردگی معنادار می‏باشد. روش‏های تحقیق علی – مقایسه‏ای و همبستگی، در مورد علل و عوامل مؤثر بر اضطراب ودر حوزه روش‏های درمان اضطراب، روش‏های آزمایشی و نیمه آزمایشی معنادار هستند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‏دهد که تحقیقات در دو حوزه اضطراب و افسردگی نیازمند بازبینی و اصلاح می‏باشند و تحقیقات جدید در این دو حوزه با توجه به خلأهای موجود ضروری به نظر می‏رسد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta Analysis of Anxiety and Depression Researches

نویسندگان [English]

  • farzaneh Roaei 1
  • ali delavar 2
  • noreali farokhi 2
چکیده [English]

The current paper reviews the concept of meta analysis of Anxiety & Depression researches in 1363-1385 at University of Allameh Tabatabaei university , faculty of psychology and education science . The relevant controls were convenient  for the present research in order to study the aspect of Anxiety & Depression, therefore a number of 41 cases from 55 on anxiety  including 36 case out of 59 on depression were optimized for meta analysis . Research methodology is structured due to revision in connection with descriptive statistics device ,meanwhile it is meta analysis in terms of inferential statistics , therefore software of CMA (Comprehensive Meta Analysis ) & SPSS used to analyze collected data . The whole Research analyzed in connection with significant of case reliability. Statistical method t (dependent & independent) is significant in scope of cause of effect in anxiety and way of anxiety therapy methods including cause and effect on depression for depression therapy methods .The sampling is cluster form , while sampling method for accessibility in Research linked to causes and anxiety factors , though the anxiety therapy method and accessible sampling method plus random sampling method are  in significant range. The methods of randomly and cluster samplings in the field of cause and effect are  depression components furthermore randomly sampling method in depression therapy method are significant too. The Research methodology used in cause , comparative and correlation  area over  cause and effect of anxiety ,while anxiety therapy methods ,the case of experimental & semi experimental methods are in significant range too. The results arisen by this paper demonstrate that Research carried out in the fields of anxiety and depression deserve more revision and modification because novel Researches are critical for application specifically in both fields concerned. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Meta Analysis
  • Depression
  • Anxiety
احمدوند،عصمت. (1380) .عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در میان رساله‏های انجام شده در سال‏های 52 تا 79 با روش فراتحلیل، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ادیب حاج باقری، محسن؛پرویزی،سرور؛ صلصالی، مهوش. (1386). روش‏های تحقیق کیفی، تهران: انتشارات بشری.
اوبلاو، کیت راسل؛ دوپالو، جی ریموند. (1385). درمان افسردگی (ترجمه مهدی قراچه داغی)، تهران: انتشارات آسیم (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1989).
برنز، دیوید . (1385). وقتی اضطراب حمله می‏کند (ترجمه مهدی قراچه داغی)، تهران: انتشارات آسیم (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2006).
دادستان، پریرخ .(1376) . روان‏شناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی، جلد اول، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم .
دلاور،علی. (1381). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات ویرایش.
زاهدی،شمس السادات؛ محمدی، ابوالفضل. (1384). فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی، ترکیب و تلخیص پژوهش‏های گذشته،مجله مطالعات مدیریت، شماره 27 ، 79-51.
سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینیا. (1380) . چکیده روان‏پزشکی بالینی (ترجمه نصرت اله پور افکاری)، تهران: انتشارات آزاده (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2001).
ساراسون، ایرون جی؛ ساراسون باربارا آر. (1381). روان‏شناسی مرضی (ترجمه بهمن نجاریان، محمد علی اصغری مقدم ،محسن دهقانی) تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1987).
فردوسی پور، عاطفه. (1385). فراتحلیل، جزوه کلاسی.
گلاس،جین .(1368). روش‏های آماری درتعلیم و تربیت روان‏شناسی، تهران: انتشارات نشر دانشگاهی (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1983).
لیوناردو؛ جواکینو. (1384). تجزیه و تحلیل افزوده در تحقیقات پزشکی (ترجمه حسن صانعی) تهران: انتشارات اندیشمند (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1990).
 
 
منابع لاتین
Borenstein , M ; Hedges , L ; Higgins , J ; Rothstein , H . (2009) . Introduction to Meta Analysis ,Newjersy, willy Manual &Toturial comprihensive meta analysis (www.meta_analysis .com)