نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

3 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی فرم فارسی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی (کلوسترمن و استیج، 1992)، شامل پایایی، روایی و تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس، به منظورآماده سازی جهت کاربرد در پژوهش‏های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 464 دانشجو (149 پسر و 315 دختر) بود که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای از بین 5 دانشگاه دولتی شهر تهران انتخاب شدند و با مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه‏های اصلی، علاوه بر عامل کلی باورهای معرفت شناختی ریاضی، شش عامل (مسائل دشوار، گام‏ها، فهمیدن، مسائل واژگانی، تلاش و مفید بودن) را برای مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی مطابق با نتایج پژوهش کلوسترمن و استیج (1992) شناسایی کرد. به منظور بررسی روایی همزمان، از اجرای همزمان مقیاس باورهای معرفت شناختی استفاده شد که حاکی از روایی همزمان مطلوب می‏باشد. پایایی بازآزمایی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون و همسانی درونی آن بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ در مورد گروه نمونه محاسبه و تأیید شد. یافته‏های تحلیل عاملی، مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود. با توجه به خصوصیات روان‏سنجی مطلوب، ابزار پژوهش حاضر می‏تواند در پژوهش‏های مربوط به باورهای معرفت شناختی ریاضی به کار رود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor structure and validation study of epistemological belief scale in mathematics

نویسندگان [English]

  • parvaneh kadivar 1
  • zahra tanha 2
  • mehdi Arabzadeh 3

چکیده [English]

The The investigation of psychometric properties of epistemological belief scale in mathematics including reliability, validity and exploratory factor analysis was the purpose of this study. To achieve this end 464 university students (149 famales and 315 males), were selected through cluster rom sampling. The exploratory factor analysis were investigated through principal component method, this analysis confirmed six factors ( difficult problems, steps, understanding, word problems, effort and usefulness).To reach the concurrent validity of the scale, Schommer epistemological beliefs scale  and Kloosterman and stage scale were conducted. The results of the analysis were acceptable. Test- retest reliability and internal consistency of the cronbach scale through, alpha coefficients confirmed. The results of factor analysis, conducted in the main culture and previous validity- reliability coefficient were closed to the studies. A psychometric property, of this scale allows applying to mathematical epistemological beliefs research.
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: mathematical epistemological belief
  • factor structure
  • reliability
  • validity
منابع لاتین
De Corte, E., Op,t Eynde, P., Verschaffel , L.(2002).Knowing what to believe: the relevance of students, mathematical beliefs for mathematics education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Garofalo, J. (1989). Beliefs and their influence on mathematical performance. Mathematics Teacher, 82, 502-505.
Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and instruction. Educational Psychology Review, 13(4), 353-382.
Kardash, C. M., & Scholes, R.J. (1996). Effects of preexisting beliefs, epistemological beliefs, and need for cognition on interpretation of controversial issues. Journal of Educational Psychology, 88, 260-271.
Kardash, C.M., & Howell, K.L. (2000). Effects of epistemological beliefs and topic-specific beliefs on undergraduates, cognitive and strategic processing of dual – positional text. Journal of Educational Psychology, 92, 524-535.
Kloosterman, P. Stage, F.K .(1998). Self – confidence and motivation in mathematics. Journal of Educational Psychology,80.,345-351.
Kloosterman,P. Stage, F.K .(1992).measuring beliefs about  mathematical problem solving . School Science and Mathematics , 92, 109-115.
Lampert, M. (1990). When the problem is not the question and the solution is not the answer: Mathematical knowing and teaching . American Educational Research Journal, 27, 29-63.
Lucangeli, D.,Coli, G.,& Bosco, P.(1997). Metacognitional awareness in good and poor math problem solvers. Learning Disabilities Research & Practice, 12, 209-212.
Mason, L. (2000). Role of anomalous data and epistemological beliefs in middle students,s theory change on two constroversial topics. European Journal of psychology of Education, 15, 329-346.
Mason, L. (2003). High school students, beliefs about maths, mathematical problem solving, and their achievement in maths: A cross-sectional study. Educational Psychology, 23, 73-85, 2003.
Schoenfeld, A.H. (1983). Beyond the purely cognitive: Beliefs system, social cognition, and metacognition  as driving forces in intellectual performance.  Cognitive Science, 7, 329-363
Schoenfeld, A.H.(1988). When good teachin leads to bad results: the disasters of " well taught" mathematics classes. Educational Psychologist, 23, 145-166.
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal for Educational Psychology , 82, 498-504.
Schommer-Aikins, Marlene. K. Duell, Orpha. Hutter, Rosetta.(2005). Epistemological Beliefs, Mathematical Problem-Solving Beliefs, and Academic Performance of Middle School Students. The Elementary School Journal,105,289-304.
Schommer, M.(1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85,3,406-411.
Schommer, M., Walker, K. (1995). Are epistemological beliefs similar across domains? Journal of Educational Psychology, 87, 424–432.
Schommer, M., Dunnell, P. (1997). The potential influence of epistemological beliefs on gifted underachievers. Roeper Review, 19, 153–156.
Steiner,L,. A. (2007). The Effect of Personal And Epistemological Beliefs on Performance in College Developmental  Mathematics Class. Department of