تأثیر آموزش مؤلفه‏ های سنجش به عنوان یادگیری بر خودپنداره و پیشرفت ریاضی دانش‏آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اراک

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین تأثیر آموزش مؤلفه‏های سنجش به عنوان یادگیری بر خودپنداره و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دخترسال سوم راهنمایی شهرستان اراک انجام شد. به همین منظور نمونه‏ای به حجم 67 نفر (مشتمل بر دو کلاس سوم راهنمایی که به صورت طبیعی تشکیل شده بودند) از بین دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان اراک به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‏ای انتخاب، و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. نخست از هر دو گروه پیش آزمون خودپنداره آهلووالیا به عمل آمد و نمرات مستمر ریاضی 45 روز ابتدای شروع سال تحصیلی، به عنوان پیش آزمون ریاضی محسوب شد. پس از آن آزمودنی‏های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه آموزش مؤلفه‏های سنجش به عنوان یادگیری دریافت نمود، اما گروه کنترل هیچ‏گونه مداخله‏ای دریافت نکرد. در پایان دوره آموزش مؤلفه‏های سنجش به عنوان یادگیری، از هر دو گروه پس آزمون خودپنداره آهلووالیا به عمل آمد و نمرات مستمر ریاضی 3 ماه طول آموزش، به عنوان پس آزمون ریاضی در نظر گرفته شد. تحلیل داده‏ها با تحلیل واریانس چندمتغیره برای نمرات افتراقی نشان داد که آموزش مؤلفه‏های سنجش به عنوان یادگیری، خودپنداره، و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی را افزایش داده است و این افزایش به لحاظ آماری در سطح معنی داری کمتر 01/0 معنی دار بود. همچنین آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر همه خرده مقیاس‏های خودپنداره به جز خرده مقیاس رفتار دانش آموزان مؤثر بود و این تأثیر نیز به لحاظ آماری در سطح کمتر از 01/0 معنی دار بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of education on self-concept learning and development components assessed as a third-year mathematics students

نویسندگان [English]

  • mohamad askari 1
  • akram mazlomi 2
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of training the components of “assessment as learning” on the self-concept and mathematic academic achievement of the third grade students in Arak guidance schools. A sample of 67 students (including 2 classes), selected through multi-phase random selection, was assigned to both experimental and control groups. An Ahlovalia self-concept pretest was administered to both groups and the scores of mathematics from formative assessment during the first 45 days of the semester were considered as pretest scores. Then, the experimental group attended training the components of “assessment as learning” for 12 sessions, but the control group received no treatment. Finally, both groups were administered Ahlovalia self-concept post-test and the scores of mathematics from formative assessment during the three months training the components of “assessment as learning”  were considered as post-test scores mathematics. Data analysis through MANOVA showed that the training the components of “assessment as learning” significantly increased the self-concept and the mathematic academic achievement of the subjects at p=0/01 level. Also, training the components of “assessment as learning” had positively affected all sub-scale related to self-concept except the behavior subscale.
 کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: mathematic academic achievement
  • self-concept
  • training the components of “assessment as learning”
آدلاید، آ. ام . نیکل؛ پکسمن، پنی، ام. (1999).راهنمای عملی تهیه و نمایش جدول‏های آماری در پژوهش رفتاری. ترجمه: حیدرعلی هومن و علی عسگری، 1388. تهران: سمت.
آیرسان، پیر. و مایکل، رامسل. (2008) . سنجش کلاسی مفاهیم و کاربردها (ترجمه هادی کرامتی، 1389). تهران: انتشارات بین المللی کاج .
احمدی، ع؛ گروسی مؤمنی، م؛ شیخ علیزاده، س. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر خودباوری دانش آموزان. فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه تبریز، سال اول.
اهلووالیا، اس .پی. (بی تا). آزمون خودپنداره. ترجمه ابوالفضل کرمی،1383. تهران: تجهیز سینا.
ایرل و کاتز . (2006). بازاندیشی در سنجش کلاسی. ترجمه محمد عسگری، غلامرضا یادگارزاده و کوروش پرند، 1388. تهران: نشر نخبگان.
باتمانی، ف. (1382) . تحلیل عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی ریاضیات دانش آموزان پایه هشتم کشورهای شرکت کنندهدر TIMSS-R . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
بلوم، بی. اس. (1363). ویژگی‏های آدمی و یادگیری‏های آموزشگاهی .ترجمه علی اکبر سیف، 1363. تهران: مرکز نشر دانشگاهی
بیابانگرد، ا. (1377). راهنمای والدین و معلمان در تربیت و آموزش خانواده. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
بیابانگرد، ا. (1374) . روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انجمن اولیا و مربیان.
جلالی، و نظری، آ . (1388) . تأثیر الگوی یادگیری اجتماعی بر عزت نفس، اعتماد به نفس رفتارهای خود ابرازی بر پیشرفت تحصیلی.
خرم رودی، اکرم .(1388). مقایسه میزان سلامت روان خودپنداره والدین کودکان و بدون نارسایی توجه. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‏شناسی عمومی چاپ نشده دانشگاه آزاد اراک .
رحیمی زاده، ید اله. (1381). بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی دوره متوسطه استان همدان.
سپاسی، حسین. (1378). بررسی تأثیر آزمون‏های تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی در درس ریاضی. آموزش و پرورش خوزستان.
سیف، ع. ا. (1386) . روان‏شناسی پرورشی نوین. روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم) . تهران: نشر دوران.
سیف، ع. ا. (1384ب). سنجش فرایند و فراورده یاد گیری روش های قدیم و جدید. تهران: نشر دوران.
سیف، ع. ا. (الف1384) . اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویرایش سوم) تهران: نشر دوران.
شعاری نژاد، ع. ا. (1373) . مبانی روان شناختی تربیتی . تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
صمدی، م. (1373). تأثیر دانش فراشناخت در حل مسأله ریاضی دانش آموزن پایه چهارم ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی تربیتی.
کریم زاده، م. (1380). بررسی رابطه خودکارامدی با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش اموزان دختر شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.  
گنجی، ح. (1367) . بررسی اعتبار نمره گذاری معلمان ارزشیابی تحصیلی. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 15 و 16 .
لطف آبادی، ح .(1375) . سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روانشناسی. مشهد: سمت.
محسنی، ل. (1388) . تأثیر آموزش تمرین‏های رفتاری بر خودپنداره دانش آموزان پسر پنجم. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‏شناسی عمومی چاپ نشده، دانشگاه آزاد اراک.
 
 
منابع لاتین
Ashwin, p. (2008). Accounting for Structure and agency in ' close up ' research on teaching, learning and assessment in higher eduction. International Journal of Educational Research. 47, 151-158.
Azer, s. (2009). Problem – based learning in the Fifth, sixth, and seventh grades: Assessment of Students' perceptions. Tcaching and teacher Education. 25.1033-1042.
Barak, M. & Rafaeli, sh. (2004). On – line guestion-posing and peer- assessment as means for web- based knowiedge sharing in learning. Journal of Human – computer Stdudies. 61, 84 -103.
 Bailey, M. & Tuohy, D. (2009). Student hurses experiences of using a learning contract as a method Of assessment. Nurse Education. 29, 758-762.
Brown, A. (2005). Self – assessment of writing in independent language learning programs: The value of annotated Samples. Assessment writing. 174-191.
Bryant, p. (2009). Self regulation and maral awareness among entreprenears. Journal of Business Venturing. 24, 505,518.
Cooper, B. & cowie, B. (2010). Collabarative research for assessment for learning. Teaching and teacher educatin. 26, 979-986.
Cassidy, S. (2009). Subjectivity and the valid assessment of pre-registration student nurse clinical learning outcomes: Implications for mentors. Nurse Education. 29, 33-39.
Cohen, L., & Manion, L. (2000). Research methods in education (5td Ed). London: Routledge.
Dearnley, ch. & Meddings, F. (2007). student self-assessment and its impact on learning A pilot study. Nurse Education, 27,333-340.
Dermitzaki, I & Leandari, A & Goudas, M. (2009).Relations between young students'strategic behaviours, domain-specific self-concept, and performance in a problem-solving situation. Learning and Instruction, 19,174-157.
Fong Yang, Y. & Chung Tsai, ch. (2010).conceptions of and approaches to learning through online peer assessment. Learning and Instruction, 20, 72-83.
Gulfaraz Abbsi, M. Ayaz, A. & khattak. (2010). Negative influence of larg scale assessment on language learning strategies of the secondary school certificate (ssc) students. Procedia social  and behavioral sciences, 2, 4938-4942.
Gulikers, j. kester, L. kirschner, p. & Bastiaens, T. (2008). The effect of practical experience on perceptions of assessment authenticity, study approach, and learning outcomes. Learning and Instruction, 18,172-186.
Hatzigeorgiadis, A. zourbanos, N. & Mpoumoaki, S. & theodorakis, y. (2009). Mechanisms underlying the self-talk-performance relationship: The effects of motivational self –confidence and anxiety. Psychology of Sport and Exercise, 10, 186 – 192.
Jorman, l. Traphagan, T. Mayrath, M. & Trivedi, A. (2009). Virtual World teaching, experiential learning and assessment: An interdisciplinary communication course in second life. Computers & Education, 53, 169 - 182.
Ling tan A. & towndrow, ph. (2009). Catalyzing student – teacher interactions and teacher learning in science practical formative assessment with digital video technology. Teaching and teacher Education, 25, 61-67.
Miriam M. (2008). Using portfolios for clinical practice learning and assessment: The pre- registration nursing student's perspective. Nurse Education, 28, 873 – 879.
Ru Wang, J. lien kao, H. & Wen Lin, Sh. (2010). Preservice teacher's initial conceptions about assessment of science learning: the coherence with their views of learning science. Teaching and Teacher Education. 26, 522 – 529.
Segers, M. Martens, r. & bossche, p. (2008). Understanding how a case- based assessment instrument influences student teachers learning approaches. Teaching and Teacher Eduration, 24, 1751 – 1764.
Tapia, J. & pardo, A. (2006). Assessment of learning environmet motivational quality from the point of view of secondary and high school learners. Learning and Instruction, 16, 295- 309.
Ting – yi chang. & yi – Ting Chen. (2009). Cooperativ learning in e-learning: apeer assessment of Student – centered using consistens fuzzy preference. Expert Systems with Appilications, 36, 8342-8349.
Wang, T. (2010). Web-based dynamic assessment: Taking assessment as teaching and learning strategy for improving student's e-learning officetiveness. Computers & Education, 54, 1157-1160.
Tiwari, A. lam, D. yuen, k. & Chan, R. (2005). Student learning in clinical nurcing education: perception of the yelatininship between assessment and learning. Nurse Education, 25, 299-308.