نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که با هدف ساخت و هنجاریابی آزمون اندازه گیری شخصیت براساس گلستان سعدی انجام گرفته است. در این بررسی تعداد 276 نفردانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی (137 نفر دختر و 139 نفر پسر) شرکت داشتند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. پرسشنامه ای 108 سؤالی که براساس تحلیل محتوای خصوصیات شخصیتی که سعدی در باب اول گلستان مطرح کرده، تهیه و جهت گردآوری داده‏ها توسط دانشجویان تکمیل گردید. برای تعیین تعداد عامل‏های پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته‏های این پژوهش نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه که حاکی از پایایی و همسانی درونی آن است، در حد بالا می باشد (96/0=α). روایی سازه پرسشنامه 63 سؤالی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی به روش واریماکس مورد بررسی قرار گرفت پنج مؤلفه شامل؛ پختگی اجتماعی، پیوندجویی، اغتنام وقت، مهرورزی و سخاوتمندی استخراج شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که پرسشنامه از روایی افتراقی (قدرت تشخیصی) قابل قبول برخوردار است و می‏تواند دو گروه مراجعه کننده به مراکز مشاوره و سالم را از هم متمایز سازد. از طرفی با توجه به این که از طریق آزمون t مستقل مشخص شد که بین میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر به جز در مؤلفه اغتنام وقت در بقیه مؤلفه‏ها و نمره کل تفاوت معنی داری وجود ندارد، جداول نرم و هنجار Z و T برای مؤلفه اغتنام وقت به طور جداگانه و برای سایر مؤلفه ها و نمره کل به صورت کلی به دست آمده است. همچنین ضریب روایی ملاکی مؤلفه های پرسشنامه محقق ساخته با عامل‏های پرسشنامه پنج عاملی NEO-PI-R در حد قابل قبول می باشد. نقطه برش آزمون با محاسبه دامنه اطمینان برای نمره کل و هر یک از زیر مقیاس‏های آزمون به دست آمده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and standardization test to measure personality based on the Golestan Saadi

نویسندگان [English]

  • r sohrabi 1
  • ali mirzaei 2

چکیده [English]

This descriptive correlation study is aimed at constructing and standardizing a test to measure personality based on Golestan Saadi. 276 students (137 female and 139 male) from Allameh Tabatabaee University were participated in this study. The questionnaire with 108 items was based on content analysis of the characteristics mentioned by Saadi in the first chapter of Golestan. In order to gathering the data, the questionnaires were filled by the students. Exploratory factor analysis by SPSS software was used to determine the numbers of the basic factors. The findings of this study confirm the questions. The calculated Cronbach Alpha coefficient was high (α= 0/96), which shows high reliability and internal consistency of the questionnaire. Construct validity (calculated by exploratory factor analysis with Varimax rotation) was also desirable. An exploratory factor analysis with Varimax rotation was administered on the questionnaires. According to the results, the final questionnaire consists of 63 items categorized in 5 basic components, including: ‘social maturity’,’ searching for connection’, ‘economical time use’, ‘kindness’ and ‘generosity’. The results also showed that discriminant validity of the questionnaire (its power for differentiating between groups) is desirable, as if two groups of healthy participants and clients of counseling centers can be distinguished by the questionnaire. On the other hand, norm tables of Z and T scores have been plotted for ’economical time use’ component separately because except for ‘economical time use’ component no difference between females and males’ mean scores were found (by independent sample t-test). Therefore, the tables were plotted generally for other components and for the total score. The criterion-related validity of the questionnaire with five factors of NEOPI-R is within acceptable limits. Cut-off point of the test was determined by calculating the confidence interval of total score and each scale of the test.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Standardization
  • test
  • Measurement
  • personality
  • Golestan saady
آلن، مری جی. وین، وندی ام. (1979). مقدمه‏ای برنظریه های اندازه گیری(روانسنجی).ترجمه دلاور،علی.(1383).تهران :سمت.
آناستازی، آن .(1908). روان آزمایی.  ترجمه محمد نقی، براهنی. (1386). تهران: دانشگاه تهران.
بی بیکر، فرانک.(2002).پایه‏های اساسی تئوری سؤال پاسخ. ترجمه حیدر علی، هومن و علی عسگری. (1381). تهران: پارسا.
ثرندایک، رابرت ال.(1982).روان سنجی کاربردی. ترجمه حیدر علی، هومن. (1375). تهران: دانشگاه تهران.
جلیلی، صدیقه. (1386).تحلیل خرده مقیاس های آزمونNEO-FFI براساس مدل‏های چند ارزشی. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته سنجش و اندازه گیری.دانشگاه علامه طباطبایی.
حق شناس، حسن.(1385).طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیت: راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های NEO-PI-R و NEO-FFI. شیراز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.
دلاور، علی. (1385).مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
رستگار، منصور. (1350).مقالاتی درباره زندگی و شعر سعدی. کنگره جهانی سعدی و حافظ شیراز.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس وحجازی، الهه. (1386).روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
فرگوسن، جرج ا. و تاکانه، یوشیو. (1989).تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی. ترجمه علی، دلاور و سیامک، نقشبندی. (1384). تهران: نشر ارسباران. 
فروغی، محمدعلی. (1385).کلیات سعدی. تهران: زوار.
فصیح فر، الهه. (1386).ساخت و هنجاریابی مقیاس بلوغ اجتماعی در دانش آموران دختر و پسر دبیرستانی شهرستان سبزواردر سال تحصیلی87-86. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته سنجش و اندازه گیری. دانشگاه علامه طباطبایی.
کرلینجر، فرد. ان. (1986).مبانی پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه حسن پاشا، شریفی، و جعفر، نجفی زند. (1382). تهران: آوای نور.
گروسی فرشی، میرتقی. (1380).رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت).تبریز: نشر جامعه پژوه، دانیال.
گرین برگر، دنیس و پدسکی، کریستین.آنجا که عقل حاکم است. ترجمه حبیب الله،  قاسم زاده. (1386). تهران: ارجمند.
هاشمی، ابراهیم و بطحایی، حسن. (1360).آزمون های روانی. انتشارات شرکت سهامی چهر.
هومن، حیدرعلی. (1385).تحلیل داده های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: پیک فرهنگ.