نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، هنرآموز الکترونیک ، آموزش و پرورش منطقه2 ،تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی بر مبنای استاندارد ایزو 9126 بود. بدین منظور، پرسشنامه ای بر اساس مرور نظام مند مبانی نظری و با در نظر گرفتن شاخص های ایزو 9126 طراحی شد. برای تحلیل سئوالات از روش های محاسبه درجه دشواری، ضریب تمیز و روش لوپ و برای اعتباریابی از روش های روایی صوری، روایی محتوی و روایی سازه استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 907/0 به دست آمد. نمونه‌گیری، به روش تصادفی ساده انجام و حجم نمونه براساس دیدگاه کلاین برای هر عامل 40 نفر و کل نمونه به تعداد 350 نفر محاسبه شد. جامعه آماری، شامل دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی خواجه نصیر بود. نتایج نشان داد پرسشنامه ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری بر مبنای ایزو 9126 در عامل ها و شاخص های عملیاتی بودن، قابلیت استفاده، کارآیی و قابلیت اطمینان از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بوده و عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی می تواند کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی را ارزشیابی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and validation of the questionnaire of Evaluation of quality of e-learning management system based on ISO 9126 standard

نویسندگان [English]

  • Roshan Ahmadi 1
  • Bahareh Mohamadi 2

1 Assistant Professor, Educational Sciences Dept., Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 M.A. of Educational Technology, Department research disrriction 2, Educationlal ministry of Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this article was to Construction and validation of the questionnaire of Evaluation of quality of e-learning management system based on ISO 9126 standard.In order to, a questionnaire was designed based on a systematic review of theoretical foundations and considering the indicators of ISO 9126. To analyze the questions, the methods of calculating the difficulty index, discriminative index and loop method and for face validity, content validity and construct validity were used to validate the questionnaire. Its validity was confirmed by experts and its reliability was obtained using Cronbach's alpha of 0.907. Sampling in this research was simple random And the final sample size was calculated based on Klein's view that for each factor 40 people considered, and the total sample was 350 people.The statistical population of the study includes undergraduate and graduate students of Iran University of Science and Technology and K. N.Toosi University. The results showed that, the quality assessment questionnaire of e-learning management system based on ISO 9126 In operational indicators, Functionality, usability, efficiency and reliability has good validity and reliability and the factors obtained from factor analysis can evaluate the quality of e-learning management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction
  • validation
  • Evaluation
  • quality e-learning management system
  • ISO 9126
احمدی، روشن. (1391). تبیین عوامل مؤثر در پذیرش و کاربرد سیستم‌های یادگیری الکترونیکی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در نظام‌های آموزشی، 6(19)، 126-101.
بازرگان، عباس. (1392). ارزشیابی آموزشی. تهران: سمت.
رستمی نژاد، محمد علی. (1392). مدل هوشمند برای پیش بینی میزان موفقیت دانشجویان در یادگیری الکترونیکی، پایان نامه دکتری، رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
عاشقی، ژاله. (1390). ارائه راهکاری برای ارزیابی سیستم‌های یادگیری الکترنیکی در ایران با بکارگیری و بومی سازی استاندارد بین المللی ایزو 9126، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه پیام نور تهران، موسسه بین المللی استاندارد ایران، گزیده قوانین و دستورالعمل‌ها، تهران، 1387.
نوروزی، داریوش و رضوی، سید عباس. (1390). مبانی طراحی آموزشی. تهران: سمت.
References
Abran, A.,& Khelifi, A., &Suryn,W., &Seffah, A. (2010). Consolidating the ISO Usability Models. École de Technologie Supérieure, Montréal, Canada .Available from: http://profs.logti.etsmtl.ca.
Allen ,E., & Seaman, J.(2005). Growing by degrees: Online education in the United States. 1st rev. ed. Wellesley,MA:; 2005. P. 12-19.
Al-Qutaish,R.E. (2010). Quality Models in Software Engineering Literature: An Analytical and Comparative Study.Journal of American Science Volume 6, Number 3.
Astefani,B., &Vassiliadis,A., &Xenos,M.(2004). On The Quality Assessment Of Advanced E-Learning Services, Interactive Technology and Smart Education, vol. 3, Issue 3.
Azuma ,M. (2001). Software Products Evaluation System: SquaRE The next generation of the ISO/IEC 9126 and 14598 international standards series on software product quality, Inf. & Software Tech., Elsevier, Vol.38, No. 3.
Basu, R. (2014). Managing quality in projects: An empirical study.
Behkamal. B.,& Kahani, M. & Akbari, M. K. (2009).  "Customizing ISO 9126 Quality Model For Evaluation Of B2B Applications", Journal Information and Software Technology, vol. 51, Issue 3.
Berking P,Gallagher S.(2016). Choosing a learning management system; Advanced Distributed Learning (ADL) CoLaboratories, (2.4).
Brandt,D.S.(1996). Teaching the net: Innovative techniques in internet training. Paper presented at the 11th Annual Computers in Business Conference, Washington,DC.
Casey, D.M.(2008). A journey to legitimacy: The historical development of distance education through technology. TechTrends: Linking Research & Practice to Improve Learning, 52(2), 45-51.
Cavus,N.(2011). Investigating mobile devices and LMS integration in higher education, student perspective, Procedia Computer Science. World Conference on Information Technology.Volume 3 , Pages 1469–1474.
Chua & Dyson, L. E. (2004). Applying the ISO 9126 Model to the Evaluation of an e-Learning System. Proc. of ASCILITE 2004, December 5-8, Perth, Australia, pp. 184-190.
Clawson, L. S. (2007). Does quality matter? measuring whether onlone course quality standards tandards are predictive of student satisfaction in higher education. PhD thesis, Capella University.
Doherty,W.(2006). An analysis of multiple factors affecting retention in Web-based community college courses. Internet and Higher Education 9, 245–255.
Elisaveta, T. (2015). ISO 9126 Based Quality Assessment Approach for e- Learning System. Information Technologies & Control, 10.1515/itc- 0008, 21-29.
Fahmy,S.,&Haslinda,N.,& Roslina,W.,& Fariha,Z. (2012). Evaluating the Quality of Software in  e-Book Using the ISO 9126 Model. International Journal of Control and Automation Vol. 5, No`.2.
Haytham,S.,&Knipping.l,&Zorn,E.(2010). Evaluation of a MOODLE Based Learning Management System.
Horton,W.(2006). E-learning by design, San Francisco, wiley International Organization for Standardization. (n.d.). Retrieved March 11, 2007, from ISO Web site:  http://www.astd.org/TD/Archives/2010/Jan/Free/1001_eLearning_Whats_Old.htm.
ISO. ISO/IEC TR 9126-4(2004). Software Engineerin- Product Quality- Part 4:Quality in Use Metrics. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland..
Kalaimagal,S.,& Srinivasan, R.(2008). A retrospective on software component quality models. SIGSOFT Software Engineering 33,1–10.
Kanellopoulos,y.,&Antonelli.s,&Antoniou,p.,&Makris,C.,&Tsirakis,N.)2010). CODE QUALITY EVALUATION METHODOLOGY USING THE ISO/IEC 9126 STANDARD. International Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA), Vol.1, No.3.
Keline,R.B.(2003). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. NY: Guilford Press.
Kumar, A.,& Grover, P. S., & Kumar, R. (2009). A quantitative evaluation of aspect-oriented software quality model (AOSQUAMO). ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 34, 1–9.
Niadu, S.(2006). E-Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices. http://hdl.handle.net/11599/53.
Quirchmayr,G.,&Funilkul,S.&Chutimaskul,W.(2007). A Quality Model Of E-Government Services Based On The ISO/IEC 9126 Standard", on The Proceedings of International Legal Informatics Symposium IRIS.
Šumak, B.,& Hericko, M.,& Pušnik, M. (2011). A meta-analysis of e-learning technology acceptance: The role of user types and e-learning technology types. Computers in Human Behavior, 27, 2067–2077.
Samuel K.M.Ho (2010), "Integrated lean TQM model for global sustainability and competitiveness", The TQM Journal, Vol. 22 No. 2, pp 143-158.
Sharma ,A. ,&Vatta,S.(2013). Role of Learning Management Systems in Education. School of Computer Science & Engineering.
Thamer, A.,& Alrawashdeh, M.(2013).  Evaluating the Quality of Software in ERP Systems Using the ISO 9126 Model. International Journal of Ambient Systems and Applications (IJASA) Vol.1, No.1, March 2013.
Weber, H. (2003). Justification and Methods of University Education. A European Perspective. Journal of educational managemen, 3(12),33-22
Xenos, M.,& Pierrakeas, C., & Pintelas, P. (2002).A survey on student dropout rates and dropout causes concerning the students in the course of informatics of the Hellenic Open University. Computers & Education, 39(4), 361–377, 2002.
Yas,A.,&Alsultanny,A.,&Ahmed,B.,&Wohaishi,M..(2009).“Requirements‌ of Software Quality Assurance Model,”Second International Conference on Environmental and Computer Science, pp. 19-23.
 
 
 
 استناد به این مقاله: احمدی، روشن و محمدی، بهاره. (1401). ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی بر مبنای استاندارد ایزو9126. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 13(50)، 89-113.  doi: 10.22054/jem.2023.66727.3350
 Educational Measurement is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.