نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه آموزشی سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/jem.2022.45346.1948

چکیده

بهبود مشارکت در فعالیت های داوطلبانه در ایران از آن جهت اهمیت دارد که افزایش بهره وری در میان جوانان، با توجه به جمعیت جوان کشور، به پایداری جامعه کمک می کند. بنابراین، درک بهتر از انگیزه های داوطلبانه در جوانان ایرانی مورد نیاز است. سیاهه فعالیت های داوطلبانه برای ارزیابی انگیزه های داوطلبانه دارای خواص روانسنجی خوبی است و متناسب با چندین زبان است، اما هنوز هیچ ترجمه معتبر ایرانی وجود ندارد. پژوهش با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه فعالیت های داوطلبانه در اعضای جمعیت هلال احمر ایران انجام گرفت. حجم نمونه 595 نفر از اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران از 31 استان و 175 شهر ایران بود که با روش نمونه-گیری خوشه‌ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به سیاهه فعالیت های داوطلبانه پاسخ دادند. جمع‌آوری داده ها با استفاده از نمونه برگ ویژگی های جمعیت شناختی و سیاهه فعالیت ها داوطلبانه (VFI) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی به روش مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سیاهه فعالیت های داوطلبانه از پایایی و روایی لازم برخوردار بود. همچنین ساختار عاملی نشان داد که 29 ماده و 6 عامل به خوبی نگرش افراد به فعالیت های داوطلبانه را ارزیابی می کنند و ساختار این سیاهه برازش قابل قبولی دارد و کلیه ی شاخص های نیکویی برازش مدل را تائید می کند. بنابراین، مطالعه حاضر استفاده از ترجمه ایرانی سیاهه فعالیت های داوطلبانه (6 مقیاس و 29 گویه) را برای ارزیابی انگیزه های داوطلبانه در بین داوطلبان جوان ایرانی را فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Characteristics of Voluntary Functions Inventory in Iran Red Crescent Members

نویسندگان [English]

  • Faramarz Sohrabi 1
  • peyman mamsharifi 2
  • Noorali Farrokhi 3

1 Professor of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PHD Student of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Assessment and Measurement, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Improving participation in voluntary activities in Iran is important because increasing productivity among young people, given the country's young population, contributes to community sustainability. Therefore, a better understanding of volunteer motivation in Iranian youth is needed. The Volunteer Functions Inventory (VFI) for assessing volunteer motivations has good psychometric properties and is adapted to several languages, but no validated Iranian translation yet exists. The purpose of this study was to investigate the psychometric Characteristics of voluntary functions inventory in members of Iranian Red Crescent Society. Sample size was 595 members of Youth Organization of Iranian Red Crescent Society from 31 provinces and 175 cities of Iran that were selected by multi-stage cluster sampling method and responded to voluntary functions inventory. Data were collected using a demographic sample and voluntary functions inventory (VFI). Confirmatory factor analysis using principal components method was used for data analysis. The results of the present study showed that the voluntary functions inventory had validity and reliability. Also, the factor structure showed that 29 items and 6 factors well assess people's attitudes to volunteering, and the structure of this inventory was well-fitted and confirmed all goodness of fit models. The present study provides the use of the Iranian translation of the Voluntary Functions Inventory (6 scales and 29 items) to assess volunteer motivation among young Iranian volunteers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary Functions
  • Psychometric Characteristics
  • Factor structure