نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی و عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/jem.2022.64299.3313

چکیده

فابینگ پدیده‌ای نوظهور در دنیا می‌باشد که با پیشرفت تلفن‌های هوشمند نقش پرنگ‌تری در جوامع مدرن پیدا کرده است. این پژوهش با هدفی کاربردی، سعی در هنجاریابی پرسشنامه پدیده فابینگ و مطالعه و شناسایی این پدیده داشته است. روش این پژوهش از نوع همبستگی، و جامعه آماری آن شامل جمعیت عمومی کاربران تلفن های هوشمند و شبکه های مجازی بوده‌اند. حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 408 نفر می باشد که توسط پرسشنامه‌ای اینترنتی، نمونه‌گیری شدند. در این پژوهش از مقیاس عمومی فابینگ(چوتپیتایاسونوند، کارن و داگلاس ، 2018)، و مقیاس اعتیاد به تلفن همراه سواری(سواری، 1393)، و جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش روایی و پایایی مناسبی برای پرسشنامه مقیاس عمومی فابینگ نشان دادند. همچنین روایی همگرای میان دو پرسشنامه مقیاس عمومی فابینگ و پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه سواری 77/0 بدست آمد. بر مبنای نتایج بدست آمده، پرسشنامه مقیاس عمومی فابینگ قابل استفاده برای جمعیت عمومی مردم ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The factor Structure and psychometric properties of Generic Scale of Phubbing (GSP)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hassan Esfahani 1
  • Mahdi Khanjani 2
  • Adel Bazram 3

1 Allameh Tabatabai School of Psychology

2 Faculty member of the Department of Clinical and General Psychology, Allameh Tabatabai University

3 Faculty of Psychology, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Phubbing is an emerging phenomenon in the world that has become more prominent in modern societies with the development of smartphones. With a practical purpose, this study has tried to standardize the phubbing Phenomenon Questionnaire and study and identify this phenomenon. The research method was correlational and its statistical population included the general population of users of smartphones and virtual networks. The sample size of the present study includes 408 people who were sampled by online questionnaires. In this study, the general phubbing scale (Chotpitayasunondh & Douglas, 2018), and the mobile phone addiction scale (Savari, 2014), and exploratory and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. The findings of this study showed good validity and reliability for the phubbing General Scale Questionnaire. Also, the convergent validity between phubbing General Scale Questionnaire and Mobile Phone Addiction Questionnaire was 0/77. Based on the results, the phubbing General Scale Questionnaire can be used by the general population of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phubbing
  • factor structure
  • Psychometric properties
  • smartphones addiction
  • Internet addiction