مقیاس کوتاه الکترونیکی مشکلات سلامت روانی نوجوانان متوسطه یکم- نسخه معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 معاونت پیشگیری قوه قضاییه، تهران، ایران

4 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 دفتر علوم تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش، تهران، ایران

6 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

7 معاونت پیشگیری قوه قضاییه، تهران ایران

8 استادیار گروه رشد و پرورش کودکان پیش‌از دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

10.22054/jem.2021.54478.2078

چکیده

چکیده
اهمیت شناسایی تغییرات سلامت روان دانشآموزان و ضرورت غربالگری با استفاده از ابزارهای دقیق و معتبر متناسب با ویژگیهای بومشناختی جامعه ایران، محققان این پژوهش را بر آن داشت تا به منظور تهیه نسخه کوتاه مقیاس الکترونیکی مشکلات سلامت روانشناختی- فرم معلم برای دانشآموزان دوره متوسطه یکم اقدام نمایند. جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان دوره یکم متوسطه سیویک استان کشور تشکیل می‌دهد. در هر استان دو شهر به روش نمونه‌گیری هدفمند، در هر شهر دو مدرسه به شیوه تصادفی ساده انتخاب و کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه یکم وارد گروه نمونه شدند. نمونه دانش‌اموزی مشتمل بر 11484 دانش‌آموز (6403 دختر و 5081 پسر) بود. تحلیل آیتم‌ها نشانگر ویژگی‌های روان‌سنجی مناسب برای بخش اعظمی از آیتم‌ها بود. نتایج تحلیل عامل تاییدی نیز نشان داد که مدل هشت‌مولفهای با چهل آیتم مبتنی بر دیدگاه متخصصان بهترین برازش را با داده‌ها نشان می‌دهد. ضرایب مسیر استاندارد آیتم‌ها بین 34/0 تا 87/0 بدست آمد که نشانگر روایی واگرای مناسب و همچنین شاخص میانگین واریانس استخراج‌شده (بین 46/0 و 73/0) آیتم‌ها نیز نشان-دهنده روایی همگرای آن‌ها است. اعتبار خرده‌مقیاس‌ها نیز براساس ضریب اعتبار ترکیبی (بین 83/0 تا 93/0) و آلفای کرونباخ (بین 80/0 تا 93/)0 مطلوب حاصل شد. به عبارت دیگر مقیاس کوتاه از انسجام درونی لازم برخوردار است. همبستگی بین مولفه‌ها و با نمره کل در دامنه قابل قبولی بود. مقایسه ساختار عاملی گروه‌های دختر و پسر حاکی از برازندگی مناسب و معادل برای هر دو گروه است. این یافته نشانگر تغییرناپذیری ساختار ابزار در این دو گروه بود و شواهدی برای یکسانی مفاهیم و سازه مورد سنجش است. لذا می‌توان نتیجه گرفت ویژگیهای روانسنجی حاکی از مناسب بودن فرم کوتاه پرسشنامه سلامت روانشناختی برای استفاده در فرایند غربال‌گری در جامعه دانشآموزان متوسطه یکم جامعه ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic Short Device of Mental Health Problems for the first secondary adolescents - teacher form

نویسندگان [English]

 • Parvin Salehzadeh 1
 • Saeed Akbari-Zardkhaneh 2
 • Alimohammad Zanganeh 3
 • Nader Mansurkiaie 4
 • Mohammad Mostafavie 5
 • Einollah Teimorie 6
 • Mohsen Jallalat-Danesh 7
 • Siyamak Tahmasebi 8
1 PhD Student, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Social and Crime Prevention Directorate Judiciary, Tehran, Iran.
4 Department of Communication Studies, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
5 Office of Educational Sciences and Counseling, Ministry of Education, Tehran, Iran.
6 . PhD Student, Faculty of Education and Psychology, Azaad University, Qom, Iran.
7 Social and Crime Prevention Directorate Judiciary, Tehran, Iran.
8 Assistant Professor, Department of Preschool Education, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the importance of identifying changes in students' mental health and the need for screening using accurate and valid tools appropriate to the ecological characteristics of Iranian society, the researchers decided to develop a short-scale electronic version of psychological health problems - teacher form for junior high school students. The statistical population of this study consists of junior high school students in 31 provinces of the country. In each province, two cities were selected by purposive sampling method and in each city, two schools were selected by simple random method and all junior high school students entered the sample group The sample consisted of 11,484 students (6,403 girls and 5,081 boys). Item analysis indicated appropriate psychometric properties for most items. The results of confirmatory factor analysis also showed that the eight-component model with forty items based on experts' views shows the best fit with the data. The standard path coefficients of the items were obtained between 0.34 and 0.87, which indicates the appropriate divergent validity and also the average variance extracted (between 0.46 and 0.73) of the items also indicates their convergent validity. The validity of the subscales was also optimally obtained based on the combined validity coefficient (between 0.83 and 0.93) and Cronbach's alpha (between 0.80 and 0.93). In other words, the short scale has the necessary internal coherence. The correlation between the components and with the total score was in the acceptable range. Comparing the factor structure of the girl and boy groups indicates a suitable and equivalent fit for both groups. Therefore, it can be concluded that psychometric properties indicate the appropriateness of the short form of the Mental Health Questionnaire for use in the screening process in the first grade high school students in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Mental Health Screening"
 • "Adolescence"
 • "Junior High School
 • "
 • "confirmatory factor analysis"