"بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش- پنجم"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

2 دکترای روان شناسی بالینی، دانشگاه استراسبورگ – فرانسه، دانشکده علوم اعصاب شناختی، سایکوپاتولوژی و روانشناسی بالینی.

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

10.22054/jem.2021.51727.2036

چکیده

چکیده:
این پژوهش با هدف اعتبار سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم برای کودکان 6 تا 16 ساله ایرانی انجام شد. با توجه به آمار دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در دوره ابتدایی و دوره اول دبیرستان، 1200 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد، ابزار انداره‌گیری مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم و مقیاس هوشی کودکان ویرایش چهارم بود. پایایی خرده‌آزمون‌ها، هوشبهر و شاخص‌ها با استفاده از سه روش دو نیمه کردن، آلفای کرونباخ و بازآزمایی انجام شد. برای محاسبه روایی آزمون از روش ملاکی همزمان با همبسته کردن شاخص‌ها و هوشبهر وکسلر پنج با اجرای وکسلر چهار روی 240 نفر استفاده شد، و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد. برای تحلیل و نحوه عمل سوال های کلیه خرده‌آزمون‌ها ضریب دشواری و ضریب تمیز آنها محاسبه گردید. نتایج یافته ها در هر سه روش مورد استفاده برای پایایی نشان داد که این آزمون در ایران از پایایی بالایی برخوردار است و سه روش روایی نیز بالا بودن روایی آزمون را در ایران تأیید کرد و نتایج با نتایج حاصل از ساخت آزمون در آمریکا مطابقت داشت. ضریب دشواری و تمیز سوال ها در ایران مناسب بود، باتوجه به‌بروز بودن و بالا بودن ویژگی های روان‌سنجی این آزمون در ایران و قدیمی شدن نسخه های قبلی پیشنهاد می شود از این آزمون برای ارزیابی کودکان 6 تا 16 ساله ایرانی استفاده شود.
کلید واژه‌ها: هوش، پایایی، روایی، مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم، دانش‌آموزان دبستانی و دبیرستانی 6 تا 16 ساله ایرانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of psychometric properties of fifth version of Wechsler Children's Intelligence in Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Karami 1
  • Raana Karami 2
  • Ali Alipour 3
1 Associate professor of Allameh Tabataba’i University, Faculty of Psychology and Educational Science, Tehran, Iran.
2 PhD in Clinical Psychology/Psychopathology, University of Strasbourg, Faculty of Clinical Psychology, Psychopathology and cognitive Neuroscience, Strasbourg, France
3 Master of Child psychology, Islamic Azad university, Faculty of Psychology and Social Science, Roodehen, Iran
چکیده [English]

Abstract:
The aim of this study concerned with validating the fifth version of Wechsler Children’s Intelligence Test on Iranian children aged between 6 and 16 years old.
According to the statistics of students studying in elementary school and junior high school, 1200 people were selected as a multi-stage cluster research model. Wechsler Children’s Intelligence Test 5th edition and Wechsler Children’s Intelligence Test 4th edition, were the measuring instruments. The reliability of subtests, intelligence quotient and indexes were performed using three following methods: bisection, Cronbach’s alpha, and retesting.
To calculate and analyze the test validity, the criterion method was simultaneously performed on 240 people with the correlation of indexes and Wechsler 5 intelligence with Wechsler IV; and structural validity through exploratory and confirmatory factor analysis. To analyze and operation of all subtests, the difficulty coefficient and discriminative coefficient were calculated.
The results of the findings of the all three methods used for reliability showed that this test is highly validated in Iran, and the results were consistent with the results of the same test compare in the United States.
The difficulty and discriminative coefficient of the questions were appropriate in Iran. Due to the up-to-date and high psychometric properties of this test in Iran and obsolescence of previous versions, it is recommended to use this test to evaluate children aged between 6 and 16 years old in Iran.
Keywords: Intelligence, Reliability, Validity, Wechsler Intelligence Test for Children 5th edition and Iranian Elementary and Junior High School Students 6 to 16 years old

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • reliability
  • validity
  • Wechsler Intelligence Test for Children 5th edition and Iranian Elementary and Junior High School Students 6 to 16 years old