نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دکترای روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم اعصاب شناختی، سایکوپاتولوژی و روان‌شناسی بالینی، دانشگاه استراسبورگ، فرانسه (نویسنده مسئول

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی کودک، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

چکیده:
این پژوهش با هدف اعتبار سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم برای کودکان 6 تا 16 ساله ایرانی انجام شد. با توجه به آمار دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در دوره ابتدایی و دوره اول دبیرستان، 1200 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد، ابزار انداره‌گیری مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم و مقیاس هوشی کودکان ویرایش چهارم بود. پایایی خرده‌آزمون‌ها، هوشبهر و شاخص‌ها با استفاده از سه روش دو نیمه کردن، آلفای کرونباخ و بازآزمایی انجام شد. برای محاسبه روایی آزمون از روش ملاکی همزمان با همبسته کردن شاخص‌ها و هوشبهر وکسلر پنج با اجرای وکسلر چهار روی 240 نفر استفاده شد، و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد. برای تحلیل و نحوه عمل سوال های کلیه خرده‌آزمون‌ها ضریب دشواری و ضریب تمیز آنها محاسبه گردید. نتایج یافته ها در هر سه روش مورد استفاده برای پایایی نشان داد که این آزمون در ایران از پایایی بالایی برخوردار است و سه روش روایی نیز بالا بودن روایی آزمون را در ایران تأیید کرد و نتایج با نتایج حاصل از ساخت آزمون در آمریکا مطابقت داشت. ضریب دشواری و تمیز سوال ها در ایران مناسب بود، باتوجه به‌بروز بودن و بالا بودن ویژگی های روان‌سنجی این آزمون در ایران و قدیمی شدن نسخه های قبلی پیشنهاد می شود از این آزمون برای ارزیابی کودکان 6 تا 16 ساله ایرانی استفاده شود.
کلید واژه‌ها: هوش، پایایی، روایی، مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم، دانش‌آموزان دبستانی و دبیرستانی 6 تا 16 ساله ایرانی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of psychometric properties of fifth version of Wechsler Children's Intelligence in Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Karami 1
  • Raana Karami 2
  • Ali Alipour 3

1 Associate professor of Allameh Tabataba’i University, Faculty of Psychology and Educational Science, Tehran, Iran.

2 PhD in Clinical Psychology/Psychopathology, University of Strasbourg, Faculty of Clinical Psychology, Psychopathology and cognitive Neuroscience, Strasbourg, France

3 Master of Child psychology, Islamic Azad university, Faculty of Psychology and Social Science, Roodehen, Iran

چکیده [English]

Abstract:
The aim of this study concerned with validating the fifth version of Wechsler Children’s Intelligence Test on Iranian children aged between 6 and 16 years old.
According to the statistics of students studying in elementary school and junior high school, 1200 people were selected as a multi-stage cluster research model. Wechsler Children’s Intelligence Test 5th edition and Wechsler Children’s Intelligence Test 4th edition, were the measuring instruments. The reliability of subtests, intelligence quotient and indexes were performed using three following methods: bisection, Cronbach’s alpha, and retesting.
To calculate and analyze the test validity, the criterion method was simultaneously performed on 240 people with the correlation of indexes and Wechsler 5 intelligence with Wechsler IV; and structural validity through exploratory and confirmatory factor analysis. To analyze and operation of all subtests, the difficulty coefficient and discriminative coefficient were calculated.
The results of the findings of the all three methods used for reliability showed that this test is highly validated in Iran, and the results were consistent with the results of the same test compare in the United States.
The difficulty and discriminative coefficient of the questions were appropriate in Iran. Due to the up-to-date and high psychometric properties of this test in Iran and obsolescence of previous versions, it is recommended to use this test to evaluate children aged between 6 and 16 years old in Iran.
Keywords: Intelligence, Reliability, Validity, Wechsler Intelligence Test for Children 5th edition and Iranian Elementary and Junior High School Students 6 to 16 years old

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • reliability
  • validity
  • Wechsler Intelligence Test for Children 5th edition and Iranian Elementary and Junior High School Students 6 to 16 years old
رضویه، اصغر و شهیم، سیما. (1379). مقیاس هوشی وکسلر برای دوره پیش دبستانی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395). مرکز آمار ایران، WWW.amar.org.
عابدی، محمدرضا. صادقی، احمد. ربیعی، محمد.(1392). هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان (نسخه چهار) در استان چهارمحال بختیاری». فصل نامه شخصیت و تفاوتهای فردی، 2(3)، 158-138.
عابدی، محمدرضا. صادقی، احمد. ربیعی، محمد. راهنمای اجرا و نمره گذاری مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار، (1395). تهران: نشر علوم رفتاری-شناختی سینا.
کرمی ابوالفضل، آشنایی با آزمون سازی، و آزمونهای روانی(1398). تهران: انتشارات روان‌سنجی.
مارنات-گراث، جی. راهنمای کاربردی و تفسیر بالینی مقیاس های هوشی وکسلر. ترجمه کرمی ابوالفضل، کرمی رعنا، (1396). تهران: انتشارات روان‌سنجی.
وِیس، لارنس. ساکلوفسکی، دونالد. هولدنِک، جیمز. پریفیترا، اولیویر.  سنجش و تفسیر بالینی وکسلر کودکان ویرایش پنجم. ترجمه: علی پور، علی، (1398). تهران: انتشارات روان‌سنجی.
Canivez, Gary, L., Watkins Marley, W., and. McGill Ryan, J., Construct validity of the Wechsler Intelligence Scale For Children – Fifth UK Edition: Exploratory and confirmatory factor analyses of the 16 primary and secondary subtests. British Journal of Educational Psychology (2018) The British Psychological Society.
Dyck, M. J., & Piek, J. P. (2014). Developmental delays in children with ADHD. Journal of Attention Disorders, 18, 466–478.
Flangan. D. P., & Kaufman. A. S. I. (2004) Essential of WISC- IV assessment. Hoboken. New Jersey: John Wiley & sons.
Fenollar-Cortés  Javier, and Watkins Marley, W. Construct validity of the Spanish Version of the Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition (WISC-VSpain). International Journal of School & Educational Pdychology. 2019, Vol. 7, No. 3, 150–164.
Groth-Marnat, G.,& Wright, Jordan, A., (2016). Handbook of Psychological Assessment. (6thed).Hoboke. New Jersey: Wiely.
Groth-Marnat, G., Gallagher, A. E., Hale, J. B., & Kaplan, E. (2000). Psychologist in disease prevention and health promotion: A review of the cost-effectiveness literature. Psychology, 32, 127-135.
Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (1996). Intelligence and job performance Economic and social implications. Psychology, public policy, and law, 2, 447-472.
Kjelgaard, M. M., & Tager-Flusberg, H. (2001). An investigation of language impairment in autism: Implications for genetic subgroups. Language and Cognitive Processes, 16, 287–308.
Kaufman, A. S., Lichtenberger, E. O. (2006). Assessing adolescent and adult intelligence (3rd ed). Boston, MA: Allyn & Bacon.
Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological assessment (5th ed). New Yourk, NY: Oxford University Press.
Lewis, F. M., Murdoch, B. E., & Woodyatt, G. C. (2007). Linguistic abilities in children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 1, 85–100.
Naglieri, Jack Goldstein Sam, Y. Delauder Brianna, Schwebach Adam, (2005). Relationships between the WISC-III and the Cognitive Assessment System with Conners' rating scales and continuous performance test. Archives of Clinical Neuropsychology, Volume 20, Issue 3, May 2005, Pages 385–401,
Neisser, U., Boodoo, G., Bouchard, T. J., Boykin, A. W., Brody, N., Ceci, S. J., … Urbina, S. (1996). Intelligence: Knowns and Unknowns. American Psychology, 51, 77-101.
Rapin, I., Dunn, M. A., Allen, D. A., Stevens, M. C., & Fein, D. (2009). Subtypes of language disorders in school-age children with autism. Developmental Neuropsychology, 34, 66–84.
Silverman, L. K., Gilman, B.,& Falk, R, F. (2007). Who and the gifted using the new WISC-IV. Denver, Colorado: Gifted Development Center.
Vogel, M. O. (2002). The utility to the WAIS- III versus the WISC- III in sixteen year olds with learning disability. Dissertation of PhD Degree, Loyola university of Chicago.
Wechsler, D. (2014). Technical manual for the Wechsler intelligence scale for children (5th ed.). San Antonio: Pearson.
Weiss, L. G., Saklofske, D. H., Prifitera, A., & Holdnack, J. A. (2016). WISC-V advanced clinical assessment. San Diego, CA: Elsevier, Inc.
Wechsler, D. (2003b). WISC-IV: technical and interpretation manual. San Antonio: The Psychological Corporation.
Wagner, R. K. (1997). Intelligence, training, and employment. American Psychology, 52, 1059-1069.
Watkins W. Marley, Dombrowski Stefan, C., and Canivez Gary L, (2017). Reliability and factorial validity of the Canadian Wechsler Intelligence Scale for Children–Fifth Edition. Department of Educational Psychology, Baylor University, Waco, Texas, USA; School Psychology Program, Rider University, Lawrenceville, New Jersey, USA; Department of Psychology, Eastern Illinois University, Charleston, Illinois, USA.
Wechsler, D. (2014). Administration Scoring Manual. (5th ed.). San Antonio: Pearson.