بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی زنان در آستانه‌ی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده : یکی از راهکارهای اساسی کاهش طلاق استفاده از خدمات مشاوره تعارضات زناشویی است. ولی خیلی از زنان درآستانه‌ی طلاق انگیزه چندانی برای مشاوره ندارند. برای مشخص کردن این گروه از زنان در آستانه طلاق و ایجاد انگیزه مشاوره در آنها، این پژوهش با هدف تدوین مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی زنان در آستانه‌ی طلاق انجام گرفت. روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان در آستانه طلاق استان همدان در سال 1398 تشکیل داده‌اند. شیوه نمونه‌گیری هدفمند است، نمونه از بین شهرهای استان همدان، شهرستان‌های همدان، اسدآباد و بهار انتخاب شد. حجم نمونه 291 نفر بود. برای پی بردن به ساختار عاملی و روایی سازه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده‌شد. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه‌های اصلی و با چرخش واریماکس و استخراج نهایی، سه عامل انتظار، ابزار و ارزش به دست آمد ، این سه عامل درمجموع، 94/78 از واریانس کل سؤالات مقیاس را تبیین نمود. ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس‌ها برای عامل انتظار 95 /0، برای ابزار 96/0 و برای ارزش 94/0 و برای نمره کل پرسشنامه نیز 95/0 برآورد شد که نشان‌دهنده پایایی مناسب گویه های مقیاس بود. تحلیل عاملی تائیدی و شاخص‌های آن نیز بیانگر برازش مطلوب مقیاس بود و نشان داد همبستگی بین سؤالات و سازه در این مدل سه عاملی مورد تأیید است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می-توان گفت این نسخه مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی در بین زنان در آستانه‌ی طلاق از پایایی و روایی کافی برخوردار است و می‌توان از آن در موقعیت‌های مختلف مشاوره‌ی تعارضات زناشویی و فعالیت‌های پژوهشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Psychometric Properties of Marital Conflicts Counseling Motivation Scale Women on the Verge of Divorce

نویسندگان [English]

  • Abrahim Fehli 1
  • Kioumars Farahbakhsh 2
  • abdollah motamedy 3
  • Somaye Kazemian 2
1 PhD Candidate, Department of Counseling, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Counseling, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract: One of the main ways to reduce the divorce is to use marital conflict counseling services. However, most of the women on the verge of divorce have no incentive for counseling. Determining these types of women on the verge of divorce and motivating them to counsel, the present study aimed to provide a motivation scale for counseling in women on the verge of divorce. The research method was survey. The population consisted of all women on the verge of divorce in Hamedan province in 2019. The sampling method was purposeful and the samples were selected from the cities of Hamedan, Asadabad, and Bahar. The sample size was 291 subjects. To determine the factor analysis and validity of the construct of psychometric properties of the motivation scale for marital conflict counseling, exploratory and confirmatory factor analyses were used. Performing the exploratory factor analysis using principal variables, varimax rotation, and final extraction, three factors of expectation, tools, and value were obtained. They explicated a total of 78.94 of the total variance of the scale items. The Cronbach's alpha coefficient for the subscales of expectation was estimated as 0.95, for value as 0.94, and for the total score of the scale as 0.95, indicating good reliability of the items. The confirmatory factor analysis and its indicators demonstrated good fitting of the scale, and confirmed the correlation between items and the construct in this three-factor model. Conclusion: according to the results of the present study, it can be said that this version of motivation scale for marital conflict counseling in women on the verge of divorce has sufficient validity and reliability and can be used in various situations of marital conflict counseling and research activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Counseling motivation
  • marital conflicts
  • divorce
آتش روز، بهروز؛ افتخار سعادی، زهرا؛ فرح نادری، رضا پاشا و عسگری، پرویز. (1397). «تأثیر الگوی انگیزشی انتظار- ارزش بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، اشتغال آموزشی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی»، فصلنامه سلامت روان کودک، 5 (2)، 90-96.
باربارا، مک کومبز و جیمز، پاپ. (2002). پرورش انگیزه در دانش آموزان، ترجمه صغرا ابراهیمی قوام.1396. تهران، انتشارات رشد، ص 24-23.
حسینی نثار، مجید؛ شب افروزان، صغرا و فیض ثابت، مصطفی. (1395). « بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای طلاق در دادگاه‌های خانواده شهر رشت»، مجله مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، 10 (31)، 13-25.
درخشان، نوشین؛ سیف، علی‌اکبر؛ کیامنش، علی رضا و احدی، حسن. (1396). «ساخت، اعتبار­یابی، روا­سازی و هنجاریابی، پرسشنامه انگیزش تحصیلی (ASM) »، نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی،10 (40)، 74-71.
رضایی، سحر و رسولی، آراس. (1398). « ساخت واعتباریابی پرسشنامه سکوت زناشویی»، فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 9 (36)، 182-167.
روحی، علیرضا؛ السادات جزایری، رضوان؛ سادات فاتحی زاده، مریم و اعتمادی، عذرا. (1396). « ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی»، فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 7 (28)، 205-181.
زارعی، فاطمه؛ صلحی، مهناز؛ تقدیسی، محمدحسین؛ کمالی، محمد؛ شجاعی زاده، داود؛ نجات، سحرناز و مرقانی خویی، عفت السادات. (1393). « درک تجربه پس از طلاق در زنان ( پژوهش کیفی)»، مجله علوم پزشکی دانشگاه رازی، 21 (4)، 26-13.
طاهری بنچناری، رویا؛ آقاجانی مرساء، حسین و کلدی، علیرضا. (1397). «واکاوی پدیده طلاق، ریشه­ها و پیامدها در شهر تهران»، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 9 (2)، 164-139
قلی پور، آرین. (1396). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)، تهران: انتشارات سمت.
 محمدی، افسانه؛ ونکی، زهره و محمدی، اشرف. (1391). «تاثیر به کارگیری برنامه انگیزشی طراحی شده مبتنی بر نظریه انتظار، توسط سرپرستاران بر رضایت بیماران»، مجله حیات، 18 (4)، 60-47.
مرکز آمار ایران. 1397. https://fa.wikipedia.org/wiki
یعقوب­خانی غیاثوند، مرضیه؛ اسدزاده، حسن؛ سعدی پور، اسماعیل؛ دلاور، علی و درتاج، فریبرز. (1397). «ویژگی­های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روان شناختی مرتبط با مدرسه در دانش­آموزانِ نوجوان(ASBPNSS)»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 6 (16)، 48-47.
Abramson, L. Y., Seligman, M. E. P., & Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in human, Critique and reformulation. Journal of Abnormal psychology, 87, 49-74.
Cabrera-Nguyen, P. (2010). Author Guidelines for Reporting Scale Development and Validation Journal of the Society for Social Work and Research. 1 (2), 99-03. Doi.org/10.5243/jsswr.2010.8.
Davies, P. T., Harold, G. T., Goeke­-­Morey, M. C., & Cummings, E. M. (2007). Children’s emotional security and interparental conflict, Monographs of Society for Research in Child Development, 67 (3), 270.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Cognitive evaluation theory. In Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, Springer, Boston, MA , (pp. 43-85).
Donahue, M.O., Piazza, I.M., Griffin, M.Q., Dykes, P.C., & Fitzpatrick, J.J. ( 2008). The relationship between nurses' erceptions of empowerment and patient satisfaction. Appl Nurs ResFeb, 21(1): 2-7.
Fairchild. A. J., Horsts'. J., Finney, S.J., & Barron, K. E. (2005). Evaluating existing and new validity evidence for the academic motivation scale. Contemporary Educational Psychology. 30, 3, 331-358.
Fincham D. (2003). Marital Conflict: Correlates, Structure, and Context. Current Directions in Psychological Science, 12 (1), 23-27.
Frousakis, N. N. (2010). Communication in married couples: Exploring the roles of betrayal and forgiveness, A PhD Dissertation presented in the University of Tennessee, Knoxville. Gilford, R. (1986). Marriage in later life. Generations, 16 (21): 25-26.
Hisham Saleh, R., & Luppicini, R. (2017). Exploring the challenges of divorce on Saudi women. Journal of family history, 42 (2). 184– 198.
Hulleman, CS, Barron, KE, Kosovich, JJ., & Lazowski., RA. (2016). Student motivation: current theories, constructs, and interventions within an expectancy-value framework. In: Lipnevich AA, Preckel F, Roberts RD, editors. Psychosocial skills and school systems in the 21st century. Springer, Cham; pp: 241–278.
Jackson, D.L. (2003). Revisiting sample size and number of parameter estimates: Some support for the N: q hypothesis. Structural Equation Modeling, 10: 128–141.
Keller, J. M. (2008). First principles of motivation to learn and e3-learning. Distance Education, 29(2):175-185.
Keller, J.M. (2010). Motivational Design for Learning and Performance, the ARCS Model Approach, Springer.
Kline, R.B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rded.). New York: Guilford Press.
Kosovich, J.J., Flake, J. K., Hulleman, C. S. (2017). Short-term motivation trajectories: A parallel process model of expectancy-value. Contemp Educ Psychol: 49, 130–139.
Mekonnen Abebe, Y. (2015). Lived Experiences of Divorced Women in Rural Ethiopia. A Special Focus in Hulet Ejju Enessie Woreda: Addis Zemen Kebele. International Journal of Political Science and Development, 36, 268-281.
Pintrich, P. R., & Shunk, D. H. (2011). Motivation in education: theories, researches and applications. (M. Shahraray, Trans.). Tehran: Elm publication.
Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness, on depression, development and death, San Francisco: Freeman & Company.
Slavin, R.E. (2006). Educational Psychology: Theory and Practice (8th ed.). New York: Pearson.
Wang, P.Y. (2004). Teacher as leader and student as follower: The implementation of expectancy theory in the English classes of Taiwanese college. Journal of American Academy of Business, Cambridge Sep, 5: (1/2), 418-429.
Wentzel, K.R., & Miele, D. (2016). Handbook of Motivation at School (2nd edition), new Yourk, NY: Routledge.
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy–Value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, vol 25. 68–81.