ساخت و اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج ایران

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازه‌گیری انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان است و برای انجام آن از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد.در بخش کیفی با توجه به مبانی نظری تحقیق و دریافت نظرات کارشناسان و کارکنان فعال در حیطه فعالیت‌های ورزشی 30 سؤال طراحی گردید سپس برای کسب اعتبار صوری و محتوایی، سؤالات بین 15 کارشناس متخصص، توزیع و نتایج از طریق فرمول لاوشه محاسبه و 4 سؤال حذف گردید و 26 سؤال باقیمانده در بین 538 نفر از کارکنان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران (9451) با در نظر گرفتن روش انتخاب حجم نمونه در معادلات ساختاری از طریق نمونه‌گیری احتمالی به روش طبقه‌ای نسبتی، به‌صورت تصادفی توزیع شد. برای کسب روایی سازه از طریق معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی اقدام گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای LISREL و SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی، ابزار اندازه‌گیری از 26 سؤال به 22 سؤال تعدیل یافت. مولفه های اصلی با چرخش واریماکس، چهار مولفه را با عناوین و ضرایب پایایی به ترتیب، جسمانی (86/0)، روانی (80/0)، اجتماعی و مادی (90/0) و تفریح و سرگرمی (85/0) مشخص کرد و ضریب کل آلفای کرونباخ پرسشنامه 92/0 حاصل گردید. نتایج تحلیل عاملی تائیدی برازش الگوی چهار عاملی را تائید نمود. در نهایت پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه می‌تواند به‌عنوان ابزار مناسبی برای سنجش ارزیابی انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان در سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها: مشارکت ورزشی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی، تفریح و سرگرمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and validation of measurement for employees’ sport participation motivations

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Chamanpira 1
  • Abbas khodayari 2
  • Habib Honari 3
  • Ali Mohammad Amirtash 4
  • Farideh Ashraf Ganjouei 5
1 Ph.D. Student of Sports Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate professor faculty of Physical Education and Sport Sciences, karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran
3 Associate Professor, faculty of Physical Education and Sport Sciences, , Allameh Tabataba’i University , Tehran, Iran
4 Professor, Department of Sport Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Associate Professor faculty of Physical Education and Sport Sciences , Central Tehran Branch , Islamic Azad University ,Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:

The purpose of this study was to build and make validation of a measurement tool for employees’ sport participation motivations. This study used mixed method. In qualitative section, 30 questions were designed according to theoretical foundation and sport activities experts’ comments. For checking the face validity, the questionnaires were distributed among 15 professional experts, then the questionnaires were reviewed by result of Lawshe formula, as a result 4 questions were omitted. Sampling method was stratified random sampling based on Structural equation among 9451 employees of public universities of Tehran. For getting structural validity, Structural equation and exploratory and confirmatory factor analysis were used. Data were surveyed in SPSS and LISREL programs. With using exploratory factor analysis 26 questions were reduced to 22 questions. Final components were identified after varimax rotation. 4 components’ title and reliability coefficient were physical (0.86), mental (0.80), social and material (0.90), and fun and recreation (0.85). Questionnaire total reliability was calculated equal to (0.92) by Cronbach's alpha. The result of confirmatory factor analysis supported the fitness of 4 components.Eventually, the designed questionnaire can be used in organizations as an appropriate tool for measuring and evaluating employees’ sport participation motivations.

Key words: sport participation, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • “sport participation”
  • “exploratory factor analysis”
  • “confirmatory factor analysis”
  • 'Recreation'
امامی، صدیقه سادات؛ حیدری نژاد، صدیقه و شفیع نیا، پروانه. (1392). تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی دانشگاه. پژوهشدرورزشدانشگاهی؛5،80-65.
اندام، رضا؛ مرتضایی، لیلا. (1393). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه‌های مشارکت زنان در ورزش‌های تفریحی آبی. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(8)،11-22.
حیدری نژاد، صدیقه؛ سادات امامی، صدیقه؛ شفیع نیا، پروانه. (1392). تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی دانشگاه. پژوهش در ورزش دانشگاهی، 2(5)، 80-55.
سایت باشگاه خبرنگاران جوان، دولت چه تعداد کارمند حقوق‌بگیر دارد؟ منبع: روزنامه شهروند، تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، https://www.yjc.ir/fa/news/6538690/، تاریخ مراجعه 24 اردیبهشت 1398
شفیع‌زاده، محسن. (1386). تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه‌های انگیزش شرکت در فعالیت‌های بدنی و تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش نوجوانان. پژوهش در علوم ورزشی، 5(14)، 31-15.
صادق زاده، محمدحسن و رضوی، سید محمدجواد. (1397). تحلیل انگیزه مشارکت ورزش همگانی از دیدگاه مردان و زنان شهر یزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد؛26(8):16-706.
قدرت نما، اکبر و حیدری نژاد، صدیقه. (1392). رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات مدیریت ورزشی، 5(18)، 202 -189.
کوشا، احمد و پریانی، عباس. (1396). بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت، ناشر: مجسمه چاپ و صحافی: طرفه، نوبت چاپ: اول (1396)
مسعودی، حمید و اصغرپورماسوله، احمدرضا. (1397). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان، موردمطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 14(28)، 99-110.
مظفری، سید امیراحمد؛ کلاته آهنی، کامیار؛ شجیع، امیررضا؛ هادوی، فریده. (1389). توصیف نگرش و گرایش مردم به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامهالمپیک؛ 1(49)، 81-69.
مهدی زاده، رحیمه و اندام، رضا (1393). راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه‌های ایران. مطالعات مدیریت ورزشی،6(22)، 38-15
Brinkley, A. McDermott, H. Munir, F. (2017). What benefits does team sport hold for the workplace? A systematic review. Journal of Sports Sciences, 35 (2). 136-148.
Clancy, RB. Herring, MP. Campbell, MJ. (2017). Motivation Measures in Sport: A Critical Review and Bibliometric Analysis, Front. Psychol. 8:348. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00348
Cooper, K., & Barton, G. C. (2016). An exploration of physical activity and wellbeing in university employees. Perspectives in Public Health136 (3), 152-160.
Ding, D. Lawson, K. Kolbe-Alexander, T. et al. (2016). The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases, Lancet.388:1311–1324.
Ekelund, U. Steene-Johannessen, J. Brown, WJ. et al. (2016). Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women, Lancet.388:1302–1310
Evers, K. Castle, P. Prochaska, J. et al. (2014).Examining relationships between multiple health riskbehaviours, well-being, and productivity, Psychol Rep.11:843–853.
Eydi, H. (2010). Designing Model of Effectiveness in Selected Sporting Federations According to Competing Value Framework, doctoral dissertation. Gilan University, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Sports Management Group
Hooper, D. Coughlan, J. Mullen, M. R. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit, The Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1) 53 – 60.
Jackson, D.L. (2003). Revisiting sample size and number of parameter estimates: Some support for the N: q hypothesis, Structural Equation Modeling, 10: 128–141.
Lawshe, CH. (1975). A quantitative approach to content validity, Personnel Psychology, 28, 563-575.
Rottensteiner, C. Tolvanen, A. Laakso, L. Konttinen, N. (2015). Youth athletes' motivation, perceived competence, and persistence in organized team sport, Journal of Sport Behavior; 38 (4), 432–449. 
 Roychowdhury, D. (2018). A comprehensive measure of participation motivation: Examining and validating the Physical Activity and Leisure Motivation Scale (PALMS). Journal of Human Sport and Exercise, 13(1), 231-247.
SAWER, P. (2007). Sport good for business, Evening Standard, 7 May, 33.
Shah, R. Goldstein, S.M. (2006). Use of structural equation modeling in operations management research: Looking back and forward, Journal of Operations Management, 24: 148–169
 Vakili, M M. (2018). Assessment of construct validity questionnaires in psychological and educational research: Applications, Methods, and Interpretation of Exploratory factor analysis, J Med Educ Dev,11 (30) :4-19
Varney, Justin. Brannan, Mike. Aaltonen, Gaynor. (2014). Public Health England. Everybody Active, Every Day: An Evidence-Based Approach to PhysicalActivity, Public Health England; Published September 2014, PHE publications gateway number: 2014319
Williams, B. Onsman, A. Brown, T. (2010). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices, Australasian Journal of Paramedicine, 8(3):1-13.
Yong, AG. Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis, Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(2):79-94.