اعتباریابی پرسشنامه آگاهی فراشناختی از دیدگاه مدرسان و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

شناخت و دانش با سرعت فزاینده رو به رشد است و معنای دانستن از توانایی به خاطر آوردن و تکرار اطلاعات به توانایی یافتن اطلاعات مناسب و کاربرد آن تغییر کرده است. بنابراین توانمندی فراشناختی به عنصر رقابتی مهم در فرآیند یادگیری برای افراد به طور کلی و دانشجویان و دانش پژوهان به طور خاص در عصر حاضر تبدیل شده است. از این در اختیار داشتن ابزاری دقیق و کارامد برای سنجش آن ضروری است. با این رویکرد، هدف از این پژوهش، اعتباریابی پرسشنامه آگاهی فراشناخت شراو و دنیسون (1994) شامل 52 گویه در قالب 8 مؤلفه است. جامعه آماری این پژوهش شامل 50 تن از اعضای هیئت علمی و مدرسان و بیش از 1750 تن از فارغ التحصیلان مرکزآموزش عالی امام خمینی بوده است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 316 تن تعیین شد. با ارسال پرسشنامه و دریافت آن تعداد 302 پرسشنامه کامل و غیرمخدوش در اختیار محقق قرار گرفت. برای تعیین کفایت نمونه برداری از آزمون KMO و همچنین بارتلت استفاده شده است که آزمونهای فوق مناسب بودن تعداد نمونه را تایید کردند. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه فوق از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شش مولفه از هشت مولفه پرسشنامه مذکور شامل دانش بیانی، دانش روندی، دانش موقعیتی، راهبردهای مدیریت اطلاعات، راهبردهای عیب زدایی و ارزیابی، بدون هیچ تغییری همانگونه که سازندگان آن ارائه داده اند تکرار می‌شوند. در عین حال نتایج نشان داد که می‌توان با ترکیب دو متغیر برنامه‌ریزی و وارسی درک، به یک متغیر واحد دست یافت که با بررسی ماهیت سوالات و مفاهیم مشترک، به عنوان « برنامه‌ریزی و نظارت بر یادگیری»، نامگذاری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the Metacognitive Awareness Questionnaire from the Viewpoints of Agricultural Professors and Graduates

نویسنده [English]

  • Arsalan Iraji rad
Assistant Professor Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

Cognition and knowledge is growing rapidly, and the meaning of knowing from the ability to remember and repeat information has changed to the ability to find and use appropriate information. Thus, metacognitive competence has become an important competitive element in the learning process for individuals in general and students and researchers in particular in the present age. It is therefore essential to have an accurate and efficient tool for measuring it. With this approach, the purpose of this study was to validate the Sherraw & Denison (1994) metacognitive awareness questionnaire including 52 items in 8 components. The statistical population of this study consisted of 50 faculty members and lecturers and more than 1750 graduates of the above mentioned centers. By submitting the questionnaire and receiving it, 302 complete and unadapted questionnaires were provided to the researcher. KMO test and Bartlett test were used to determine sampling adequacy. The above tests confirmed the suitability of sample number. In order to validate the above questionnaire, exploratory factor analysis was performed using SPSS 23 software. The results showed that six components of the eight components of the questionnaire including expression knowledge, procedural knowledge, situational knowledge, information management strategies, debugging and evaluation strategies were replicated without any changes as the creators presented. At the same time, the results showed that by combining the two planning variables and the perception checker, one single variable can be obtained that by examining the nature of common questions and concepts as "Planning and monitoring of learning", Named.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Metacognitive Awareness
  • Agricultural Jihad Higher Education Centers
  • exploratory factor analysis
آقاداود، سید رسول؛ حاتمی، محمود و حکیمی نیا، بهزاد. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران، مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 4(11)، 127-170.
امینی، محمد؛ رحیمی، حمید؛ صمدیان، زهره و غلامی علومی، صدیقه. (1393). ارزیابی مهارت‌های فراشناختی دانشجویان در دروس معارف اسلامی، بازاندیشی در کارکردهای نظام آموزش عالی. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 21، 103-120.
رسولی خورشیدی، فاطمه؛ بهرامی، معصومه؛ سادات حسینی، نرگس (1395)، بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس فراشناخت، فصلنامهتخصصیروان‌سنجی، 17، 54-45.
شریعتی، مرضیه؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ طالب نیا، قدرت­الله؛ رویایی، رمضانعلی. (1397)، آگاهی فراشناختی، ابعاد درک معنای ضمنی و رفتار تصمیم­گیری حسابداران مدیریت در باور و عمل: مطالعه­ی ذهنیت دانشجویان حسابداری، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 76، 11-29.
صفری، یحیی و محمدجانی، صدیقه. (1390). کاربرد راهبردهای فراشناخت در تجربه­های دانشجویان و ارتباط آن با سطح پیشرفت تحصیلی آن‌ها. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزش، 3، 41-56.
منصوری، رضا. (1380). دانشگاه و تعریف آن، فصلنامه رهیافت، 29، 16-24.
Belet, S. D., & Guven, M. (2011). Meta-Cognitive Strategy Usage and Epistemological Beliefs of Primary School Teacher Trainees. (EJ919889).
Bransford, J., Brown, A, Cocking, R., Donovan, M. & Pellegrino, W. (eds). (2000). How People Learn, Brain, Mind, Experience, and School. Expanded Edition, National Research Council, National Academy Press, Washington.
Bruning, Q. H., Schraw, G. J, Norby, N. M. and Rohning, R. R. (2001); Cognitive Psychology and Instruction, Upper Saddler River, N.J.: Pearson/Merrill/Prentice Hall.
Danuwong, ch. (2006).” The Role of Metacognitive Strategies in Promoting Learning English as a Foreign Languge Independently “A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. School of International, Cultural and Community Studies Faculty of Education and Arts Edith Cowan University.Available in: www.google.com.
Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906–911.
Gardner G, Jewler G. (2009)." The keys to success in university". Tehran: Yastoroon
Gardner, B. (2009). Modelling motivation and habit in stable travel mode contexts. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 12(1), 68-76.
Hilgard, E., Richard, C., Atkinson, R.L., (2009), Introduction to psychology, Wadsworth Pub Co.
Peña, A., Kayashima, M., Mizoguchi, R., & Dominguez, R. (2011). Improving Students’ Meta-Cognitive Skills within Intelligent Educational Systems: A Review. Foundations of Augmented Cognition. Directing The Future of Adaptive Systems, 442-451. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21852-1_51.
Peterson, D., Kim, C., Kim, J., & Tamura, T. (2002). The perceptions of information systems designers from the United States, Japan, and Korea on success and failure factors. International Journal of Information Management, 22(6), 421-439. http://dx.doi.org/10.1016/s0268-4012(02)00033-6
Sanja, J. & Premachandran, P. (2016). A Study on the Metacognitive Awareness of Secondary. Universal Journal of Educational Research 4(1): 165-172.
Schleifer, Lydia L. F. and Dull, Richard B. (2009); “MetaCognition and Performance in the Accounting Classroom”; Issues in Accounting Education, Vol. 24, No.3, pp. 339-367.
Schraw, T, G. &Dnnison, R.S. (1994)." Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Pyschology ", 19, pp. 460-475.
Strle, T. (2012). Metacognition and Decision Making: between First and Third Person Perspective. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 10(3), 284-297.