تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پارامترهای نسخه فارسی پرسش‌نامه تصویرسازی حرکتی فرم کودکان (MIQ-C) بر اساس نظریه سؤال پاسخ (IRT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

توانایی تصویرسازی حرکتی بر یادگیری و عملکرد حرکتی در ورزش و نیز باز توانی اثرگذار است. بر این مبنا پرسش‌نامه‌های خود گزارشی برای ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکتی در بزرگسالان توسعه‌یافته و نیز در ایران اعتبار یابی شده‌اند، بااین‌حال تاکنون ابزاری مناسب برای استفادۀ کودکان در ایران وجود ندارد. برای پر کردن این شکاف تمرکز پژوهش حاضر بر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ تصویرسازی حرکتی، فرم کودکان بود. 244 نفر از کودکان 7 تا 12 سال (135 پسر، 109 دختر) با روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابتدا تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که پرسش‌نامه شامل سه خرده مقیاس و 12 ماده است که همسو با پیشینۀ نظری و پرسش‌نامه اصلی است. در تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی با نظریۀ سؤال پاسخ مشخص شد که تمامی سؤالات دارای ضریب تشخیص و ضریب دشواری مناسب و قابل قبولی هستند؛ بنابراین نسخۀ فارسی پرسش‌نامه حاضر برای سنجش توانایی تصویرسازی کودکان 7 تا 12 سال فارسی‌زبان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Analysis of Persian Version of Movement Imagery Questionnaire for Children (MIQ-C) Using Item Response Theory

نویسندگان [English]

  • Ali Moghadam zadeh 1
  • Hassan Gharayagh Zandi 2
  • Meysam Yavari Kateb 3
1 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Master's degree in Sport Psychology, College of Sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Previous studies have shown that Movement Imagery ability is effective in motor performance and learning in sports and rehabilitation. Appropriate inventory for assessment of this ability in adults (e.g. MIQ-3) development and validated in Iran. However, there is currently no standard tool for using children in Iran. To address this gap, we sought to examine the psychometric properties of the Persian version of imagery ability questionnaire for children (MIQ-C). The statistical population included children from 7 to 12 years old (135 boys, 109 girls) who were selected by random cluster sampling. Results replicated that most items had good discrimination and threshold parameters and high item information values and IRT replicated that all questions have an appropriate coefficient of detection (a) and threshold (b). So the Persian version of the current questionnaire is recommended to measure the Movement Imagery ability to children from 7 to 12 years of age in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exploratory factor analysis
  • Imagery ability
  • Item Response Theory
  • children
آزادی،یدالله؛ (1393). کاربرد روان‌شناسی در ورزش،چاپ اول،انتشارات آوای ظهور، 8-23.
افضلی، افشین؛ دلاور، علی؛ فلسفی نژاد، محمدرضا و  برجعلی، احمد؛ (1395). مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 6(24)، 1-21.‎
حجتی، علی؛ (1393). تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامۀ تصویرسازی حرکتی-3. پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش روان‌شناسی ورزش. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
حمایت طلب،رسول؛ شیخ،محمود؛ موحدی،احمدرضا؛ اسد،محمدرضا؛ (1386). تاثیر تقدم تاُخر تمرین ذهنی بر یادگیری یک مهارت ادراکی-حرکتی با تاکید بر تصویرسازی درونی و بیرونی. نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره14، 139-155.
ربانی پارسا، الهام؛ مصرآبادی، جواد و یارمحمدزاده، پیمان. (1397). ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 9 (34)، 91-114.
قدیمی نوران، میترا و  یونسی، جلیل؛ (1395). ساخت ورواسازی مقیاس سرمایه روان‌شناختی ورابطه آن با بهزیستی ذهنی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 7 (25)، 159-186.‎
مام شریفی، اسماعیل؛ دلاوران، علی؛ بلوکی، آزاده و شعبانی، سمیه؛ (1391). ارزش یابی آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی بر اساس نظریه سوال – پاسخ و مقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون.فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 7 (2)، 1-34
Anquetil, T., & Jeannerod, M. (2007). Simulated actions in the first and in the third Person perspectives share common representations. Brain Research, 1130, PP: 125-129.
Bejar, I. 1980: A procedure for investigating the unidimensionality of achievement tests based on item parameter estimates. Journal of Educational Measurement 17(4), PP: 283-96.
Caeyenberghs, K., Wilson, P. H., van Roon, D., Swinnen, S. P., & Smits- Engelsman, B. C. M. (2009b). Increasing convergence between imagined and executed movement across development: evidence for the emergence of movement representations. Developmental Science, 12, PP: 474-483.
Caliari, P. (2008). Enhancing forehand acquisition in table tennis:  the role of mental practice. Journal of Applied Sport Psychology, 20(1), PP: 88-96.
Callow, N., & Waters, A. (2005). The effect of kinaesthetic imagery on the sport confidence of flat-race jockeys. Psychology of Sport and Exercise, 6, PP: 443-459.
Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis:  Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical assessment, research & evaluation, 10(7), PP: 1-9.
Cumming, J., & Williams, S. E. (2012). The role of imagery in performance. In S. Murphy (Ed.), Handbook of sport and performance psychology (PP. 213-232). New York, NY:  Oxford University Press.
Cumming, J., & Williams, S. E. (2013). Adrice for Developing Effective Imagery for Athletes for Children (MIQ-C). Psychology of Sport and Exercise, 22, (2016), PP: 190-201.
DeAyala, R. (2009). The Theory and Practice of Item Response Theory. Psychometrika, 75(4), PP: 778-779.
DeMarc C. Item response theory. New York: Oxford; 2010.http://dx.doi.org/10.1093/acprof: oso/9780195377033.001.001.
Erhart, M., Wille, N., & Ravens-Sieberer, U. (2009). Die Messung der subjektiven Gesundheit: Stand der Forschung und Herausforderungen. In Gesundheitliche Ungleichheit (pp. 335-352). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological methods, 4(3), P: 272.
Funk, M., Brugger, P., & Wilkening, F. (2005). Motor processes in children's imagery: the case of mental rotation of hands. Developmental Science, 8, 402-408.
Gabbard, C. (2009). Studying action representation in children via motor imagery. Brain and Cognition, 71, PP: 234-239.
Gabbard, C., & Bobbio, T. (2011). The inability to mentally represent action may be associated with performance deficits in children with developmental coordination disorder. International Journal of Neuroscience, 121, PP: 113-212.
Guillot, A., & Collet, C. (2008). Construction of the motor imagery integrative model in sport:  a review and theoretical investigation of motor imagery use. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1(1), PP: 1-44.
Hall, C. R., & Martin, K. A. (1997). Measuring movement imagery abilities:  a revision of the movement imagery Questionnaire. Journal of Mental Imagery, 21, PP: 143-154.
Heremans, E., Helsen, W. F., & Feys, P. (2008). The eyes as a mirror of our thoughts:  quantification of motor imagery through eye movement registration. Behavioral Brain Research, 187, PP: 351-360.
Isaac, A. R., & Marks, D. F. (1994). Individual differences in mental imagery experience:  developmental changes and specialization. British Journal of Psychology, 85, PP: 479-500.
Jackson, Ph. L., Lafleur, M. F., Malouin, F., Richards C., & Doyon, J. (2001). Potential role of mental practice using motor imagery in neurologic rehabilitation, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Volume 82, Issue 8, August 2001, PP: 1133-1141.
Jeannerod, M. (1995). Mental imagery in the motor context. Neuropsychologia, 33(I1), PP: 1419-1432.
Kline, P. (2013). "Principles and practice of structural equation modelling". 4nd New York:  The Guildford Press. PP: 9-64.
Knackstedt, P. (2011). Optimal timing of a PETTLEP mental imagery intervention on a dart throwing task. The University of North Carolina at Greensboro.
Marcel, J., & Paquet, Y. (2005). "French validation of the modified version of the SAS." L'Encephale, 36(2). PP:  16-121.
Martini, R., Carter, M. Yoxon, E., Cumming, J., & Ste-Marie, D. (2016). Development and validation of the Movement Imagery Questionnaire for Children (MIQ- C). Psychology of Sport and Exercise, 22, PP: 190-201.
Mattie, P., & Munroe-Chandler, K. (2012). Examining the relationship between mental toughness and imagery use. Journal of Applied Sport Psychology, 24(2), PP: 144-156.
McAvinue, L. P., & Robertson, I. H. (2008). Measuring motor imagery ability: a review. European Journal of Cognitive Psychology, 20(2), PP: 232-251.
McAvinue, L. P., & Robertson, I. H. (2009). An evaluation of a movement imagery training scheme. Imagination, Cognition, and Personality, 29, PP: 99-114.
Roberts, R., Callow, N., Hardy, L., Markland, D., & Bringer, J. (2008). Movement imagery ability:  Development and assessment of a revised version of the vividness of movement imagery questionnaire. Journal of Sport & Exercise Psychology (30), PP: 200-221.
Saab, S., Bastek, J., Dayaratna, S., Hutton, E., & Catherine, R. (2017). Development and Validation of a Mental Practice Tool for Total Abdominal Hysterectomy. Journal of Surgical Education, Volume 74, Issue 2, March–April 2017, PP: 216-221.
Skoura, X., Vinter, A., & Papaxanthis, C. (2005). Mentally simulated motor actions in children. Developmental Neuropsychology, 34, 356-367.
Smith, D., Wright, C. J., & Cantwell, C. (2008). Beating the bunker: The effect of PETTLEP imagery on golf bunker shot performance. Research quarterly for exercise and sport, 79(3), 385-391.
Stadulis, R. E., MacCracken, M. J., Eidson, T. A., & Severance, C. (2002). The competitive state anxiety inventory for children-the CSAI-2C. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 6, PP: 147-165.
Tabachnick, B. G. & Fidell. L. S. (2006)." Using Multivariate Statistics (5th edition)". New York, NY, US:  Allyn & Bacon. PP: 98-222.
Taktek, K., Zinsser, N., & St John, B. (2008). Visual versus kinesthetic mental imagery:  efficacy for the retention and transfer of a closed motor skill in young children. Journal of Experimental Psychology, 62(3), PP: 174-187.
TenVergert, E., Gillespie, M., & Kingma, J. (1993). Testing the assumptions and interpreting the results of the Rasch model using log-linear procedures in SPSS. Behavior Research Methods, 25(3), PP: 350-359.
Vealey, R. S., & Greenleaf, C. A. (2001). Seeing believes:  understanding and using imagery in sport. In J. M. Williams (Ed.), applied sport psychology:  Personal growth to peak performance (PP: 247-283). Mountain View, CA:  Mayfield Publishing Company.
Weinberg, R. S., Gould, D. (2011). Foundations of Sport and Exercise Psychology, 5th Ed, 2011; PP: 11-42.
White, A., & Hardy, L. (1995). Use of different imagery perspectives on the learning and performance of different motor skills. British Journal of Psychology, 86, PP: 169-180.