بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سلامت معنوی در مربیان مهدهای کودک شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزش پیش از دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سلامت معنوی در مربیان مهدهای کودک شهر تهران بود. مواد و روش: روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش مربیان مهدکودک های شهر تهران در سال 1396 بودند که به پرسشنامه سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی(ابوالمعالی و موسی زاده، 1394) پاسخ دادند. روش انتخاب نمونه سهمیه ای تصادفی بود که در آن از مناطق شمیرانات، شهر ری و مرکز تهران تعداد 1100مربی به تصادف انتخاب شدند. یافته ها: روایی سازه مقیاس به روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد. نتایج نشان داد که مقیاس سلامت روان از دو عامل ایمان به خدا و خودکنترلی تشکیل شده است و این دو عامل 56/44 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند. اعتبار مقیاس به روش همسانی درونی بررسی شد و ضرایب آلفای کرونباخ برای دو عامل 94/0 و 69/0 به دست آمد. نتیجه گیری : مقیاس سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی از روایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار است و ابزار سودمندی برای سنجش سلامت معنوی مربیان مهدهای کودک می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Spiritual Health Questionnaire Instructors in kindergartens in Tehran

نویسندگان [English]

  • ZOHREH MOOSAZADEH 1
  • siyamak tahmasebi 2
  • habib Masudi Farid 3
1 faculty member of imam sadeq university
2 Faculty Member of the Department of Pre primary School of Psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
3 Deputy of Social Affairs of the Welfare Organization of the country
چکیده [English]

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سلامت معنوی در مربیان مهدهای کودک شهر تهران بود. مواد و روش: روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش مربیان مهدکودک های شهر تهران در سال 1396 بودند که به پرسشنامه سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی(ابوالمعالی و موسی زاده، 1394) پاسخ دادند. روش انتخاب نمونه سهمیه ای تصادفی بود که در آن از مناطق شمیرانات، شهر ری و مرکز تهران تعداد 1100مربی به تصادف انتخاب شدند. یافته ها: روایی سازه مقیاس به روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد. نتایج نشان داد که مقیاس سلامت روان از دو عامل ایمان به خدا و خودکنترلی تشکیل شده است و این دو عامل 56/44 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند. اعتبار مقیاس به روش همسانی درونی بررسی شد و ضرایب آلفای کرونباخ برای دو عامل 94/0 و 69/0 به دست آمد. نتیجه گیری : مقیاس سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی از روایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار است و ابزار سودمندی برای سنجش سلامت معنوی مربیان مهدهای کودک می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ویژگی های روانسنجی
  • مربیان مهد کودک
  • پرسشنامه سلامت روان بر اساس آموزه های اسلامی
ابوالمعالی، خدیجه. و موسی زاده، زهره. (1396). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه سلامت روان بر اساس آموزه‌های اسلامی. دین و سلامت، دوره 5، (2)، 1-12.
آذربایجانی، مسعود. و موسوی، مهدی. (1385). درآمدی بر روانشناسی دین. تهران : انتشارات سمت.
آذربایجانی، مسعود؛ طاهرپور کلانتری، حبیب الله؛ رهنورد آهن، فرج الله؛ اشراقی، حسن. (1398). تبیین مفهوم تعادل در زندگی از دیدگاه اسلام و شناسایی عوامل سطح فردی موثر بر تعادل کار- خانواده. مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال نهم، پیاپی 30 (1)، 111- 136
افخمی اردکانی، مریم. (1394). بررسی رابطه خودکنترلی و باورهای انگیزشی با یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان پایه ششم شهر اردکان.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد.
باقری، خسرو. (1394). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی.چاپ ششم. تهران: انتشارات مدرسه.
بوالهری، جعفر؛ نوری قاسم آبادی، ربابه؛ رمضانی، عباس. (1388). بهداشت روانی در آیات قرآنی. مشهد: آستان قدس رضوی.
چراغی، مونا. و مولوی، حسین. (1385). رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان، مجله پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی، 2 (2)، 1-22.
دهشیری، غلامرضا؛ نجفی، محمود؛ سهرابی، فرامرز؛ ترقی جاه، صدیقه (1392). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در دانشجویان، مطالعات روانشناختی، 9 (4)، 73-98.
کلانتری، عبدالحسین؛ حسینی زاده آرانی، سید سعید. (1394). دین، سلامت روان و احساس تنهایی بررسی نسبت میان میزان دینداری و سلامت روان با احساس تنهایی مورد مطالعه: شهروندان تهرانی، جامعه شناسی کاربردی، 26 (4)، 25-44.
شجاعی، محمدصادق و سالاری فر، محمدرضا. (1394). بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
غباری بناب، باقر؛ لواسانی مسعود، غلام علی؛ محمدی، محمدرضا. (1384). ساخت مقیاس تجربه معنوی دانشجویان، مجله روانشناسی پاییز، 3 (35)، 262-278.
قاسمی، سلیمان. (1388). بهداشت و سلامت روان با نگرش به آموزه­های دینی و سیره­ی معصومین (ع). قم: مؤسسه­ آموزشی، پژوهشی امام خمینی(ره).
کرمی، جهانگیر؛ روغن‌چی، محمود؛ عطاری، یوسفعلی؛ شکری، مهتاب؛ بشلیده، کیومرث. (۱۳۸۵)، بررسی روابط چندگانه ابعاد جهت‌گیری مذهبی یا سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۳ (12)، ۳۱‐۵۲.
کلانتری، عبدالحسین؛ حسینی زاده آرانی، سید سعید. (1394). دین، سلامت روان و احساس تنهایی بررسی نسبت میان میزان دینداری و سلامت روان با احساس تنهایی، جامعه شناسی کاربردی، 26 (4)، 25-44.
گلزاری، محمود (1379). مقیاس عمل به باورهای دینی، اولین همایش نقش دین در بهداشت روانـی، تهران، دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران. همایش ملی نقش در سلامت روان.
مدبرنیا، محمدجعفر؛ شجاعی تهرانی، حسین؛ فلاحی، مهناز؛ فقیرپور، مسعود. (1389). هنجاریابی آزمون در دانش آموزان دبیرستانی، پیش دانشگاهی استان گیلان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی گیلان،5 (75)، 68-65.
مطهری، مرتضی. (1383). مجموعه آثار، جلد22، چاپ اول. تهران: انتشارات صدرا.
نوربالا، احمدعلی ؛ باقری یزدی ، سیدعباس و محمد، کاظم (1387 ). اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربال گری اختلالات روانپزشکی در شهر تهران، مجله حکیم.11 (4)، 53-47 .
 Butler, M.H. Stout, J.A. & Gradner, B.C. (2004) “Prayer as a Conflict Resolution Ritual: Clinical Implication of Religious Couple’s Report of Relationship Softening, Healing, Perspective, and Change Responsibility”. Journal of Family Therapy, Vol. 30(1), p 19-37.
Comer, R. C. (2005) Fundamentals of abnormal psychology. New York :Worth Publication.
Comrey, A. L ,& Lee, H. B, (1992). A first course in factor analysis (2nd ed.) Hillsdale, NJ:Erlbaum.
Elkins, D. N & et al, (1988). Toward a humanistic phenomenological spirituality: Definition, description, and measurement, Journal of humanistic psychology, 28, 5-18.
Emmons,A, (2000). Is Spirituality Intelligence? Motivation, Cognition, and the Psychology of Ultimate Concern, International journal for the psychology of religion. 10 (1), 3-26.
Graham, S, & et al, 2001, Religion and Spirituality in Coping with Stress, Counseling and Values, v. 46 (1), p. 2-13.
Hartz, G. W, (2005). Spirituality and Mental Health: Clinical Applications, New York, Haworth press.
Koeing, H.G. Mccllough, M. & Larson, D.B. (2007) Handbook of religion and health. New York: Oxford university Press
Marnat GG. Handbook of psychological assessment, volume 1, translated by Sharifi HP & Nikkho MR. Sokhan: Tehran.2010(Persian).
Paloutzian, R. F & Ellison, C. W, (1982). Loneliness, spiritual well- being, and quality of life. In L. A. Peplau, & D. Perlman (Eds. ), Loneliness: A Sourcebook foe current theory, research, and therapy, New York, Wiley Interscience.
Rebekah, L.,& Mark, L. (2014).Selfcontrol linked with restricted emotional extremes. The Journal of Personality and Individual Differences. 58 (4), 4853.
Vader, J. P. (2006). Spiritual health: the next frontier. The European Journal of Public Health, 16(5), 457-457.
World Health Organization.(2006). Constitution of the World Health Organization – Basic Documents, Forty-fifth edition.