ارزیابی روایی و پایایی چک‌ لیست رفتارهای اتیستیک کروگ، آریک، الموند (2009)، در کودکان ایرانی با اختلال طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 کارشناسی ارشد، روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، واحد کرج، ایران

چکیده

ا
چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین خصیصه‌های روان‌سنجی چک‌ لیست رفتارهای اتیستیک (کروگ، آریک، الموند؛2009) در افراد با اختلال طیف اتیسم است. روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون‌سازی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلابه اختلال طیف اتیسم استان تهران بود که به‌منظور درمان به مراکز درمانی اختلال طیف اتیسم تهران مراجعه کرده‌اند. حجم نمونه این پژوهش شامل 400 نفر از کودکان و نوجوانان مبتلابه اختلال طیف اتیسم بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به‌منظور بررسی روایی و پایای ابزار، چک‌لیست فهرست رفتارهای اتیستیک (کروگ، آریک، الموند، 2009)، بر روی گروه نمونه (۴۰۰ کودک و نوجوان مبتلابه اختلال طیف اتیسم)، توسط پژوهشگران اجرا شد. یافته‌های نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه «946/0» است، این ضریب بیانگر پایایی بالای چک‌لیست است که از آن می‌توان در اهداف تشخیصی و درمانی استفاده کرد؛ بنابراین چک‌لیست قادر است 9/73 درصد افراد سالم و 5/77 درصد افراد دارای رفتار اتیستیک را به‌درستی تشخیص دهد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که تمام مؤلفه‌های چک‌لیست با یکدیگر و با نمره کل همبستگی معناداری دارند و سؤال‌های زیر مقیاس‌ها کاملاً هماهنگ بوده است همچنین زیر مقیاس‌های چک‌ لیست رفتارهای اتیستیک (کروگ، آریک، الموند، 2009) به‌طور معناداری برای تصمیم‌گیری‌های تشخیصی قابل‌اعتماد بوده و نشان‌دهنده پایایی درونی مناسب مقیاس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Validity and Reliability of Krug, Erick, and Almond’s Autism Behavior Checklist (2009) in Iranian children with Autism spectrum disorder.

نویسندگان [English]

  • SAEED Rezayi 1
  • Mehri Pourheidar 2
  • Maryam zabih ghasemi 3
1 Assistant Professor, Psychology and Education of Exceptional Children, Allameh Tabatabai University. Tehran Iran
2 M.A. in, Psychology of Exceptional Children, Islamic Azad University, Tehran Center Branch
3 M.A. in General Psychology, Payame Noor University, Karaj Branch, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study is Assessing the Validity and Reliability of Krug, Erick, and Almond’s Autism Behavior Checklist (2009) in Iranian people with Autism spectrum disorder. Method The research method is a test instruction type. Statistical population was all children with Autism spectrum disorder in Tehran. This assessment was performed on 400 randomly selected children with a confirmed diagnosis of autism from the outpatient departments of Tehran Autism Clinics and was carried out by the researchers in sample group.
Findings: The Alpha score 0/946, indicates a high value of the questionnaire for diagnostic and therapeutic purposes. It seemed valid to diagnose 73/9 % of the healthy population, and 77/5% of the autistic patients. The Results shows a high level of consistency both within and between the study questionnaires when compared to the control Questioners. The subscale questions were also noted to have a high level of correlation. Conclusion based on the findings of the present study, the adjusted Krug, Erick, Almond’s Autism Behavior Checklist, is valid and reliable to be applicable in the majority of Iranian children with the diagnosis of autism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Validity and Reliability
  • Autism Behavior Checklist
  • Autistm spectrum disorder
بردیده، محمدرضا.، منصور، محمود.، کریم پور،مریم. تهیه و اعتبار یابی آزمون اختلال‌های رفتاری کودکان طیف اختلال اتیسم (فرم والدین). روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی: پاییز 1389، 1،1; (25-15).
پاشا شریفی، حسن. اصول روان‌سنجی و روان آزمایی، تهران: انتشارات رشد.
رضایی، سعید. اختلال اتیسم، از تشخیص تا درمان (چاپ سوم). تهران: انتشارات اوای نور
رضایی، سعید و لاری لواسانی من. نقش مهارت‌های حرکتی در پیش‌بینی مهارت اجتماعی و رفتار چالشی (تکراری) کودکان با اختلال طیف اختلال اتیسم. فصلنامه افراد استثنایی. 25، بهار 1396، 7،25 (33-19).
قناد زاده،مهدی.، علیمی، الناز. ترجمه و بررسی روایی ظاهری و محتوایی چک لیست  نیازسنجی اولویت‌های آموزشی و درمانی والدین کودکان دارای اختلال طیف اختلال اتیسم. طب توان‌بخشی: 1395، 5،4; (135-128)
Accordino, R. Comer, R. & Heller, W. B. (2007). Searching for music’s potential: A critical examination of research on music therapy with individuals with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 1: 101–105.
Baron- Cohen, S. Wheelright, S. Cox, A. Baird, G. Charman, T. Swettenhaman, J. Drew, A and Doehring, P. (2000). The early identification of autism: The Checklist for autism in Toddlers (CHAT), Journal of Royal Society of Medicine, 93: 521- 525.
Baxter, A.J. Brugha, T.S. Erskine, H.E. Scheurer, R.W. Vos, T. Scott, J.G. 2014. The epidemiology and global burden of autism spectrum disorders. Psychol. Med.1– 13. doi: http:// dx. doi. org/ 10. 1017/ S003329171400172X.
Bellini, S. & Peters, J. k. (2008). "Social skills training for youth with autism spectrum disorder". Journal of child and Adolescent psychiatric. 5(4), 381-387.
Bildt, A. de, Serra, M. Luteijin, E. Kraijer, D. Sytema, S. Minderaa, R. (2005). Social Skill in Children with Intellectual Disabilities with and without Autism. Intellectual Disability Research, 49, 317-328.
Campbell, J. M. (2005). Diagnostic assessment of Asperger’s disorder: A review of five third-party rating scales. Journal of Autism and Developmental Disorders, 35, 25–35.
Christensen DL. (2016) Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2012. MMWR Surveillance Summaries ; 2016;65.
Christensen, D. L. Baio, J. Van Naarden Braun, K. Bilder, D. Charles, J. Constantino, J.N. Daniels, J. Durkin, M.S. Fitzgerald, R.T. Kurzius-Spencer, M. Lee, L.C. Pettygrove, S. Robinson, C. Schulz, E. Wells, C. Wingate, M.S. Zahorodny, W. Yeargin-Allsopp, M. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)(2016) Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2012. Morb. Mortal. Wkly. Rep. Surveill. Summ. Wash. DC 2002 (65):1–23. http: //dx.doi.org/10. 15585/ mmwr. ss6503a1
Ellis, E. M. Ala´ i-Rosales, S. S. Glenn, S. S. Rosales-Ruiz, J. & Greenspoon, J. (2006). The effects of graduated exposure, modeling, and contingent social attention on tolerance to skin care products with two children with autism. Research in Developmental Disabilities, 27, 585–598.
Gilliam, J. E. (1995). Gilliam Autism Rating Scale: Examiner, s Manual, Austin, TX: Pro-ED.
Goldsmith, T. R. LeBlanc, L. A. & Sautter, R. A. (2007). Teaching intraverbal behavior to children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 1, 1–13.
Gotham, K. Pickles, A. & Lord, C. (2009). "Standardizing ADOS scores for a measure of severity in autism Spectrum disorders". Journal of Autism and Developmental Disorders, 39(5), 693-705. PubMed doi.10.1007/s 10803-008-0674-3
Gross, C. (2017). Defective phosphoinositide metabolism in autism. J Neuro Res, 73-1116: (5) 2017.
Guo, X, Duan, X, Long, Z, Chen, H, Wang, Y, Zheng, J, et al. (2016). Decreased amygdala functional connectivity in adolescents with autism: A resting-state fMRI study. Psychiatry Research: Neuroimaging; 56-2016, 257:47.
Inada, N. Koyama, T. Inokuchi, E. Kurda, M. and Kamio, Y. (2010). Reliability and Validity of the Japanese of the Modified Checklist for autism in toddlers (M- CHAT), Research in Autism Spectrum Disorders, 10.
Jarvinen-Pasley A. Heaton P. (2007). Evidence for reduced domain- specificity in auditory processing in autism. Devsci, 10(6): 796-93
Jiujias M, Kelley E, Hall L. (2017).Restricted, Repetitive Behaviors in Autism Spectrum Disorder and Obsessive–Compulsive Disorder: A Comparative Review. Child Psych Human Develop;  16-2017: 10.
Klin, A. (2006). Autism and asperger syndrome: an overview. Rev Bars Psiquiter, 28(1): 3-11
Kim, Y.S. Fombonne, E. Koh, Y.J. Kim, S.J. Cheon, K.A. Leventhal, B.L. (2014) A comparison of DSM-IV pervasive developmental disorder and DSM-5 autismspectrumdisorder prevalence in an epidemiologic sample. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 53: 500–508. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2013.12.021.
Kyoung- Neuro Toxicology 53 (2016) 193–200. http://dx. doi. org/ 10. 1016/ j. neuro. 2016. 02. 004
Krug, D. A. Arick, J. R & Almond, P. J. (1993). Autism Screening Instrument for Educational Planning (2nd ed). Austin, TX: PRO-ED.
Krug, D. A. Arick, J. & Almond, P. (2008). Autism Screening Instrument for Educational Planning (3rd ed). Austin, TX: Pro-Ed.
Landrigan, P. J. Lambertini, L. Birnbaum, L. S (2012). A research strategy to discover the environmental causes of autism and neurodevelopmental disabilities. Environ. Health Perspect. 120:a258–a260. http:// dx. doi. org/ 10. 1289/ ehp. 1104285.
Liu J, Yao L, Zhang W, Xiao Y, Liu L, Gao X, et al(2017) Gray matter abnormalities in pediatric autism spectrum disorder: a meta-analysis with signed differential mapping. Euro Child Adole Psych, 13-2017: 10.
Mac Donald, M, L. Lord, C. & Ulrich, D, A. (2014). "Motor Skills and Calibrated Autism Severity in Young Children with Autism Spectrum Disorder". Adapted Physical Activity Quarterly, 31, 95-105.
MacDonald M, Hatfield B, Twardzik E. (2017). Child Behaviors of Young Children With Autism Spectrum Disorder Across Play Settings. Adapted Physic Activ Quart; 2017, .34 (1):32-19.
Matson, J. L. & Boisjoli, J. (2008). Strategies for assessing Asperger’s syndrome: A critical review of data based methods. Research in Autism Spectrum Disorders, 2, 237–248.
Matson, J. L. Nebel-Schwalm, M. S. & Matson, M. L. (2007). A review of methodological issues in the differential diagnosis of autism spectrum disorders in children: Diagnostic systems and scaling methods. Research in Autism Spectrum Disorders, 1, 38–54.
Naoi, W. Yokoyama, K. & Yamamoto, J. I. (2007). Intervention for tact as reporting in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 1, 174–184.
Nowack, N. Wittsiepe, J. Kasper-Sonnenberg, M. Wilhelm, M. Schölmerich, A. (2015).Influence of low-level prenatal exposure to PCDD/Fs and PCBs on empathizing, systemizing and autistic traits: results from the Duisburg Birth Cohort Study. PLoS One 10, e0129906. http:// dx. doi. org/ 10. 1371/ journal. pone. 0129906.
Piek, J. P. Baynam, G. B. & Barrett, N. C. (2006). "The relationship between fine and gross motor ability, self-perceptions and self-worth in children and adolescents". Human Movement Science, 25, 65– 75.
Piek, J.P. Bradbury, G. S. Elsley, S. C. &Tate, L. (2008). "Motor coordination and social- emotional behavior in preschool- aged children". Journal of Disable Develop Educ. 55, 143– 151.
Schlosser, R. W. Sigafoos, J. Luiselli, J. K. Angermeier, K. Harasymowyz, U. Schooley, K. et al. (2007). Effects of synthetic speech output on requesting and natural speech production in children with autism: A preliminary study. Research in Autism Spectrum Disorders, 1, 139–163.
Schopler, E. Reichler, R. J. and Renner, B. R. (1988). The Childhood Autism Rating Scale (CARS), Los Angeles: Western Psychological Services (WPS).
Vira, R. & Ruadsepp, L. (2003). "Psychological correlates of physical activity among seven through". Eight grades, Human Movement Studies, 44, 501- 517.
Whyms, N. R. (2008). Developing a Questionnaire to Measure Social،Tickle and Contagious Yawning Behavior in Normally Developing Children and Children with Autism. Ann arbor: Proquest LLC.