ساخت و اعتباریابی پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام‌العمر دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

2 پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام‌العمر دانشجویان است. روش: در این پژوهش، روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. داده‌ها در دو مرحله جمع‌آوری شد که در مجموع 538 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاههای دولتی تهران، شهید بهشتی، شهید چمران و علامه‌طباطبایی در نیمسال دوم 96-1395، پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام‌العمر را تکمیل کردند. روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و با روش مولفه‌های اصلی و چرخش واریمکس بررسی شد. در کل اعتبار ابزار با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تأییدی و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج: بر اساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی، سه عامل استخراج شد و بر اساس نتایج تحلیل عامل تأییدی سه عامل تأیید شد. با لحاظ به مبانی نظری و محتوای سوال‌ها این عوامل با عناوین «برنامه‌ریزی یادگیری»، «درک و هدایت یادگیری»، «لذت از تجربه یادگیری خودمختارانه» نام گذاری شد. پایایی پرسشنامه در کل مقیاس 83/0 و در خرده مقیاس‌ها به ترتیب 73/0، 74/0 و 69/0 بود که حاکی از همسانی درونی پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام‌العمر دانشجویان است. نتیجه‌گیری: پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام‌العمر از لحاظ روان‌سنجی برای سنجش ابعاد گرایش به یادگیری مادام‌العمر دانشجویان در موقعیت‌های دانشگاهی مناسب و قابل اطمینان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of the Questionnaire of Tendency to lifelong learning

نویسندگان [English]

  • Nahid Shafiee 1
  • Ali Arabani dana 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
2 Researcher Institute of Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Aim: This study aimed to construct and norm a questionnaire for Tendency to Lifelong Learning. Method: In this study, multistage cluster random sampling method was used. The data was collected in two phases, that is, 538 undergraduate students in state Universities, such as Tehran University, Shahid Beheshti University, Shahid Chamran University, and Allameh Tabataba’ee completed the TLL in the school year 1395-96. The Construct validity of the questionnaire was calculated using exploratory and confirmatory factor analysis. Result: Based on the results of exploratory factor analysis, three factors were extracted. According to the theoretical basis, factors were named as “Planning for learning”, “Understanding and guidance of learning”, and “Gratification of authority learning experience”. The reliability was calculated using Cronbach’s alpha coefficient. The questionnaire reliability was 0.83 in the scale, and, it was 0.73, 0.74, 0.69 in the subscales respectively. Conclusion: TLL is psychometrically reliable to assess the different dimensions of Tendency to lifelong learning among university students. It can be also used in experimental studies to investigate the interventions on Tendency to lifelong learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Tendency to lifelong learning”
  • “factor analysis”
  • “validity”
  • “reliability”
  • students"
آراسته، حمیدرضا و امیری، الهام (1391). «نقش دانشگاه‌ها در آموزش توسعه پایدار». نشریه نشاء علم، دوره 2، شماره 2، ص‌ص. 29-36.
بانک جهانی (2003). یادگیری مادام‌العمر در اقتصاد دانش‌محور. ترجمه مصطفی عمادزاده و فریماه کسائیان (1386). اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
رحیمی‌نسب، حجت‌اله، صفایی مقدم، مسعود و مرعشی، سیدمنصور (1395). «واکاوی نقش انگیزه در یادگیری مادام‌العمر». همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اردیبهشت: 30-31.
سبزورای، مهری و آداک، موسی (1394). «رویکرد یادگیری مادام‌العمر و دلالت‌های آن برای تغییر فرهنگ یادگیری». اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران.
شکری، امید، کدیور، پروین، فرزاد، ولی‌اله و سنگری، علی‌اکبر (1385). «نقش صفات شخصیت و رویکردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان». پژوهش‌های روانشناختی، دوره 9، شماره 3 و 4، ص‌ص. 65-80.
صفاری، محسن و محمودی، نوروز (1395). «عوامل تعیین‌کننده عزت نفس دانشجویان علوم بهداشتی: تبیین نقش یادگیری مادام‌العمر و سبک یادگیری». مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره 13، شماره 4، ص‌ص. 384-394.
صیف، محمدحسن و داودی، مریم (1394). «جایگاه و تأثیر روش‌های تدریس فعال بر یادگیری مادام‌العمر». اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی.
کامیابی، میترا، فروغی ابری، احمدعلی و یارمحمدیان، محمدحسین (1396). «ویژگی‌های مطلوب سیاست‌های آموزش عالی با تأکید بر رویکرد یادگیری مادام‌العمر: دیدگاه اساتید». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 17، شماره 79، ص‌ص. 37-49.
کریمی، صدیقه، نصر، احمدرضا و بقراطیان، کاظم (1388). یادگیری مادام‌العمر: رویکرد دانشگاه در قرن بیست‌ویکم. تهران: سمت.
محمدی مهر، مژگان، حسن ملکی، عباس عباس پور و خوشدل، علیرضا (1390) «جستاری بر شایستگی‌های مورد نیاز یادگیری مادام‌العمر در دانشجویان پزشکی عمومی». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 11 (8): 961-975
هومن، حیدرعلی (1388). مدل‌یابی معادلات ساختار با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: سمت
یونسکو. 1376. یادگیری گنج درون: گزارش کمسیون بین‌المللی تعلیم و تربیت برای قرن بیست و یکم یونسکو. ترجمه: دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش. تهران: تزکیه.
Barros, R., Monteiro, A., Nejmedinne, F., & Moreira, J. A. (2013). The Relationship between students’ approach to learning and lifelong learning. Psychology, 4(11), 792-797.
Candy, P. C., Crebert, R. G., O’Leary, J. O. (1994). Developing lifelong learners through undergraduate education. Canberra, Australia,National Board of Employment, Education and Training.
CEC (2001, Nov. 21). Making a European area of lifelong learning a reality. Commission of European Communities (CEC), Brussels; Belgium. Retrieved 20 Dec. 2011, from: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf.
Cotton, K. (1998). From high school student to lifelong learner your route to independence. Washington: Northwest Regional EducationalLaboratory.
Deakin Crick, R., Broadfoot, P., & Claxton, G. (2004). Developing an effective lifelong learning inventory: The ELLI project, Assessment in Education, 11, 247-271.
Demirel, Melek. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty-first century. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1709–1716.
Dunlap, J. C. & Grabinger, S. (2003). Preparing students for lifelong learning: a review of instructional features and teaching methodologies. Performance Improvement Quarterly, 16 (2), 6-25.
Fisher, M., King, J., & Tague, G. (2001). Self-directed Learning Readiness Scale.Nurse Education Today, 21, 516-525.
Garrison, D. R. (1997). Self-directed learning: toward a comprehensive model. Adult Education Quarterly, 48(1), 18-33.
Hojat, Mohammadreza. Thomas J. Nasca, James B. Erdmann, Anthony J. Frisby, J. Jon Veloski, Joseph S. Gonnella.(2003). Development of an Instrument to Measure Lifelong Learning Among Physicians. Health Policy Newsletter. Volume 16 Number 4 December, 2003 Article 4.
Hoskins B., & Fredriksson U. (2008). Learning to learn: What is it and can it be measured? European Communities.available: http://www.jrc.ec.europa.eu/
Kirby, J. R., Knapper, C., Lamon, P., & Egnatoff, W. J. (2010). Development of a scale to measure lifelong learning, InternationalJournal of Lifelong Education, 29 (3), 291-302.
McGarrah, M. W. (2014, 2015). Lifelong learning skills for college and career readiness: An annotated bibliography. College & career readness & success. Center at American Institutes for Research.
Merriam, S. B. & Caffarella, R. S. (1999). Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Patterson M. C. (2009). Successful strategies for life long learning in mathematics through professional development [dissertation]. United States: Walden University. Doctoral study submitted in partial fulfillment of the requirement for the Degree of Doctor of Education.
Stauble, B. (2008). Using concept maps to develop lifelong learning skills. Available at http://www.pkab.wordpress.com
The World Bank. (2003). Lifelong learning in the global knowledge economy: Challeng­es for developing countries. Washington, D.C.: The World Bank. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org
Tight, Malcolm, (2002). Key Concepts in Adult Education and Training; London and Newuork; Routledge Falmer.
UNESCO (1996). Learning: The Treasure within: Report to UNESCO of the international commission on the education for the twenty-firstc. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Wang, Xinxin, and Qingxi Hu. (2012). Research into the Improvement of College Students' Life-Long Learning Ability.Creative Education. Vol.3, Supplement, 69-72. (http://www.SciRP.org/journal/ce)
Watterston, J. (2001). Learning that lasts: Lifelong learning and the knowledge economy. Retrieved from: http://www.icponline.org/
Xiaozhou, X. (2001). The role of the university in lifelong learning: perspectives from the People’s Republic of China. Higher Education Policy, 14, 313–324.