1. روایی و پایایی نمرات بدست آمده از مدل نظریه سوال پاسخ ترستونی در آزمون های گزینه- بایست

علی طیرانی راد؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.45918.1954

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی رویکرد بهینه تجزیه و تحلیل داده‌های ایپستیو در سنجش ویژگی‌های شخصیتی بود. شاخص‌های روایی ملاکی، پایایی تجربی و پایایی واقعی نمرات، با توجه به تاثیر همبستگی بین عامل‌هادر دو رویکرد نمره‌گذاری به روش کلاسیک و روش IRT ترستونی مورد مقایسه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از کلیه موقعیت‌هایی است که ...  بیشتر

2. ساخت و اعتباریابی آزمون هوش‌ چندگانه زمینه‌ای دانشجویان(مورد مطالعه: دانش‌آموختگان متقاضی شغل پلیس)

جواد عینی پور؛ احمد سوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.59001.2152

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبارسنجی آزمون هوش چندگانه زمینه‌ای دانشجویان بر اساس مدل نظریه هوش چندوجهی زمینه‌ای چنگ(2000) ساخته شد. در این مدل، محوری‌ترین نوع هوش یعنی هوش یادگیری که به معنی توانایی یادگیری و تفکر خلاقانه و انتقادی و بهینه‌سازی استفاده از توانائی‌های زیستی- فیزیولوژیکی است، در مرکز و قلب مدل ارتباطی انواع هوش مستقر ...  بیشتر

3. طراحی و اعتبارسنجی مقیاس سنجش کیفیت آموزش مجازی اساتید دانشگاه از نظر دانشجویان

افشین افضلی؛ محمدرضا یوسف زاده چوسری؛ روح الله عظیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.58728.2145

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مقیاس سنجش کیفیت آموزش مجازی اساتید از نظر دانشجویان بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان که در ارزیابی اساتید شرکت نموده اند، بود حجم نمونه آماری شامل 500 نفر بود که به شیوه نمونه ...  بیشتر

4. نرخ آشکارسازی کنش افتراقی سؤال با استفاده از مدل درخت‌های راش یک مطالعه شبیه‌سازی‌شده و داده های واقعی آزمون های سرنوشت ساز ناجا

حمیدرضا کرمی؛ مسعود گرامی پور؛ اصغر مینائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.61694.2190

چکیده
  اگرچه تحلیل مدل درخت‌های راش برای شناسایی سؤال‌های سودار آزمون‌های مختلف معرفی‌شده است، اما تحقیقات اندکی در این خصوص صورت پذیرفته است.‌ هدف از این تحقیق استفاده از مدل درخت‌های راش و بررسی عوامل مداخله‌گر در آشکارسازی کنش افتراقی سؤال‌های آزمون بود. برای پاسخگویی به سؤال‌های تحقیق از روش مطالعات شبیه‌سازی و داده‌های آزمون ...  بیشتر