1. ساخت و اعتباریابی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی

مرتضی طاهری؛ جلیل یونسی

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، ، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1705

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ، سنجش روایی و پایایی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی در کل کشور بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مسافران خطوط هوایی داخلی در کل کشور بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌ای از میان فرودگاه‌های کشور، چهار فرودگاه (مهرآباد تهران، اصفهان، شیراز و مشهد) به شیوۀ هدفمند و 20 زوج شهر بر اساس میزان تعدد ...  بیشتر