کلیدواژه‌ها = خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی نمره‌های مقیاس تحت توزیع دوجمله‌ای و بتا‌-دوجمله‌ای

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 53-78

10.22054/jem.2019.32912.1766

سمیه کاوه؛ ابراهیم خدایی؛ امین موسوی؛ علی مقدم زاده؛ جلیل یونسی