کلیدواژه‌ها = مقیاس های هیجان مربوط به کلاس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 225-248

10.22054/jem.2017.13164.1374

فریبرز گراوند؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علیرضا کیامنش؛ حمزه گنجی