نویسنده = شهاب زاده، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی بهزیستی تحصیلی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 123-148

10.22054/jem.2017.476.1018

مرتضی مرادی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب؛ صدیقه شهاب زاده؛ حمید صباغیان بغدادآباد؛ محمدحسین دهقانی زاده